Pravidla pro autory

PRAVIDLA PRO PUBLIKOVÁNÍ NA STRÁNKÁCH SHEKEL.CZ

Níže uvedená pravidla jsou závazná pro všechny autory Shekel.cz. Tato pravidla mohou být průběžně aktualizována, proto doporučujeme si je občas znovu přečíst.

Definice pojmů

Článek – text jednoho autora nebo více autorů, určený ke zveřejnění na stránkách shekel.cz

Provozovatel – New Shekel o.s., provozovatel stránek Shekel.cz

Obsah článků

 • Autor má právo svobodně si zvolit téma a formu textu. Nesmí však přitom porušovat platné zákony a neoprávněně zasahovat do práv třetích osob, například zasahovat do jejich soukromí nebo poškozovat jejich dobré jméno.
 • Autor se zavazuje k tomu, že v textech záměrně neuvede nepravdivé, polopravdivé nebo pravdu zkreslující informace, především pokud hrozí poškození dobrého jména jiné osoby či osob.
 • Autor se zavazuje k plnění měsíčního plánu článků, tj. k odevzdání dohodnutého počtu textů mezi prvním a posledním dnem každého měsíce.
 • Odevzdáním textu je míněno jeho předání provozovateli elektronickou formou (e-mailem).
 • Pokud autor předá ke zveřejnění článek s chybnými nebo neúplnými informacemi, je povinen ihned po zjištění chyby upozornit provozovatele a text přepracovat nebo napsat jiný, doplňující.
 • Autor je zodpovědný za obsah svých textů a jejich případný konflikt se zákony České republiky včetně zákona č.52/2009 Sb. z dubna 2009.

Autorská práva a citování zdrojů

 • Předáním textu provozovateli autor dává souhlas se zveřejněním textu a/nebo jeho audiovizuální součásti na stránkách provozovatele.
 • Provozovatel má právo provádět v textu redakční úpravy, především stylistické a pravopisné. Jiné úpravy textu, vyvstane-li jejich nutnost, provede provozovatel po dohodě s autorem.
 • Rozhodnutí o ne/uveřejnění textu autora v podobě článku na stránkách Shekel.cz přísluší výhradně provozovateli.
 • Provozovatelem odmítnuté texty se nezapočítávají do měsíčního plánu článků.
 • Za zveřejnění textů na stránkách Shekel.cz autorovi přísluší honorář v předem stanovené výši, nebylo-li dohodnuto jinak. Za vícenásobné publikování textu provozovatelem autorovi náleží jen jeden honorář, nebylo-li předem dohodnuto jinak.
 • Nedodá-li autor v měsíčním plánu článků stanovený počet textů, bude poměrně k počtu textů snížena i jeho odměna za daný měsíc, nebylo-li dohodnuto jinak.
 • Autor se zavazuje k tomu, že provozovateli bude předávat pouze původní texty, které dosud nebyly publikovány v jiných médiích, pokud nebylo předem dohodnuto jinak. V případě, že se autor a provozovatel dohodnou na publikování textu, který již byl zveřejněn jinde, zajistí autor svolení média (médií), které (která) text dříve publikovalo (publikovaly) a pod textem uvede, kde byl text zveřejněn. Texty, které byly již dříve publikovány v jiných médiích, se nezapočítávají do měsíčního plánu článků autora, nebylo-li předem dohodnuto jinak.
 • Text, napsaný původně pro provozovatele, smí autor publikovat v jiném médiu pouze po svolení provozovatele. V takovém případě je povinen pod textem v jiném médiu uvést, že text byl již dříve zveřejněn na stránkách provozovatele.
 • Publikováním textu přecházejí veškerá práva k užití tohoto textu na provozovatele. Pouze provozovateli přísluší rozhodnutí, zda text autora ve formě článku na svých stránkách ponechá či nikoli.
 • Cizí texty lze v textech používat pouze ve formě citace a s uvedením zdroje