Zdroj: Shekel

Slyšeli jste už někdy nějaký vtip o tchýni? A o tchánovi? Zatímco vtipů na téma “tchýně” jsem slyšel spoustu a sám bych schopen si na hodně takových vtipů vzpomenout. Zajímavé je, že si nevzpomínám ani na jeden na téma “tchán”.

Podívejme se dnes do historie židovského národa. Mojžíšovi se podařilo v knize Exodus zachytit některé důležité okamžiky z cesty za svobodou. Mne zaujalo vyprávění o jeho setkání s tchánem Jitrem. Ten tehdy Mojžíšovi přivedl manželku a děti. Když se Mojžíš vydal do Egypta, zůstala jeho žena s dětmi doma.

Jednoho dne pozoroval Jitro Mojžíše, jak celý den rozsuzuje pře mezi Židy. Začal s tím ráno a skončil, když zapadalo slunce. Večer se Jitro obrátil na Mojžíše s otázkou: “Jakým způsobem to s lidem jednáš? Proč sám sedíš a všechen lid kolem tebe stojí od rána do večera?”
Mojžíš tchánovi odpověděl: “Lid ke mně přichází dotazovat se Boha. Když něco mají, přijde ta záležitost přede mne a já rozsoudím mezi oběma stranami; učím je znát Boží nařízení a řády.”
Mojžíšův tchán mu odpověděl: “Není to dobrý způsob, jak to děláš. Úplně se vyčerpáš, stejně jako tento lid, který je s tebou. Je to pro tebe příliš obtížné. Sám to nezvládneš. Poslechni mě, poradím ti a Bůh bude s tebou:

Ty zastupuj lid před Bohem a přednášej jejich záležitosti Bohu. Budeš jim vysvětlovat nařízení a řády a učit je znát cestu, po které mají chodit, i skutky, které mají činit.
Vyhlédni si pak ze všeho lidu schopné muže, kteří se bojí Boha, muže důvěryhodné, kteří nenávidí úplatek. Dosaď je nad nimi za správce nad tisíci, sty, padesáti a deseti. Oni budou soudit lid, kdykoli bude třeba. Každou důležitou záležitost přednesou tobě, každou menší záležitost rozsoudí sami. Ulehči si své břímě, ať je nesou s tebou. Jestliže se podle toho zařídíš, budeš moci obstát, až ti Bůh vydá další příkazy. Také všechen tento lid dojde na své místo v pokoji.”
Mojžíš svého tchána uposlechl a učinil všechno, co řekl. Vybral schopné muže ze všeho Izraele a ustanovil je za představitele lidu, za správce nad tisíci, sty, padesáti a deseti. Ti soudili lid, kdykoli bylo třeba; obtížné záležitosti přednášeli Mojžíšovi a všechny menší záležitosti soudili sami.
(Exodus 18,13-26)  

Mojžíš měl nejvyšší egyptské vzdělání. Byl skoro čtyřicet let vychováván pro úřad faraóna. Teď ho školí prostý kočovník. Jitro neměl egyptské školy, ale měl velkou životní praxi. Rada, kterou dal Mojžíšovi, byla velice moudrá. Bůh se pokoušel Mojžíše a jeho prostřednictví i celý svůj lid naučit potřebnému řádu.

Když Židé Boží řád respektovali, Bůh jim žehnal a oni mohli žít v míru a pokoji. Pokud se ale od tohoto Božího řádu vzdálili, pak prohrávali a upadali do zajetí.

Podobně jako Židy ve starozákonní době, učil Bůh pořádku i křesťany. Apoštol Pavel napsal do Korintu: Všechno ať se děje slušně a spořádaně.” (1.Korintským 14,40) Starší kralický překlad říká: “Všecko slušně a podle řádu ať se děje.”

Devatenáctou perlou na našem náhrdelníku je ŘÁD. Bůh je Bohem pořádku, jinak by ani nemohl spravovat celý vesmír. Uděláme dobře, když mu dovolíme, aby stejným řádem, jaký vtiskl celému vesmíru, naplnil i nás. Až se tak stane, naplní nás podobný pocit jistoty a bezpečí, jaký jsme jako děti prožívali, když jsme byli doma s maminkou a tatínkem…

Autor: Vlastík Fürst

Přečtěte si také od autora 19. díl: zde

Žádný komentář

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

Účastníci pietního aktu v Letech volali po odstranění vepřína

Další článek

„První“ chyba Vévéček…