Zdroj: viverelagheula.net

Tento týden se tichý hlas Nauky na své nekončící spirále opět dotknul parašat Jitro. Tedy té části bible, která obsahuje mj. také  text  zbytkem světa označovaný jako tzv. Desatero. Tím „desaterním“ směrem se asi soustředí oko každého čtenáře  bible ze všeho nejdřív. Cože to po nás Nebesa vlastně chtějí?  A jsme vůbec schopni požadavky Trůnu naplnit?

Ale příběh dnešní parašat se klene od Jetrova příchodu za Mojžíšem, až k ustanovení principu přímé demokracie a především ke vzniku čehosi, co by od této chvíle měli do budoucna  býti židé. Dočteme se zde také, že židé jsou vlastně gojim. Ale že by měli reprezentovat určitou duchovní aristokracii.

Ale především teprve v této části dějin, jak je nastiňuje bible, přestává být jakési kočovné kmenové společenství vzešlé z beder Abrahama a jeho potomků, namíchané, vylepšené ale zároveň geneticky naředěné všemi nejrůznějšími smíšenými sňatky s dcerami a syny modloslužebného okolí, kterým tento klan procházel a prošel, společenství kontaminované  (geneticky i duševně) několika sty let pobytu ve vyspělé říši Horního a Dolního Nilu, klanem a začíná se formovat v cosi jiného.

Až do této chvíle nebylo ani konzervativních, ani liberálních, ani charejdim ani karaitů. Do tohoto okamžiku totiž nebylo dokonce ani židů.  Byl tu jen výše popsaný „dům Jisroele“.

Odraz toho zlomového okamžiku – kdy se jedinec stává židem – je dodnes zachycen v požadavcích pro konverzi. Seznam se, poznej, přijmi, zpeř roucha svá a posvěť se a kráčej

Tradice, která sice tu a tam obrazně naznačuje, že zformátování židovského národa, je jaksi z vyššího úradku zamýšleno už z dob před stvořením, nemá však na mysli žádnou „predestinaci“, dokonce ani nějaké „dějiny spásy“ – protože nikdy neopomene podtrhnout, že odpověď na otázku, co Vznešenému v jeho dokonalosti chybělo, že  proboha ke stvoření přikročil, najdeme v tóře.  Důvodem stvoření je tedy tóra, ne však pro ni samotnou ve smyslu zákoníku, kánonu či kodexu, ale pro zachování neustálého koloběhu dávání braní. Přesně v těch kategoriích, jak jsme si naznačili v článku o kabale. A to, co se vyděšeně a plné nejistoty shluklo u paty hory, není doposud žádný národ, ale dům, rodina, chuchvalec duší a lidu, který se národem (zcela jiný  zvláštním, vyvoleným) stane teprve tehdy, když bude „dělat tóru“ pro ni samotnou. Klasické a tak často zmiňované naase we-nišma –lišmah

My ale máme hovořit o haftaře (závěrečném čtení z tóry). O haftarot se traduje, že se v liturgii objevují společně s útlakem. Buď již dvě stovky let před apoštolem Pavlem, nebo právě v době nadvlády Říma nad Judeou v Pavlových dobách.  Kdy žid nesměl číst Tóru, a tak četl tóru a v ní myšlenky, které obsahově konvenovaly s patřičnou parašou. Když pak diskriminační opatření povolila, závěrečné čtení z proroků a „písem“ už v liturgii zůstalo, čehož mj. využíval právě i Šaul z Tarsu (skut 17:2), a tak nám křesťanská část bible pomáhá datovat přinejmenším okamžik, kdy už haftarot spolehlivě tvořily pevnou část židovské liturgie.

Chceme ale navíc hovořit o haftaře netradiční. Protože ta klasická sice také shodou okolností (nikoli však náhodou !!) listuje v Izaiášovi,  nicméně již  v kapitole šesté (aškenaz svět přidává  také ještě dvojverší o knížeti pokoje v kapitole deváté). Zatímco naše haftara je  zapsána o něco hlouběji – až v kapitole devětadvacáté; Ačkoli obsahově jsou si blíž, než jak by zdánlivé rozpětí oněch dvaceti kapitol mohlo na první pohled vypadat.

Obě – klasická i netradiční – učí totiž v podstatě totéž. Že totiž bez žida by nebylo Žida, že Žid sice může žida v sobě nakrásně  odmítnout a pokusit se dojít buď do cíle anebo do „údolí moruší“ jinou cestou, a  přesto mu jeho židovství nikdo jiný neodpáře. Jedině on sám – jeho totálním popřením. Stejně tak je nežidovi dána volba stát se židem, ačkoli mu to někteří Židé budou dávat do smrti pořád „pěkně sežrat“, navzdory tomu, že jim žid Maimonides doporučuje – konvertity milujte dvojnásob – jednak podle pokynu o „příchozích“ a potom podle pokynu o „bratřích“.

V rámci pokusu o objektivitu pak musíme přiznat, že jak konvertité tak i židé a nakonec snad i Židé, mají politicky korektní právo kategorizovat, zařazovat a škatulkovat „ty ostatní“ do  takových krabic, jaké ke svému osobnímu přežití potřebují, ačkoli z pohledu tóry  tito jedinci poměrně riskují, že překročí své omezené poznání i své omezené kompetence a dopustí se poruchy vesmíru. Poruchy jeho harmonie, protože i sama tóra každému pouze doporučuje, kudy by měl kráčet. A to pokynem: Volte život. Kde si potom kdejaký studentík s červenýma ušima troufne určovat, kudy by měli kráčet „ti druzí“ a ještě se tomu „podivovat“?  Ale zabránit tomu nelze. Tak proč tomu bránit?

Co by ale každý absolvovat měl (skoro stejně intenzivně jako tešuvu), je okamžik, kdy si on sám poctivě  pojmenuje čím vlastně je. Zda židem anebo pouze Židem. A jak se smíří s tím, že je „jen“ Židem. Na čem vlastně své židovství buduje? Zdali to „jeho“ židovství nakonec maličko neparazituje na tom, co je skutečné židovství tak ze shromáždění pod Sinajem?  A zda je to „jeho“ židovství ještě v souladu s tórou, která hovoří celkem jasně přímo v parašat Jitro (ex 19:5-6): Budete mi zcela zvláštním lidem, jiným, než jsou ostatní lidy, ačkoli má jest veškeré země a všechny její lidy, vy mi budete duchovní aristokracií (mamlechet kohanim) a lidem odděleným … anebo v naší netradiční haftaře: Protože lid tento přibližuje se mi jen ústy svými, jen svými rety mne ctí, srdce pak své ode mne vzdaluje. Jejich respekt, jímž mne údajně respektují, jest jen v lidských přikázání vzešlý. Z té příčiny i já … (iz 29:13nn)

Autor: Jaroslav Achab Haidler

61 Komentářů

 1. králík
  13.2.2012 – 20 Shevat 5772 v 19:32 — Odpovědět

  hodne stesti v politice achabe, splnil si veskere kvalifikacni pozadavky

  0
  0
 2. Antonín Blažek
  13.2.2012 – 20 Shevat 5772 v 22:45 — Odpovědět

  Jedna dvanáctina z Izraele = Žid
  Židé žili v Egyptě. Putovali čtyřicet let pouští a jako jedni z dvanácti kmenů Izraele úspěšně provokovali Hospodina až se nahněval a rozprášil Izrael po celém světě. Na území zaslíbené země zůstaly jen tři kmeny. Podle největšího z nich se začali nazývat Židé. Z dřívější slávy Izraele zůstala jen zeď nářku. Dá se zjednodušeně říci: “Putovali od zdí (egyptských) ke zdi (jeruzalémské)”
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 3. 13.2.2012 – 20 Shevat 5772 v 23:53 — Odpovědět

  Antoníne, děkuji srdečně za úsměvný nadhled. Takhle nějak by asi mohla vypadat slohová práce někde na osmiletém gymnáziu. A jsem opravdu rád, že jste to takhle v nadsázce vystihl.
  Židé v Egyptě rozhodně nežili, kdyby rozhněvali Panovníka jen jako 12-tina z kmenů Jisroele (jako největší z nich), proč by Panovník rozprašoval ostatních jedenáct? Ledaže by tomu bylo maličko jinak.
  Ale obraz : “ode zdi ke zdi” svoje kouzlo má.
  Takže si vlastně notujeme do jednoty. Je rozdíl mezi židem a Židem, a “židovství” každého jedince určitě rozhoduje spíš tóra a její “konání”, než neonacistické weby anebo vlastní sebedeklarace…
  Přeji Mayům radostné PF 2013 :O)

  0
  0
 4. Antonín Blažek
  14.2.2012 – 21 Shevat 5772 v 01:18 — Odpovědět

  ad3)achabisko Ono těch dalších jedenáct kmenů Izraele v neposlušnosti za Židy nijak nezaostávalo. Izrael má pořád šanci na návrat ke svému Bohu. Kdyby Mojžíše nezachránili v exilu potomci Izmaele tak Bible popisuje úplně jiné dějiny kmenů Izraele.
  Genesis 49
  8Tobě, Judo, tobě vzdají čest tví bratři. Na šíji nepřátel dopadne tvá ruka; synové tvého otce se ti budou klanět.
  28To jsou všechny izraelské kmeny, celkem dvanáct, a toto k nim mluvil jejich otec, když jim žehnal. Každému požehnal zvláštním požehnáním.
  PF 2012 přejí Mayové (rozhodně se těší)

  0
  0
 5. 14.2.2012 – 21 Shevat 5772 v 02:06 — Odpovědět

  Antoníne, já nezpochybňuji, že Jaakov měl dvanáct synů. Po nichž jsou pojmenovány “čeledi Jisroele”. Ostatně příběhy o tom, jak přicházeli na svět spolu s Dinou, jsou krásné a na jejich základě je nutno řešit i symboliku na macejvách.( http://www.chewra.com/keshetnew/kweb/kategorie.aspx?kid=42 )
  Jenom mám pocit, že rozhodně “nežili” v Egyptě, což zřetelně čteme v ex 1:1, a také že žid v našem zamyšlení, které nyní komentujeme, není “Jehudovec”. O tom právě referuje parašat Jetro (ex 19,nn: Dome Jaakovův a synové Jisroele, něco málo podniknete a stanete se mi lidem … národem odděleným pro tóru.
  Nezpochybňuji ani to, že etymologicky je výraz Žid (Jehudi) od Jehudy, Hebrej od Hebera a Izraelita od pana matrikáře z c.k. monarchie. Podobně jako je Němec od toho, že nám připadal němý, zatímco pana Deutsche je nutno hledat někde u Teutonů anebo u “nelatinsky mluvících”.
  Stále jsem ale přesvědčen především o tom, že židovství bez pánaboha je prostě divné.

  0
  0
 6. Antonín Blažek
  14.2.2012 – 21 Shevat 5772 v 02:24 — Odpovědět

  Aniž bych někdy v minulosti musel přemýšlel o tom zda je Žid vždy žid tak musím sebekriticky přiznat, pro mě byl Žid vždy žid. Teď už ovšem vím, že Žid nemusí být žid, Žid může být i křesťan ale křesťan nemůže být žid. No a já nežid taky nemůžu být Žid (jestli se nemýlím).
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 7. Antonín Blažek
  14.2.2012 – 21 Shevat 5772 v 02:31 — Odpovědět

  ad6)Antonín Blažek není reakce na ad5)achabisko naťukal jsem to před tím než jsem četl odpověď.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 8. Erich
  14.2.2012 – 21 Shevat 5772 v 13:43 — Odpovědět

  Achabe a co další pojmy jako jsou Izraelci, izraelité a lid izraelský?
  Od jisté doby mám utkvělou představu, že mezi prvním a posledním nemusí být zákonitě rovnítko, že to poslední není predikováno ani jakkolivěk geneticky národnostě, ale jen a jen ryzím člověčenstvím?

  0
  0
 9. králík
  14.2.2012 – 21 Shevat 5772 v 16:17 — Odpovědět

  taky jedna netradicni pravdiva haftara:

  be*H
  Dobrý večer, Hano, a vlastně zároveň na
  shledanou.
  Důvod nehledejte v sobě, ale spíš ve mně.
  Neuvěřitelně mi připomínáte
  jednu ženu, ze které se časem stal králík. Je to
  chytrá a pohotová
  ženská, ale je dlouho a hodně bolestivě sama. To
  z ní asi zcela
  mimoděk udělalo sobce bez sociální empatie. Chce
  být viděna a je pro
  to ochotna udělat cokoli. Dokud viděna je, je to
  pro protějšek celkem
  dobré, i když i v této fázi jedná bez citu a zcela
  sobecky podle
  mantinelů své samoty. Pokud se spolu seznámíte,
  možná vám pošle i
  nějakou maličkost. Aniž byste si o cokoli řekla. To
  už je Vahám tak
  dáno. Časem sama poznáte, jak danajské dárky to
  jsou, ale nic si z
  toho nedělejte, pokud jste jen maličko sečtelá, stačí
  vzpomenout na
  Hamleta. To jen Ofélie (cvok) má pocit,k že se dárky
  dají vracet. To
  je v pořádku, Vznešený ví, proč ji takhle
  zformátoval a ona (podobně
  jako to víme i my dva, já i Vy, Hano), ona nejlépe ví,
  nakolik je to
  “dar” a nakolik se ten “dar” mění v kletbu, protože
  jsme líní s tím
  cokoli dělat.
  Víc Vám o ní říkat nebudu, lehce se zorientujete,
  když se podíváte na
  “králičí bobky”, které se jí podařilo utrousit v
  komentářích na
  portálu shekel – www.shekel.cz . Je docela možné,
  že je dokonce
  schovaná i na fóru Lamedwaw, kam jste se
  nedávno přihlásila. Kdysi tam
  byla pod nickem gvurele, ale pak se hystericky
  sama odhlásila. Vyšli
  jsme jí vstříc.
  Neberte to jako pomluvu, ba dokonce ani jako
  varování před ní. Každý
  jsme svého osudu strůjcem, a má-li to tak být, a vy
  se na webu potkáte
  a spřátelíte, je docela možné (navzdory tomu, že
  jste ženská), že se
  také brzy proti své vůli dozvíte, s kým ta paní šuká,
  že Vy sama jste
  debil, svině a kokot (možná použije rodově
  adekvátních epitet), aniž
  byste tušila proč.. Až by měl jeden pocit, že ten
  dotyčný (protože už
  dávno pochybuji, že je to žena) je paranoik. Ale
  nebudu malovat čerta
  na stěnu, dokud se sám neobjeví.
  Ještě jednou k té omluvě. Moc by mne mrzelo,
  kdybyste si to brala
  nějak osobněji, než kolik tato moje omluva
  zaslouží. Určitě jste jiná
  než ta nešťastná a chvilkama zoufalá ženská,
  protože každý jsme
  jedinečný. A znovu zdůrazňuji, že dokonce i to
  “cosi”, co se
  podepisuje každý týden jinak a snaží se dobýt si
  pozornost, tu
  vrozeným vtipem, bystrostí a schopností
  chladnokrevně, inteligentně a
  trefně glosovat všechno vyšinuté, nespravedlivé a
  bigotnné, tu ovšem
  nechutnostmi hraničícími s koprolálií, je jen
  obyčejný křehký člověk.
  To pochopitelně respektuji. Stejně jako u sebe a
  pochopitelně u Vás.
  Ale takhle křehkých lidí je přes 7 miliard, a ani Vy
  ani já se
  nemusíme apriori věnovat každému, kdo si to
  usmyslí. Vytrucovává a
  jedná podpásově. Prostě to ani nestíháme, a máme
  plné právo to
  nechtít.
  A právě proto (pokud Vám křivdím, snažte se mne
  pochopit a tolerovat)
  udělám i s vaší adresou totéž že s jejími. Služba g-
  mail je v tomto
  ohledu dokonalá. Označí a rovnou likviduje jako
  spam, takže pak
  nevyžádané maily háže rovnou do vesmírného
  koše.
  Veškeré otázky ohledně poznávání může vesele
  klást na fóru, anebo
  i ke článkům na Shekelu, ale jinak, prosím,
  respektujte, že mi už Vaše
  vzkazy do pošty chodit nebudou. Život je krásný,
  neztraťte se v něm,
  jen proto, že vám ublížila paní Králík.
  Hezké dny a inspirativní hledání.
  Achabisko

  0
  0
 10. králík
  14.2.2012 – 21 Shevat 5772 v 16:19 — Odpovědět

  vis achabe, mam totiz obrovskou touhu byt videna, takze kdyz nejsem, necht je alespon videt muj popis, tak jak si me poznal

  0
  0
 11. ELF
  14.2.2012 – 21 Shevat 5772 v 17:31 — Odpovědět

  Neznám slečnu /paní/ králík osobně, jen skrze reakce na shekelu. Znám osobně velmi málo pana Achaba. Ale jeho charakteristika králíka je vemi přesná. Díky Achabe, měl byste více tvořit.

  0
  0
 12. 14.2.2012 – 21 Shevat 5772 v 22:59 — Odpovědět

  Erichu (8), tam je to ještě markantnější.Izraelci jsou příslušnící státního útvaru Izrael. Od sekulárních vepřožroutů až pod ultra-charejdim. Je podle mne dobře, že takový stát vznikl a navíc na územi prastaré Judeo/Palestiny, má však stejné problémy jako náš stát či Německo ohledně morálky, korupce a světa založeného na podvodech, navíc trvalé problémy s tím, že existuje uprostřed arabských polomocí a velmocí.
  Z biblického hlediska to pochopitelně není obnovená stará Erec Jisrael/ Kenaán, ačkoli někteří lidičkové se pokoušejí v založení Izraele vidět tzv. “rešit geula” – počátek vysvobození z exilu. I tam, v Izraeli žije “lid Jisroele” – jako všude jinde v exilu, a žil by tam patrně i tehdy, kdyby dnešní Izrael patřila Osmanům anebo Angličanům.
  Ohledně termínu “izraelec” by bylo zapotřebí nejprve pojmenovat, co si po tím kdo představuje.
  Takže by s Vámi v tom, “že to poslední není predikováno ani jakkolivěk geneticky národnostě, ale jen a jen ryzím člověčenstvím”, měl každý souhlasit a jen těžko najde biblické argumenty, které by mu daly možnost naopak nesouhlasit.

  0
  0
 13. danny
  15.2.2012 – 22 Shevat 5772 v 09:52 — Odpovědět

  mne sa zda,ze v prvom rade vyznavac Hospodinov by mal byt slobodny,aby mohol prijat…..

  0
  0
 14. Erich
  15.2.2012 – 22 Shevat 5772 v 15:39 — Odpovědět

  Achabe, při čtení Vaší odpovědi mne napadají další pojmy jako je vnitřní exil – takové to uzavření se do sebe – do svého duševního a dnes už i skutečného gheta, někdy dobrovolně, někdy netušíce, že tam venku žijí také lidé a ne jen nějaká zvěř. A pak i pro nás význam onoho varování – Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Totiž co vše by se asi dalo považovat za modlářství. To je asi na dlouhou debatu.

  Ale jinak moc díky a prima den.

  0
  0
 15. Antonín Blažek
  15.2.2012 – 22 Shevat 5772 v 16:58 — Odpovědět

  ad14)Erich Nebudeš mít jiného boha mimo mne říká vše. Pokud Izrael neplnil co Bůh nařídil dostal řádně za vyučenou. Bůh své stanovisko vyjádřil dost jasně v Desateru. Křesťanské církve nemají s Bohem Izraele nic společného.
  Deuteronomium 18
  10Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj
  11ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých.
  12Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody .
  2. Paralipomenon 34:4 V jeho přítomnosti strhli oltáře baalů; oltáříky pro vykuřování kadidlem, které byly nahoře na nich, pokácel, posvátné kůly, tesané i lité modly roztříštil napadrť a rozházel po hrobech těch, kdo jim obětovali.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 16. Erich
  15.2.2012 – 22 Shevat 5772 v 17:45 — Odpovědět

  Antoníne Vaše odpověď je moc prvoplánová. To co jste vyjmenoval Vám každý jistě podepíše. Jsou to ale všechna “božstva”, vše co jsme skutečně “zbožštili”, čemu všemu jsme ochotni obětovat lidské životy ( teď mám konkrétně na mysli těch druhých)?

  0
  0
 17. astorc
  15.2.2012 – 22 Shevat 5772 v 18:07 — Odpovědět

  když se blíže podíváte na současné dění je až překvapivé kde všude, ve všedním vlastním životě, naleznete modloslužbu

  0
  0
 18. 16.2.2012 – 23 Shevat 5772 v 07:21 — Odpovědět

  Erichu (14), souhlasím, že na dlouhou debatu by to bylo. Ale jako kontemplace je to super, a připadá mi, že meditujete dobrým směrem. I mne ta Vaše cesta příjemně isnpiruje. Modloslužba pochopitelně není vosk na sochách v Egyptě ani to, co letmo šimrá Beruška ve svém článku https://www.shekel.cz/18192/rady-pro-zacinajici-muslimky ;
  ALe stále zřetelněji se i tu rýsuje to nejpodstatnější – pohnutka (kawana). Kdo nechce modle sloužit, může prostě jenom sloužit (nikoli plnit, ale sloužit) a pak určitě není problém zaskočit si mezi mincha a večerní službou na výstavu islámského kumštu anebo na MOzartovu koncertně provedenou omši.
  Ze všecho nejnebezpečnější modloslužbou je služba (přehnaná, nafoukaná, arogantní) služba vlastnímu kultu či klubu. To posuzováníčko procent “jedlosti” – žel posuzování mejma vlastníma očima.

  0
  0
 19. Antonín Blažek
  16.2.2012 – 23 Shevat 5772 v 11:29 — Odpovědět

  ad16)Erich Nedivím se ateistům
  Obětovávat životy druhých ve jménu boha se vine dějinami od pradávna. Četl jsem že Bůh Izraele má rád války. Nevraživost mezi lidmi. Proto si vždy najde někoho komu nadržuje. Ten “vyvolený” národ nebo skupina lidí pak ostatní obyvatelstvo Země tyranizují a vyvražďují. Izrael vyhubil národy v zaslíbené zemi. Křesťané zabíjeli Izraelce a Muslimy. Muslimové bojují s Izraelci a Křesťany.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 20. Erich
  16.2.2012 – 23 Shevat 5772 v 11:34 — Odpovědět

  Včera jsem po endovním enteringu zcela vyjímečně přemýšlel, kde jsem přišel k tomu, co jsem vyhrknul do kláves. A i když mne občas napadají různé skopičiny, tak tady si opravdu nejsem jist, zda se k Vám jen něco nevrací. Takže inspirace a meditace v mém podání, toť nejspíš eufémismus nejhrubšího zrna. Ale dík.

  Jenže co je to platné, že každý sice asi po svém, neb za slovy vidíme jiné příběhy a obrazy, ale přesto se můžeme shodnout na jistých základech co preferovat, co je cenné, co jen obal a pozlátko. Když toto není jasné lidem ovlivňujícím ( jak )- klubově ( co )- mediální prostor. A dopady pitomostí a já myslím že i zlého úmyslu, bývají častokrát příšerné. Teď nějak doufám, že Vám třeba na mysli vytanou úplně stejné globální obrazy – v mé mysli ústecké problémy nejsou tím průsečíkem.

  0
  0
 21. 16.2.2012 – 23 Shevat 5772 v 12:30 — Odpovědět

  Antoníne (19), to že občas patrně čtete ptákoviny, není nic proti ničemu, že jimi občas argumentujete je už smutnější :o))

  A to je i odpoveď pro Ericha (20). Kdo přemýšlí, medituje, a nemusí mu u toho vonět vonné tyčinky či aby byl zkroucený do některé z kabalistických neo jogových uzlů :o))
  Myšlenka, názor je tady kvůli dialogu. A taky kvůli tomu, abychom častěji listovali v tom, co po nás může vesmír požadovat.
  Pak si člověk nějak upevní zejména svoji člověčinu a s ohledem na průsečíky (nejen ústecké) jedná lidsky (lidštěji). Zbytek je už jen o synergii kruhů na vodě anebo o kapce, která časem nahlodá i skálu … asi jsem naivka, ale je mi tam lépe

  0
  0
 22. 16.2.2012 – 23 Shevat 5772 v 12:37 — Odpovědět

  Jen jsem zapomněl zavěsit prolink : http://www.chewra.com/keshetnew/kweb/kategorie.aspx?kid=65

  0
  0
 23. králík
  16.2.2012 – 23 Shevat 5772 v 13:29 — Odpovědět

  neprehanejte to s odporem (jinym nazorem) vuci achabovi, odpor je totiz marny :). achab svuj nazor nikdy nezmeni, max. jej trosicku poupravi, ale tak nejak jako prirozene, aby nebylo videt, ze je chybujici, udela to tak, jako. kdyz mazana lyska zameta sve stopy ocasem

  0
  0
 24. králík
  16.2.2012 – 23 Shevat 5772 v 13:31 — Odpovědět

  Elfovi, ano mate pravdu, to co o me achab napsal je pravda slovo od slova. Taky jsem si to vzala k srdci.

  0
  0
 25. králík
  16.2.2012 – 23 Shevat 5772 v 13:34 — Odpovědět

  achabovi: golemem to zacalo, golemem to konci (ty vis na jakou metaforu nerazim, pokud ti jeste slouzi divadelni pamet)…..zaver: GOLEMEK SE DOPEKL (konec, zazvonil konec, uf ale byla to fuska)

  0
  0
 26. králík
  16.2.2012 – 23 Shevat 5772 v 13:35 — Odpovědět

  a konec bobkovani, me uz to totiz nebavi, a to je teda vazne pravda

  0
  0
 27. králík
  16.2.2012 – 23 Shevat 5772 v 13:37 — Odpovědět

  jen doufam achabe a snad I verim, ze za kazdym odpurcem a jinym nazorem neuvidis paranoidne potencionalniho kralika, ktere, priznejme si to na rovinu, z duse nesnasis :)

  0
  0
 28. králík
  16.2.2012 – 23 Shevat 5772 v 13:45 — Odpovědět

  jo a taky doufam a I verim, ze uz nikdy nikomu takovouhle kudlu do zad (a jeste pekne zavrtat) nikomu neposles achabe, zlomyslnost, zlost, skodolibost, doufam, ze se to tenkrat hodne ulevilo, kdyz si to napsal (mars v byku v 8 dome)

  0
  0
 29. Antonín Blažek
  16.2.2012 – 23 Shevat 5772 v 13:59 — Odpovědět

  ad21) achabisko Jak člověk pozná, že názor druhého je ptákovina? Jedná možnost je ta, že si za ptákovinu určitou označí. To je ta lepší stránka věci nebo mu to někdo nakuká a on to bez rozmyslu příjme za své.
  Kdybych chtěl argumentovat o Boží krvežíznivosti tak bych z Bible vytáhl odkaz “jako klaté”
  V zápětí po vyjití Z Egypta došlo při putování poušti k masakru mezi Izraelity
  Exodus 32
  26Tu se Mojžíš postavil do brány tábora a zvolal: „Kdo je Hospodinův, ke mně!“ Seběhli se k němu všichni Léviovci.
  27Řekl jim: „Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Všichni si připněte k boku meč, projděte táborem tam i zpět od brány k bráně a zabijte každý svého bratra, každý svého přítele, každý svého nejbližšího.“
  28Léviovci vykonali, co jim Mojžíš rozkázal; toho dne padlo z lidu na tři tisíce mužů.
  29Potom Mojžíš řekl: „Ujměte se dnes svého úřadu pro Hospodina každý, kdo povstal proti svému synovi či bratru, aby vám dnes dal požehnání.“
  Nečetl jsem nikde v Bibli, že by byli dva Bohové. Jeden ten zlý, krutý starozákonní a na druhé straně ten milující vše odpouštějící novozákonní. Jednou věcí je co Bůh chce. Druhou věcí je to co si lidé myslí, že po nich požaduje.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 30. králík
  16.2.2012 – 23 Shevat 5772 v 14:04 — Odpovědět

  oprava, mars v blizencich (no proste mluvka), beran je descendent (nejsem prekvapena tralalala)

  0
  0
 31. králík
  16.2.2012 – 23 Shevat 5772 v 14:07 — Odpovědět

  to Blazek: Mojzis byl taky jen clovek (divne, ze buh se rozhodne nicit vlastni stvoreni……vono to asi bude furt o tom samem…..teda muj blbej kralici mozek me tuhle nutil premyslet o strome poznani…… )

  0
  0
 32. králík
  16.2.2012 – 23 Shevat 5772 v 14:16 — Odpovědět

  mimochodem (au vsichni verici me ukamenuji), ale jak semtam ctu (taky nekdy, ale vazne jen obcas), mam ten pocit, ze z mojzise se taky stala jedna prevelika modla (sakris, za tohle by mi kdysi v judei zlomili vaz dost brutalni cestou na zaklade a na zaklade LIDSKEHO rozhodnuti!)

  priznam se bez okolku, cim vic ctu, tim vetsi pocit mam, ze nejsem verici, alespon podleho toho, jak pisi jini……

  0
  0
 33. Antonín Blažek
  16.2.2012 – 23 Shevat 5772 v 14:18 — Odpovědět

  ad23) králík Já tedy nevím jestli je achabisko Žid nebo žid. Každopádně si rád přečtu nebo vyslechnu různých názory lidí na věci s kterými mám společného třeba jen to, že dýcháme ve stejném čase stejný vzduch.
  Pokud je achabisko žid tak zná Toru, kterou já neznám. I kdybych Toru znal tak se s ním přít nebudu proto že to nemá smysl. Já bych jeho názor nezměnil a on by asi také neměl dost pádných argumentů na to abych já akceptoval jeho smýšlení. Možné je docela i to, že bychom si společně začali notovat a žádné rozpory mezi námi nenašli.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 34. Antonín Blažek
  16.2.2012 – 23 Shevat 5772 v 14:29 — Odpovědět

  ad31) králík Já tedy nevím proč si Bůh vybral Mojžíše k vyvedení Izraele z Egypta. Nedávám Mojžíši za vinu rozbití desek nebo udělání “pořádku” po té co Izrael zhotovil zlaté tele a tím se odvrátil od Hospodina. Mě na příbězích Bible fascinuje to jak lidé nelogicky jednali.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 35. Antonín Blažek
  16.2.2012 – 23 Shevat 5772 v 14:44 — Odpovědět

  ad32) králik Víra je člověku vlastní. Člověk věří nebo nevěří ale tím vlastně dokazuje, že je věřící. Otázkou je to čemu v dané chvíli věří. Mojžíš byl Izraelita. Byl vychován na dvoře faraona. Měl určité vzdělání, postavení i náboženské uvědomění. Byl to rozený vůdce vyvedl Izrael z otroctví. V dějinách Izraele to byl jistě velký zlom a proto si vyjití z Egypta připomínají do dnes.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 36. králík
  16.2.2012 – 23 Shevat 5772 v 15:17 — Odpovědět

  pane Blazek, predne pisete o tom, nad cim jsem pred chvilkou premyslela
  Jakoby tech Mojzisu nebylo v dejinach ……… I pred nim (ne jen po me)
  dobre namixovana osobnost (snad dobre….to je ten strom v nas) plus dobre namixovane podminky pro projev osobnosti …… namixovano, vyssi silou (v to verim), zda dobre zvladnuto (to opravdu, ale opravdu nevim)

  0
  0
 37. králík
  16.2.2012 – 23 Shevat 5772 v 15:19 — Odpovědět

  oprava – predne je presne, a me ma byt nem (nic sebestredneho, opravdu, ale achabovi davam pravo pochybovat)
  hezkej den vsem

  0
  0
 38. 16.2.2012 – 23 Shevat 5772 v 15:25 — Odpovědět

  Antoníne (29) nikdy bych si nedovolil Vás shazovat pro “názor”. Na ten máte samozřejmě právo, ale skutečně nevím, kde jste četl, že Bůh Izraele má rád války. Nevraživost mezi lidmi. Proto si vždy najde někoho komu nadržuje.
  V bibli to asi nebylo. Vždyť budeš-li dobývat město, třikrát mu nabídneš mír… a teprve potom nastane boj… (učí bible)
  Navíc, máte-li pocit, že bůh Izraele je nějaký “jiný” bůh, pak asi nemáte boha, protože i pro ostatní zbytek populace je buď jeden, anebo žádný.
  A k tomu “vyhladíš je jako proklaté” se musíte ve své mysli nějak dopracovat právě s tím, že zapojíte onen zdánlivě paradoxní pokyn: než je vyhladíš, tak jim nabídni mír (harmonii, dokonalost)… Aby nakonec to “karet jikaretun” neznamenalo něco docela jiného…

  p.s. Tóru máme oba stejnou – je to tzv. Starý zákon…

  0
  0
 39. králík
  16.2.2012 – 23 Shevat 5772 v 15:56 — Odpovědět

  mno jo, ale nesvedci to tak trochu, ze by Buh pocital s valkama? a nebo clovek, pocita s valkama? Pro co je vlastne dobyvani, cemu slouzi? k dobru?

  0
  0
 40. králík
  16.2.2012 – 23 Shevat 5772 v 15:57 — Odpovědět

  neni valka taky jen o pojidani ze stromu (qui pro quo)

  0
  0
 41. Antonín Blažek
  16.2.2012 – 23 Shevat 5772 v 16:01 — Odpovědět

  ad38§ achabisko O nikoli já nikoho nepodezřívám, že mě chce shazovat. Lide diskutují a argumentují. Války chtivého Boha předkládal v rozsáhlém souborů pořadů jeden autor (nevím již jak se to jmenovalo). Dokládal z textů Bible. světových dějin a života různých lidí jak je nevýhodné dělat dobré skutky. Poukázal například i na Mojžíše, který zaslíbenou zemi viděl ale do ní samotné ¨vstoupiti nesměl. Pokud se týče Boha tak mám docela jasno. Samozřejmě připouštím, že jiný může věřit v jiné bohy nebo v něco dosela jiného. Pro mě je třeba problémem Boží trojice v níž věří většina křesťanů.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 42. králík
  16.2.2012 – 23 Shevat 5772 v 16:18 — Odpovědět

  ad achab: jen tak mimochodem, presne to co jsi napsal, ze me dela nevericiho (minimalne v zastupu vericich), protoze tohle argumentovani z bible….k cemu to vede

  vety z celho kontextu viriznute (a mozna I z nejakeho vyssiho ramce nez je bible, protoze si osobne mysli, ze bible sama o sobe je jen kapicka v mori celku, ktery nikdo z nas neuchopi a jen malo z nas se s tim dokazou smirit a radeji si hraji na “sediciho byka” protoze kazdy cin ma nasledek)…….jinymi slovy, I kdyz nepripustis, ze jsi tohle napsal, jsme stvoreni k valkam (pac jinac by preci Buh nerekl, napred nabidnes mir)

  promin, ale to nenapsala vyssi sila, dle me to jsou slova cloveka, silne osobnosti, jiste boziho stvoreni, ktere toho natolik dokazalo, ze neni zapomenut, ale stejne chybujiciho a nedokonaleho, jako kazdy jiny, muze, co neco chtel, proto I ty valky, ale muze ktery mel I rad lidi, a proto I to nabidnes mir

  0
  0
 43. králík
  16.2.2012 – 23 Shevat 5772 v 16:18 — Odpovědět

  a uz vazne koncim z bobky, vzdyt k cemu jsou, leda do hnoje

  0
  0
 44. Antonín Blažek
  16.2.2012 – 23 Shevat 5772 v 16:22 — Odpovědět

  ad39)králík Dívaje se na Bibli a užívaje při tom zdravého selského rozumu tak je tam popsáno vše logicky. Nelogické je, z mého pohledu, pouze jednání lidí. Otázkou může být jakou cenu má pro Boha člověk. Jsem-li jen kouskem hmoty, kterou může kdykoliv přetvořit a znova oživit pak jsou války a zabíjení jen jakousi hrnčířkou dílnou kde se nevypálené hliněné nádoby vrací spět do lisu. Hrnčíř hmotu vezme. Hodí ji na kruh a tvoří další nové kusy vhodné k vypálení.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 45. králík
  16.2.2012 – 23 Shevat 5772 v 16:34 — Odpovědět

  at zije karma (jako dusledek lidskych cinu, nikoli apriori jen z pohledu reinkarnace, na ni ted nepomyslim) na shakesperovskem jevisti, kde golemci oblekaji jen jine kostymi roli a jeviste se meni, na spirale

  0
  0
 46. králík
  16.2.2012 – 23 Shevat 5772 v 23:41 — Odpovědět

  no ted me achabe asi hodis do vesmirneho kose, jako bych tam uz nebyla, a mozna by chtrejsi, mazanejsi a promyslenejsi bylo mlcet a proste to co me ted napadlo (celej vecer jsem nas tim nemyslela, az ted v podstate v okamziku, kdy jdu spat me to napadlo) nenapsat, protoze tou otazkou zasahnu lidi, I kdyz nechci, ale vyvolal to ten text o dobyjeni, co si uvedl: co vlastne zpusobilo nocni vrazdeni (umrti) v lunu egypta, co se tak (ideologicky) vyhlo oznacenym domum?
  psal si, ze furt muzu klast otazky na shekelu, tak ji kladu, I v kontextu toho, co sam uvadis , tj, ze B je nadprirozeny, nikoli vsak neprirozeny……

  no tak tohle je presne ten typ otazek, proc ti kralik vadi, si rikam, tak promin, ze existuju a narusuju tvuj vesmir

  0
  0
 47. astorc
  16.2.2012 – 23 Shevat 5772 v 23:46 — Odpovědět

  achab, jako svatý muž, dostal za odměnu králíka

  0
  0
 48. králík
  16.2.2012 – 23 Shevat 5772 v 23:48 — Odpovědět

  pisu tu otazku I proto, ze znalosti stareho egypta, nebyla snuska nejakejch primitivu, ba naopak….a to ve vsem (vcetne chemie, jak ji zoveme dnes), a mojzis mel k tem znalostem dost zasadni pristup

  le ty vis, ze jsem vadna, kdyz jsem kdysi na foru prohlasila, ze kdyz mose zmenil hul v hada, tak jen svoji pateri nechal pramenit ponekud vice hadi sily (vona je to preci jen nejpevnejsi hul, co mame, kdyz se potrebujeme oprit)

  0
  0
 49. 16.2.2012 – 23 Shevat 5772 v 23:49 — Odpovědět

  Králíku, na irelevantní dotazy je tu fórum, pokud máš pocit, že dobyjeni před spaním má nějakou souvislost s tímto článkem, zkus to, prosím, nějak verbalizovat. Efraim Kischon kdysi říkal, odpovídám na všechny dotazy, ale ne na ty samoúčelné… na ty si každý pseudo-tazatel rychle odpoví sám, dalšími a dalšími dotazy.

  0
  0
 50. králík
  16.2.2012 – 23 Shevat 5772 v 23:58 — Odpovědět

  mimochodem z fora jsem se histericky nesmazala proto, ze by mel achab jiny nazor, nez ja, tohle vlastne osobne miluju (nejde-li o nasili a pod, valky atd), ale proto, ze achab se nasilne rozhodl manipulovat z jednim s mym, ano priznavam naivnim, stupidnim a desne hloupim dilkem (basnickou, pokusem o selichot , tak aby zachovala abecednost I pocet rymu a takt), ano bylo to spatne, ale to neznamena, ze achab mel pravo, z ni vystrihnout dve vety jen tak, prilepit je na forum a nechat je tam, I kdyz jsem prosila, aby je smazal (achabe, kazda vaha neni stejna, to by bylo milionu lidi stejnych jako ty…..nejsem jako ty, a nejsem ani jako ofelie, ale pocit bolesti si zanechal, nevycitam, I to je dobra lekce v zivote)

  a ta slicha ode me byla vazne stupidni a detinska

  0
  0
 51. králík
  16.2.2012 – 23 Shevat 5772 v 23:59 — Odpovědět

  a taky to nebyl pokus o zviditelneni, boze ty jediny vis , co jini ne, tak o to vic by si mel vedet, ze to posledni je me zviditelneni

  0
  0
 52. králík
  17.2.2012 – 24 Shevat 5772 v 00:20 — Odpovědět

  a darky (dekly, kdy kazdej me stal 10 hodin casu – to neni vycitka, jen aby si si to uvedomil), jsem nechtela vratit, nebo aby si je zahodil, z nejakeho ofeliina blazneni…jen lidsky nechapu, ze kdyz ti tak vadim, nevadi ti nosit moji praci na hlave, to vazne nepochopim, proste logika nezabira, a kdyz uz mam jen pocit, ze to delas z jakesi podivne zlomyslnosti vuci me

  kaprolalie – pokud narazis na to, co jsem tady ocitovala z facebook stranky (jeden buh pro vsechny), tak ano, ponekud v citlivem rozpolozeni, nicmene nekolikrat jsem ti psala, co tam je na emailu, a ty si to ignoroval (tedy ta kaprolalie ti na tve strance nevadila, a tu jsem ja nenapsala) a pokud jde o vyrazivo, kterym jsem te parkrat pocastovala, neb nektere tve revolucni nazory a vety jsou na muj jemnocit az moc a krome normalnich lidi, co nechteji zlodejnu v politice, to muze vabit I extrem, a to mi vadi, ano mas pravdu, ale ver nebo ne, ty slova si me naucil pouzivat az ty (proste mi to uz mozek nebral)

  a to ostatni, tak to je pouha domnenka achaba a do jiste miry pekne hnusna lez (kudlicka do zad, soudce I kat)

  tak to jen k tomu, jak se veci maji a jak si vymenujeme mezi sebou ruzne darky (ja nebyla prvni)

  te pic, uz odskakuju pryc, a elfe, hbyte do me (mnoho psu kralikova smrt :) )

  0
  0
 53. králík
  17.2.2012 – 24 Shevat 5772 v 00:25 — Odpovědět

  astorc: spaste dusi, kralik se utrh (ne vazne, asi to nebylo vasim zamerem, ale me to uprimne rozesmalo, vcetne toho svetce)

  ps: kazdej svetak byva ke staru svetec :), asi pokani :)

  0
  0
 54. králík
  17.2.2012 – 24 Shevat 5772 v 00:34 — Odpovědět

  ad achab) a vis achabe, to jsi presne ty: kdy konci svobodna vymena nazoru narazejicich na zazite dogma

  na forum nepujdu: to je ostatne vicemene shekelove cetekacko

  0
  0
 55. králík
  17.2.2012 – 24 Shevat 5772 v 00:46 — Odpovědět

  a vubec to nejhorsi, co z toho mam je poznani, ze vystrelis kudlu, pekne hnusnou a pak bloknes, aby si mohl zit v te sve pravde, detinske, omezene, lidske (ty rad tu clovecinu jako male abradakabra alibi), me je to jedno, jen doufam, ze takhle se nebudes chovat v komunalni politice (pockej, to te budou cekat veci, ale kdo chce kam, pomocme mu tam :)))), a tohle vazne pisu skodolibe, protoze nikdy nebudes moci vyhovet vsem)

  0
  0
 56. 17.2.2012 – 24 Shevat 5772 v 01:27 — Odpovědět

  Ecce, factum est – už si králík odpověděl. A o otázku (jak vidno) nešlo ani zbla. Zato odpovědí přišlo neúrekom. Děkuji za objasnění a taky za toleranci. Nač odpovídat, když se nidko neptá, králíku? Jen volá do tmy. To už je Davidův problém. Od toho tu ta vlákna pod články máme.

  0
  0
 57. králík
  17.2.2012 – 24 Shevat 5772 v 02:10 — Odpovědět

  je mi te lito achabe, ale dik , ze si vyresil jedno dilema, a to je vazne fakt :)

  0
  0
 58. tesha
  17.2.2012 – 24 Shevat 5772 v 13:37 — Odpovědět

  Králík-stalker
  ————–
  Kvůli psaní dokáže i celé noci nespat.
  Kvůli psaní dokáže si časně ráno přivstat.
  Jediné co nedokáže je s tím psaním přestat.
  ————–
  Králíku-stalkere, pománej ti nebe,
  – ” – , jdi do SEBE!

  0
  0
 59. králík
  18.2.2012 – 25 Shevat 5772 v 20:53 — Odpovědět

  achabe, pust si sebou namluveny Mispatim a delej si carky (ty vis, co myslim), pravda – nepreju si vlastne, aby to tak, jak je psano fungovalo (asi katlickej syndrom neprat druhym, nicmene pokud mas dostatek soudnosti, tak I v tomhle veku se o necem priucis)

  0
  0
 60. králík
  18.2.2012 – 25 Shevat 5772 v 20:57 — Odpovědět

  a nemej peci, co se tyce o me – sebkritika je totiz neco co je mi dano do vinku, bohuzel mohlo by to byt v mensi mire (ale o to vic se pak golemek priskvari ve vyhni elementu….nehledej magii :), vis-li, moc dobre vis, co tim pisu a co me desi, vedel si to, kdyz si to psal)

  0
  0
 61. Cipi
  22.2.2012 – 29 Shevat 5772 v 18:48 — Odpovědět

  Milý králíku, velmi mne obtěžují vaše osobní poznámky v diskusích pod články. Mohla byste si je prosím vyřídit jinou cestou? Vaše komentáře ze studu přeskakuji a škoda, že mi (podle reakcí) uniknou vaše jinak bystré věcné postřehy k tématu. Děkuji

  0
  0

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

Rady pro začínající muslim(k)y

Další článek

Evergreen – daňové ráje