Zdroj: Archiv

Byla to báječná doba. Dlouhé letní prázdniny před námi a nádherné počasí. S kamarádem jsme se toulali po okolí Vyškova, kde jsem tehdy bydlel. V lese jsme objevili místo, kde se na zemi, pod malou skalkou, cosi krásně blýskalo. Už z dálky jsme viděli ten zvláštní třpyt.

Na zemi jsme našli kameny, které byly celé protkané zlatými žilkami. Ty se v poledním slunci nádherně leskly. “Zlato”, zvolali jsme oba dva současně. Naše batůžky byly brzy plné. Spěchali jsme domů, abychom rodičům ukázali svůj poklad. Těšili jsme se z toho, jak jsme najednou bohatí.

Tatínek byl doma a když jsem mu ukázal svůj poklad, tak mi vysvětlil, že to není skutečné zlato, ale pyrit. Říkal mi, že je to zvláštní sloučenina železa, která nemá velkou cenu. Také mi prozradil, že se mu někdy říká kočičí zlato.

Když v mých očích viděl to obrovské zklamání, tak mi už raději ani neřekl, že pyrit má ještě jeden název, žíká se mu také zlato hlupáků, protože už napálil hodně lidí.

Často se setkávám s lidmi, kteří mají plná ústa Ježíše. Na první pohled vážení a vzorní křesťané. Ježíš ale upozorňuje: “Ne každý, kdo mi říká `Pane, Pane´, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.
Mnozí mi řeknou v onen den: `Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?´
A tehdy prohlásím: `Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.´”
(Matouš 7,21-23)

To, že o Ježíši mluvím, ze mne ještě nedělá křesťana. Dokonce ani to, když v jeho jménu dělám velké zázraky nebo dokonce pronesu proroctví, které se naplní.

Jak poznám, že jsem křesťan? Ježíš vypráví zajímavý příběh: “A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále.
Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nespadl, neboť měl základy na skále.
Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku.
A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a obořily se na ten dům; a padl, a jeho pád byl veliký.”
(Matouš 7,24-27)  

Jak pevný je můj dům? Stojí na skále nebo na písku?

Tím domem myslí Ježíš mou víru. Můj vztah s Bohem. Jak je odolný vůči tomu, co mne může v životě potkat? To záleží na tom, na jakém základě jsem můj vztah s Bohem postavil.

Ježíšův příklad je geniální. Na písku je radost stavět. Nakonec, pokud jste někdy byli na písečné pláži u moře, tak jste si také něco určitě postavili. Pak přišel příliv a první nebo druhá vlna vykonaly své.

Stavět na skále je mnohem složitější. Je na ni těžší dopravit všechen materiál. Problém je i s tím, že skála nebývá tak rovným podkladem pro základy. Písek jednoduše uhladíme, jak se nám to líbí. Se skálou je to složitější. Buď do ní musíme sekat, nebo se jí musíme přizpůsobit a kopírovat její profil.

V mém životě jsem si mnohokrát raději vybral písek. To, co jsem na něm postavil, vypadlo nádherně. Pak přišel první větší životní problém a mohl jsem začít znovu.

Od určité doby se snažím stavět na pevnějším podkladu. Nejde to tak rychle a ani to na první pohled nevypadá tak krásně, jako hrady a zámky z písku. Podle mnohých textů Bible je tou skálou Ježíš. Díky jeho lásce mohu poznat, jaký je můj Bůh. Nemusím ho uctívat ze strachu, ale mohu ho milovat.

Nevím, zda svou “stavbu víry” dokončím dřív, než mi dojdou síly. Ale věřím, že Hospodin splní svůj slib:
“Neboj se, vždyť já jsem s tebou,
nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh.
Dodám ti odvahu, pomocí ti budu,
budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.”
(Izaiáš 41,10)

Byla doba, kdy jsem rád posuzoval víru těch druhých. Dnes vím, že Ježíš tento příběh vyprávěl proto, abych raději přemýšlel o té své. Je má víra skutečně ze zlata, nebo se jedná jen o zlato bláznů? Stavím ji na skále nebo na písku?

Ono totiž i ve víře platí: “Není všechno zlato, co se třpytí!”

Autor: Vlastík Fürst

72 Komentářů

 1. Antonín Blažek
  8.3.2012 – 14 Adar 5772 v 19:54 — Odpovědět

  Postavit dům na pevném podkladě nebo skále je za určitých okolností výhodnější než stavění domu na písků. Voda nepodemele základy skalního domu. Jeho stabilitu může ale ohrozit zemětřesení. Skalní masivy jsou při své majestátnosti ale dost nestabilní. Eroze zarovnaly celá pohoří. Mořské pláže nebo v koryta řek jsou plná písku který z nebetyčných obrů zbyl.
  Ježíš – Jošua, kdo to byl?
  Ježíš nebyl Kristus – Mesiáš. Nebyl potomkem krále Davida ani nepocházel z jeho rodu. O Ježíšově Božství nevěděli spolustolovníci. Za Boha jej nepokládali kněží, zákoníci ani farizeové. Nový zákon, popisující dobu působení Ježíše, je cenzurovaný, neúplný a účelově sestavený pro potřeby lidí, kteří chtěli uchvátit světskou moc. Ve jménu Ježíše pak své odpůrce mučili, vraždili… Vedli války. Obsazovali území. Kradli přírodní bohatství po celém Světě. Nezastavili se ani před pronásledováním “Židů” nebo zásahů do Božích nařízení. Ježíš nebyl Mesiáš. Mesiáše by nemohl Pilát nechat ukřižovat. Nemohl by jej nikdo ani zabít. Ježíš nemůže být tedy ani skalou na niž lze postavit víru v Hospodina, JHVH, Elohim…
  Exodus 20
  1Bůh vyhlásil všechna tato přikázání:
  2„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.
  3Nebudeš mít jiného boha mimo mne.
  PF přejí Mayové

  0
  0
 2. Vlastík
  9.3.2012 – 15 Adar 5772 v 07:02 — Odpovědět

  Nechci tu teď Vaše texty přebíjet jiným texty Bible. (Ale třeba Daniel 9,26 hovoří o smrti Mesiáše a to je Starý zákon.)
  Tak, jak Vy se díváte na Nový zákon, se spousta lidí dívá na Starý. Také ho považuji za slepenec. Pro mne je Božím slovem Starý i Nový a jsem rád, že jsem k tomuto názoru dospěl. Protože se oba dva nádherně doplňují.
  Jen Bůh ví, kolik milionů lidí zemřelo ve jménu nějaké víry.
  Nejsem hrdý na to, co vše se stalo ve jménu Ježíše. Každé náboženství, když se dostalo “k politické moci”, má krvavé dějiny.
  Z toho, co čtu ve Vašich příspěvcích, nedokážu poznat, co je Vaše přesvědčení. Spíš mám dojem, že zatím hledáte. Snad jednou i naleznete pokoj v Boží náruči.

  0
  0
 3. Antonín Blažek
  9.3.2012 – 15 Adar 5772 v 12:49 — Odpovědět

  Ježíš byl Izraelita, zjednodušeně řečeno žid. Byl určitě vzdělaný a zručný člověk. Byl znalec Tory. Ježíš kázal židům. Léčil židy. Křísil židy. Své učedníky si vybral z Izraelitů. Pro Izrael se ale nestal očekávaným Mesiášem. Nestal se ani jím nemohl, podle Tory nebo Starého zákona, být. Josef z rodu Davidova nebyl otce Ježíše. Byl jen jeho otčím. V Novém zákoně na tuto skutečnost, možná nevědomě, poukazují samotní evangelisté.
  Z tohoto důvodu veškeré verše ukazující na Mesiáše nemohou hovořit o Ježíši. Možná se najde někdo kdo sestaví rodokmen Panenky Marie a zjisti se, že ona pochází z rodu Davidova. Je tu ale taky problém. Otcem Panenky Marie byl podle některých učenců sám Anděl. Tak že i tato možnost rodové linie směřující ke králi Davidovi je vyloučena.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 4. Tara.cz
  9.3.2012 – 15 Adar 5772 v 14:41 — Odpovědět

  … řekl Pán Pánu mému…. Jasně, z hlediska evoluce a genetiky není Ježíš Bůh (z Davidova rodu). Ze stejného hlediska by vlastně ani Bůh (JHVH) nemusel být Bůh – prohlásil se za Boha stejně jako Ježíš, dělal zázraky stejně jako Ježíš. Ovšem Ježíš je kněz podle řádu Melchisedekova, tedy řádu staršího než Abraham nebo David. Mayday.

  0
  0
 5. Vlasec
  9.3.2012 – 15 Adar 5772 v 21:42 — Odpovědět

  Nedávno mě někdo upozornil, že v podobenství o dvou stavitelích ani nejde o tom, na kom stavíme. Muž, který stavěl na písku, je vlastně také křesťan, ale jen povrchní; slyší, ale nekoná.

  0
  0
 6. Tara.cz
  10.3.2012 – 16 Adar 5772 v 01:11 — Odpovědět

  Vlasec: To, na kom stavíte, je podstatné. Když budete stavět na vraždách a krádežích, tak to jedno nebude. Existuje jedno Ježíšovo podobenství: Měl otec dva syny a říkal jim: Běžte pracovat na vinici. První řekl: Ano, otče, půjdu. Ale rozmyslel si to a nešel. Druhý řekl: Nechce se mi. Pak mu to bylo líto a šel pracovat na vinici. Který z nich naplnil otcovu vůli? Ten co souhlasil a nekonal nebo ten co nesouhlasil, ale konal otcovu vůli? Stavba na písku se přirovnává k semenu, co spadlo na kamenitou půdu: rychle vzešlo, ale že nemělo kořene, zvadlo. Lidé, co staví na písku jsou nadšenci, kteří dneska věří Ježíši, zítra Aštarot a pozítří Šarkanovi – kdo je víc nadchne, je jejich momentální bůh. Nevím, zda se mu může říkat křesťan.

  0
  0
 7. Tara.cz
  10.3.2012 – 16 Adar 5772 v 01:20 — Odpovědět

  3.AB: Zamysleme se nad tím, co to znamená Mesiáš, Spasitel. Může to být člověk nebo to má být zázračná bytost? Jestli člověk, pak tedy má pouze povstat král, který židy osvobodí z otroctví. Juda Makabejský? Ariel Šaron? Já jsem přesvědčený, že to má být bytost zázračná. Což ale v doslovném genetickém bazírování na textu Bible nemůže být člověk z rodu Davidova. Nebo ano? Panna Maria z rodu Davidova a Duch svatý by byl OK? Nestačí jen ten Duch a lidská (negenetická) příbuznost s Davidovým rodem? Pokud se člověk zasekne na jednom verši a přestane vnímat Zákon jako celek, těžko může být uspokojený JAKKOLIV. Think’bout’it. Mayday.

  0
  0
 8. Antonín Blažek
  10.3.2012 – 16 Adar 5772 v 11:21 — Odpovědět

  ad5)Vlasec Měl jsem štěstí nebo tu smůlu poznání jak se různí lidé hlásící ke křesťanství dívají na “pravou” víru. Toto množství názorů mě přivedlo k nutnosti nějak rozlišit mezi pohledy lidí na Boha. Když chci něco porovnávat nebo měřit musím mít nějakou kalibrovanou míru. Za základní měrnou jednotku jsem zvolil Bibli. Kdybych byl žid měřil bych podle Tory. Muslimové mají Korán. Víru v Hospodina musím stavět na Starém zákoně. Ježíš nepřišel zákon zrušit ale naplnit. Ježíš přišel hlásat Boží království.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 9. Antonín Blažek
  10.3.2012 – 16 Adar 5772 v 12:09 — Odpovědět

  ad4,7)Tara.cz Genesis 1 26 I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby…“ 27 Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.
  Dá se z těchto ve veršů usoudit na existenci Boha Muže a Boha ženy? Někdo k tomuto závěru došel. Pak je snadné hlásání na Nebe vzetí Panenky Marie a můře se hnedle zjevovat i Královna nebes (chrám už postavený má).
  Pokud by byla matka Ježíš z rodu krále Davida tak, přesto že počala z Ducha svatého, by byla rodová linie a podmínka, pro Izraelem očekávaného Mesiáše, splněna. Jeli ovšem Ježíšova matka rovněž počata Duchem svatým (může sedět vedle Hospodina na trůnu jako Královna nebes) ale ani u ní nemusí být podmínka splněna pokud i její matka nepocházela z rodu Davidova. Muslimové ani “židé” Ježíš za Mesiáše nepovažují. Za Mesiáše jej nepovažovali ani jeho učedníci. Výjimkou byl Petr kterého považují mnozí křesťané za prvního “papeže”, přesto že nebyl vůdčí osobností následovníku Ježíše a podřizoval se Jakubovi žijícímu v Jeruzalémě, skutečnému představiteli Židů přešlých na novou víru. Já neřeším kým nebo čím byl Ježíš Nazaretský podle nauky různých církvi. Ježíš byl Izraelita. Kázal “židům”. To co z něj udělaly církve je o něčem jiném a na dlouhé povídání.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 10. Tara.cz
  10.3.2012 – 16 Adar 5772 v 12:36 — Odpovědět

  Pokud je měrná jednotka Bible, tak tato obsahuje i Nový Zákon. Celý Nový Zákon mluví o tom, že Ježíš je Mesiáš. Apoštolové sice úplně nevěřili, že je Mesiáš, ale situace se změnila, když došlo k mrtvýchstání a seslání Ducha, pak o tom neměli pochyb – nechávali se ukřižovat, apod. Takže argumenty, že Ježíš byl jen “žid” jsou argumenty člověka, který odmítá Nový Zákon. Samozřejmě, židi i muslimi uznávají jen Starý Zákon, případně jen tu část, která je pro ně společná (Abraham atd.). Možná má Bůh pro tyto lidi připravenou jinou cestu, pro křesťany platí: Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nevchází k Otci než skrze mě. Mayday.

  0
  0
 11. Antonín Blažek
  10.3.2012 – 16 Adar 5772 v 15:56 — Odpovědět

  ad10)Tara.cz Musím znova zopakovat Ježíš není, podle Bible – Starého ani Nového zákona, Mesiáš – řecky Kristus. Jedna věc je co se stalo s ustrašenými a zalezlými učedníky po vylití Ducha svatého. Jiná věc je to k čemu byl Ježíš využit při mocenském boji v Římě. Nový zákon je sestaven pro účely mocenského boje v rané církvi. V době pronásledování “židů” na kterém se sami podíleli i římští křesťané opustilo hnutí zaštiťující se Ježíšem Kristem Boží desatero. Osadili křesťanské chrámy modlami. Klaní se jim i v dnešní době. Začali uctívat mrtvé. Nectí ani Bohem ustanovený sedmý den odpočinku – sobotu. Místo Boha uctívají Panenku Marii nebo svaté. Představení církví vybírají neoprávněně desátky. Odpouštějí hříchy. Papež se vydává za otce. Kněží žehnají zbraním vojákům jdoucím do válek… Je to ta cesta pravdy a lásky, kterou má připravenou pro své “ovce” Kristus?
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 12. Tara.cz
  10.3.2012 – 16 Adar 5772 v 23:38 — Odpovědět

  Jan.5.17-47.Speciálně 5.39-40.Takže Ježíš není podle Nového Zákona Mesiáš.Toto je třeba evidentní rozpor s vaším tvrzením. To co jsem napsal dřív, na to taky nemáte jasnou odpověď – pouze své vágní tvrzení, že … není… Nepřu se o praktické křesťanství, spousta papežů se chovala hrozně, křížové výpravy byly taky minimálně sporné, jsou homosexuální aféry. OK. Bavíme se ale o křesťanství jako pojmu, křesťanství, kterého by se křesťan měl držet. Křesťanství bez Ježíše Krista prostě neexistuje. Ale, když nechcete být křesťan, tak co vám pomůže napadat křesťanům jejich víru? Chcete tvořit nebo jenom bořit? Nebo se nějak ustanovte – např. jsem žid a má víra je lepší. Nebo jsem pohan a vy jste pomatenci. Ale proč berete Bibli jako srovnávací literaturu, to nechápu. To je jako minule – nenapíšete, co konkrétně, nedokumentujete to na verších, jen tvrdíte, že vaše emoce je správná. Přesvědčte mě, že se mýlím. Mayday.

  0
  0
 13. Antonín Blažek
  11.3.2012 – 17 Adar 5772 v 13:28 — Odpovědět

  ad12) Tara Ježíš, prostřednictvím Jana 5 neřekl v podstatě nic jiného něž “Cti svého otce, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh”. Že se na něj “židé” hněvali je pochopitelné. Oni se báli jméno JHVH, YHWH… vyslovit. Můj otec je taky Hospodin ale Mesiáš nejsem. Ježíš nenaplnil to co je o očekávaném Mesiáši v písmech psáno. Nepochází z rodu Davidova jak jsem už výše psal. Jan 5 39 Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich máte věčný život; a Písma svědčí o mně. Kdo byl Ježíš? Za co jej jeho vrstevníci pokládali? „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“ Připusťme že žijeme v době Ježíše. Kde mohu potkat učitele? V parlamentu? Ve vládě? Na Okresním nebo Obecním úřadě. Na soudě? U Policie? Ne toulá se po ulicích. Spí s bezdomovci. Rozpráví s prostitutkami. Hovoří s exekutory.
  Pokud by šel do kostela tak tam boří sochy. Rozhazuje hostie. A především brojí proti zlořádstvu, které ve společnosti vládne. Jak skončí? Je zavražděn. Jako za dob kdy poprvé zvěstoval Boží království na tomto světě. Kdo z dnešních křesťanu by se k němu hlásil? Kdo by jej podporoval? Boha z Ježíše udělali až v Římě. Proto že se to hodilo.
  Ježíš nepotřebuje aby se jej někdo zastával. Kdo v něho věří neměl by se snažit pomoci Bible dokázat něco co v ní napsáno není. Jsou lidé, kteří věří v reinkarnaci. Z písma se dá usoudit, že tomu věřili a věří i někteří “židé”. Někdo tvrdí, že je potomek Ježíše. I Takový má mnoho stoupenců. Jiní se zapřisáhnou o tom, že je ježíš na jednom vesmírném korábu stojící ve Vesmíru blízko Země. Jíní se snaží ustanovit celosvětové náboženství bez Ježíše. Tara.cz víru nelze dokazovat. Není to ani třeba. Víra se musí žit.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 14. Tara.cz
  11.3.2012 – 17 Adar 5772 v 14:57 — Odpovědět

  No nevím, pravdu vám přiznám pouze v tom, kdyby Ježíš přišel dnes neočekávaně, že by Ho lidi zase ukřižovali nebo ignorovali. Říkáte, že víru je potřeba žít a ne dokazovat. Nicméně u každého shekellovské článku vás vidím dokazovat to, čemu na celém světě pravděpodobně věříte jenom vy. Říkáte, že SZ a NZ dokazují, že Ježíš nebyl Kristus a tudíž, že křesťanství je bláznovství. Přitom, jediné, co jste předložil za důkaz, je že Mesiáš má být z Davidova rodu. Já prohlašuju, že Ježíš z Davidova rodu byl – jeho otec, přikázaný Bohem, byl z Davidova rodu. Proti tomu vy stavíte nějakou “genetiku”. Proti rozhodnutí Boha. Hm. Je tam spousta proroctví o tom, komu se měl narodit, kde se měl narodit, že měl přijít ztrápený, sedící na oslátku. Tisíc proroctví proti jedné vaší “genetice”. Tomu říkáte víru žít, nedokazovat. Hm. To je co se týče Ježíš a SZ. NZ – to už se snad dá označit jedině jako převracení, že NZ nedokazuje Ježíše. V evangeliích mluví Ježíš, prohlašuje se za Mesiáše, dělá zázraky. V ostatních apoštolové mluví o tom, jak je Ježíš Mesiáš, jak dělal zázraky, jaký je vztah k proroctvím ze SZ. A o tom vy řeknete, že NZ dokazuje (!), že Ježíš není Mesiáš. Doporučuju vám jedno. Řekněte, že nejste křesťan a neuznáváte NZ. Neříkejte, že za srovnávací literaturu považujete Bibli. Řekněte, že pro vás je touto literaturou Starý Zákon bez proroctví týkajících se Ježíše. Pak to bude fér – máte svou cestu a Bůh se o vás nějak postará. Jinak vůči přínosu k ostatním čtenářům jen kalíte vodu, nikoho neposloucháte, jen víříte. Nevím proč, asi si chcete udělat jméno za každou cenu. Prosím, your way.
  Cti Otce svého se podle vás projevuje například ve verši Jan.5.21 – Nebo jakož Otec křísí mrtvé a obživuje, tak i Syn, kteréž chce, obživuje. (prostý žid umí dělat zázraky) Jan.5.24 – Amen, amen, pravím, vám, Že kdož slovo mé slyší a věří tomu, jenž mne poslal, máť život věčný a na soud nepřijde, ale přešelť jest z smrti do života. (prostý žid je spasitelem lidí) Jan.5.39-40 – Ptejte se Písma (rozuměj SZ): nebo vy se domníváte v nich věčný život míti, a tať svědectví vydávají o mně. A nechcete přijíti ke mně, abyste život měli. (to je verš pro vás – důkazy máte ve své referenční knize a nechcete je vidět, nabízí se vám věčný život a vy ho odmítáte kvůli svému názoru na SZ) – Tak tomu říkáte, že NZ svědčí, že Ježíš není Mesiáš. Jste slepý? Nebo jen chcete být zajímavý? Každopádně není možné odmítat Mesiášství Ježíše a zároveň brát Nový Zákon vážně. Tak si prosím vyberte. Bůh s vámi. Mayday.

  0
  0
 15. Antonín Blažek
  11.3.2012 – 17 Adar 5772 v 18:41 — Odpovědět

  ad14) Tara.cz O tom zda je či není Ježíš Mesiáš už rozhodli před cca 1980 léty “židé” Toru znají velice dobře a usoudili, že Ježíš z Nazaretu nesplnil podmínky a očekávání pro zaslíbeného. Křesťanství v dnešní podobě se ujalo především mezi pohany. Na původní pohanské svátky byly namontován svátky Izraele. Z míst uctívání pohanských bohů a na těchto místech byly postaveny různé chámy zasvěcené Marii nebo svatým. Na Ježíše přizpůsobili známé pohanské obyčeje a pověry. Už bohové v Egyptě nebo v Indii se rodili z panny a o zimním slunovratu… Od jediného Boha se šibalsky přešlo k bohům několika. Boží trojice je toho zářným důkazem. Máme Boha otce, Boha syna a osobu Ducha svatého.
  Exodus, 20. kapitola
  1. I mluvil Bůh všecka slova tato, řka:
  2. Já jsem Hospodin Bůh tvůj, kterýž jsem tě vyvedl z země Egyptské, z domu služby.
  3. Nebudeš míti bohů jiných přede mnou.
  4. Neučiníš sobě rytiny, ani jakého podobenství těch věcí, kteréž jsou na nebi svrchu, ani těch, kteréž na zemi dole, ani těch, kteréž u vodách pod zemí.
  5. Nebudeš se jim klaněti, ani jich ctíti. Nebo já jsem Hospodin Bůh tvůj, Bůh silný, horlivý, navštěvující nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteříž nenávidí mne,
  6. A činící milosrdenství nad tisíci těmi, kteříž mne milují, a ostříhají přikázaní mých.
  7. Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo; neboť nenechá bez pomsty Hospodin toho, kdož by bral jméno jeho nadarmo.
  8. Pomni na den sobotní, abys jej světil.
  9. Šest dní pracovati budeš, a dělati všeliké dílo své;
  10. Ale dne sedmého odpočinutí jest Hospodina Boha tvého. Nebudeš dělati žádného díla, ty i syn tvůj i dcera tvá, služebník tvůj i děvka tvá, hovado tvé i příchozí, kterýž jest v branách tvých.
  11. Nebo v šesti dnech učinil Hospodin nebe a zemi, moře a všecko, což v nich jest, a odpočinul dne sedmého; protož požehnal Hospodin dne sobotního, a posvětil ho.
  Není Boha starozákonního. Není Boha novozákonního.
  Exodus 3
  14Bůh řekl Mojžíšovi: „JSEM, KTERÝ JSEM.“ A pokračoval: „Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.“
  15Bůh dále Mojžíšovi poručil: „Řekni Izraelcům toto: ‚Posílá mě k vám Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.‘ To je navěky mé jméno, jím si mě budou připomínat od pokolení do pokolení.
  Jeremjáš 31:33 Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův: Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 16. Tara.cz
  11.3.2012 – 17 Adar 5772 v 19:59 — Odpovědět

  Židů si vážím, i když s tímhle hodnocením jako křesťan nesouhlasím. Moje resumé z vás je, že vyznáváte židovství a pohanské Mayství zároveň. Nemají nic společného, ale vy asi víte, co.
  Křesťan nejste, Nový Zákon neuznáváte, takže slovo Bible pro vás znamená Starý Zákon. Níže jsem připravil několik veršů vztahujících se k vašim tvrzením. Můžete říct, že jedotlivě nejsou důkazem, ovšem problém je ten, že těch shod je moc. Možná jste někdy slyšel o množství pravděpodobností – pokud ne, tak si představte, jaká pravděpodobnost je, abyste hodil šestku na kostce (1/6), když 2x po sobě (1/36), 3x po sobě (1/216). Tak a teď si představte, že vzhledem ke shodám s proroctvími je ta pravděpodobnost jako když třeba hodíte šestku tisíckrát po sobě. V podstatě je to vyloučené. Když vy nebo mudrci nacházíte na shodě proroctví s Kristem (odhlédněme od zázraků, zmrtvýchvstání, které samy o sobě mluví o tom, že Ježíš byl Bůh), tak jaké máte lepší řešení? Žádné – na jakémkoliv Mesiášovi najdete něco, co se s něčím neshoduje. Neboli přebíráte Boží vůli do svých rukou. To už udělal Adam.
  – Proč to množné číslo, když Bůh byl vždy jeden?
  I M.1,26 Řekl opět Bůh: UčiňME člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad hovady, a nade vší zemí, i nad všelikým zeměplazem hýbajícím se na zemi.
  – Bůh prohlašuje Ježíše za syna:
  Mat.3,17 A aj, [zavzněl] hlas s nebe řkoucí: Tentoť jest ten můj milý Syn, v němž mi se dobře zalíbilo.
  Iz.11,2 Na němž odpočine Duch Hospodinův, Duch moudrosti a rozumnosti, Duch rady a síly. Duch umění a bázně Hospodinovy.
  Z.2,7 Vypravovati budu úsudek. Hospodin řekl ke mně: Syn můj ty jsi, já dnes zplodil jsem tě.
  – Ježíš se narodil z panny:
  Luk.1,30 I řekl jí anděl: Neboj se, Maria, nebo jsi nalezla milost u Boha.
  Luk.1,31 A počneš v životě a porodíš syna, a nazůveš jméno jeho Ježíš.
  Luk.1,32 Tenť bude veliký, a Syn Nejvyššího slouti bude, a dáť jemu Pán Bůh stolici Davida otce jeho.
  Iz.7,14 Protož sám Pán dá vám znamení: Aj, panna počne, a porodí syna, a nazůve jméno jeho Immanuel.
  – Ježíš předpověděl, že bude zabitý a vstane z mrtvých:
  Luk.24,46 A řekl jim: Že tak psáno jest a tak musil Kristus trpěti, a třetího dne z mrtvých vstáti,
  Sk.17,3 Otvíraje a předkládaje to, že měl Kristus trpěti a z mrtvých vstáti, a že ten jest Kristus Ježíš, kteréhož já zvěstuji vám.
  Z.16,10 Nebo nenecháš duše mé v pekle, aniž dopustíš svatému svému viděti porušení.
  Z.30,4 Hospodine, vyvedl jsi z pekla duši mou, obživil jsi mne, abych s jinými nesstoupil do hrobu.
  – Ježíš uzdravoval nemocné podle proroctví:
  Luk.7,22 Odpověděv pak Ježíš, řekl jim: Jdouce, povězte Janovi, co jste viděli a slyšeli, že slepí vidí, kulhaví chodí, malomocní očištění přijímají, hluší slyší, mrtví z mrtvých vstávají, chudým se zvěstuje evangelium.
  Iz.35,5 Tehdáž otevrou se oči slepých, otevrou se též i uši hluchých.
  – Ježíš kázal chudým a pokorným:
  Mat.5,3 Blahoslavení chudí duchem, nebo jejich jest království nebeské.
  Iz.61,1 Duch Panovníka Hospodina jest nade mnou, proto že pomazal mne Hospodin, abych kázal evangelium tichým. Poslal mne, abych uvázal [rány] skroušených srdcem, abych vyhlásil jatým svobodu, a vězňům otevření žaláře,
  – Mesiáš nepřicházel triumfálně, ale pokorně:
  Mat.21,5 Povězte dceři Sionské: Aj, král tvůj béře se tobě tichý, a sedě na oslici, a na oslátku té [oslice] jhu podrobené.
  Zach.9,9 Plésej velice, dcerko Sionská, prokřikuj, dcerko Jeruzalémská. Aj, král tvůj přijde tobě spravedlivý a spasení plný, chudý a sedící na oslu, totiž na oslátku mladém.
  – Byla předpovězena Jidášova zrada:
  Mat.26,15 Řekl [jim]: Co mi chcete dáti, a já vám ho zradím? A oni uložili jemu [dáti] třidceti stříbrných.
  Zach.11,12 Nebo jsem řekl jim: Jestliže se vám vidí, dejte mzdu mou; pakli nic, nechte tak. I odvážili mzdu mou třidceti stříbrných.
  – Ježíš věděl, že ho Bůh a učedníci opustí:
  Mat.26,31 Tedy dí jim Ježíš: Všickni vy zhoršíte se nade mnou této noci. Nebo psáno jest: Bíti budu pastýře, a rozprchnouť se ovce stáda.
  Zach.13,7 Ó meči, prociť na pastýře mého, a na muže bližního mého, praví Hospodin zástupů. Bí pastýře, a rozprchnou se ovce, ale zase obrátím ruku svou k maličkým.
  – Byla předpovězena nová smlouva – Nový Zákon:
  Mat.26,28 Neb to jest krev má nové smlouvy, kteráž za mnohé vylévá se na odpuštění hříchů.
  Jer.31,31 Aj, dnové jdou, dí Hospodin, v nichž učiním s domem Izraelským a s domem Judským smlouvu novou.
  – Ježíš se měl narodit v Betlémě:
  Jan.7,42 Zdaž nedí písmo, že z semene Davidova a z Betléma městečka, kdež býval David, přijíti má Kristus?
  Mich.5,2 A ty Betléme Efrata, jakžkoli jsi nejmenší mezi tisíci Judskými, z tebe mi vyjde ten, kterýž má býti Panovníkem v Izraeli, a jehož východové jsou od starodávna, ode dnů věčných.
  – Ježíš jako i beránek nebyli zabiti se zlomenou kostí:
  Jan.19,36 Stalo se pak to, aby se naplnilo Písmo: Kost jeho [žádná] nebude zlámána.
  II M.12,46 V témž domě jísti jej budeš, nevyneseš z domu ven masa jeho; a kostí v něm nezlámete.
  Z.34,21 Onť ostříhá všech kostí jeho, žádná z nich nebývá zlámána.
  – Davidův Pán má svého Pána – Ježíš ve SZ:
  Mat.22,42 Řka: Co se vám zdá o Kristu? Čí jest syn? Řkou jemu: Davidův.
  Mat.22,43 Dí jim: Kterakž pak David v Duchu nazývá ho Pánem, řka:
  Mat.22,44 Řekl Pán Pánu mému: Seď na pravici mé, dokavadž nepodložím nepřátel tvých, [aby byli] za podnože noh tvých?
  Mat.22,45 Poněvadž tedy David Pánem ho nazývá, i kterakž syn jeho jest?
  Z.110,1 Řekl Hospodin Pánu mému: Seď na pravici mé, dokudž nepoložím nepřátel tvých za podnože noh tvých.
  – Stavitelé Zákona (zákoníci) zavrhli Ježíše (to jste sám výše napsal):
  Z.118,22 Kámen, kterýž zavrhli stavitelé, učiněn jest v hlavu úhelní.
  – No a na závěr čistý Nový Zákon, který odmítáte:
  Jan.12,48 Kdož mnou pohrdá a nepřijímá slov mých, máť, kdo by jej soudil. Slova, kteráž jsem mluvil, tať jej souditi budou v nejposlednější den.
  Jan.14,6 Dí jemu Ježíš: Já jsem cesta, i pravda, i život. Žádný nepřichází k Otci než skrze mne.
  Mayday.

  0
  0
 17. Tara.cz
  11.3.2012 – 17 Adar 5772 v 20:10 — Odpovědět

  Další úhel pohledu je velice praktický: Proč je křesťanů tolik, proč uvěřili nějakému obyčejnému fantazírujícímu židovi? Jednodušší je zázrakům nevěřit. Proč je tedy židů tak málo? To je proti přirozenosti člověka. Člověka můžete zblbnout, ale nikdy ne na dlouho, vliv mrtvého mystifikátora je přece na vzdálené generace minimální. V křesťanství to evidentně neplatí – pokud bych uvažoval vaším změrem. Neobstojí ani myšlenka, že církev má moc si to prosadit – v dnešní době moc rozhodně nemá, ani peníze, aby mohla vysílat třeba televizní masážní spoty. Mayday.

  0
  0
 18. Antonín Blažek
  12.3.2012 – 18 Adar 5772 v 20:13 — Odpovědět

  ad 16, 17) Tara.cz Veř si čemu chceš ale ves co o sobě říká Ježíš svým učedníkům.
  Ježíš Nazaretský nebyl Mesiaš – mašiach, Neměl v úmyslu vést povstání proti Římu. Nechtěl být “židovským” králem. Netoužil po světské moci. Ježí sám řekl, Nejsem Mesiáš můj úkol na této zemi je jiný.
  Matouš 16
  21Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a třetího dne vzkříšen.
  Petra sice pochválil za jeho horlivost ale vzápětí jej setřel, když chtěl aby Ježíš Mesiášem podle Perových představ.
  22Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat: „Buď toho uchráněn, Pane, to se ti nemůže stát!“
  23Ale on se obrátil a řekl Petrovi: „Jdi mi z cesty, satane! Jsi mi kamenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka!“
  Uzdravovat a křísit lidi jako Ježíš dokázali mnozí. Levitovat – vznášet se nad vodou nebo zemí také. Ježíš nedělal nic co by jiní neuměli. Nepřišel zákon rušit ale naplnit
  Matouš 5:17 Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit.
  Ježíš Nazarecky nebyl Mesiaš – mašiach, nesplnil základní podmínku. Nebyl z rodu krále Davida
  Matouš 1
  16Jákob pak měl syna Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš, řečený Kristus.
  18Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.
  Boží desatero platí. Ježíš není Bůh. Obrazy, sochy svatých, kříž, panáček na něm přibitý jsou hnusní modly. Neděle není sedmý den…
  Ezechiel 6:6 Kdekoli sídlíte, budou města obrácena v trosky a posvátná návrší budou zpustošena, takže vaše oltáře budou ležet v troskách a sutinách, vaše hnusné modly budou roztříštěny a odstraněny,
  vaše
  Tóbit – Tóbijáš 14:6 Zobrazit verš v kontextu celé kapitoly | Všechny národy na celé zemi, všichni lidé se obrátí a budou se bát Boha vpravdě. Všichni opustí své modly, které svými svody svádějí ke lži, a budou dobrořečit věčnému Bohu ve spravedlnosti.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 19. Tara.cz
  12.3.2012 – 18 Adar 5772 v 21:49 — Odpovědět

  Tak především, toto je křesťanský článek, pokušitel jsi tady ty (když už si teda tykáme, pochybuju, že seš mladší než já).
  Pokud bereš SZ vážně a NZ bereš nevážně, ptám se proč? Kde je důvod toho, že by SZ byl od Boha, zatímco NZ byl od lidí? Proč ne naopak, že? Já jsem přesvědčený, že oba Zákony jsou od Boha. Vyvrať, máš-li čím.
  Když to vezmu postupně:
  Samozřejmě, že Ježíš nechtěl být král ani vést povstání. Mesiáš měl být DUCHOVNÍ vůdce a král. Předkládal jsem přece proroctví o tomto. Oslátko třeba.
  Matouš 16: Petr zabraňoval Ježíši naplnit své proroctví o tom, že zemře a ve třech dnech vstane z mrtvých. Ježíš ho napomenul. Podle proroctví minule uvedeného měl zemřít a Petr mu bránil proroctví naplnit. To není popření Mesiášství. Tedy Mesiášství, jak ho chápou křesťani. Mesiáš sice měl zápasit s šelmou mečem, ovšem až na konci světa, jak psáno ve Zjevení.
  Kdo jiný oživil zapáchajícího tři dny mrtvého Lazara “kříšením”? Nebo jiného?
  Ježíš neuměl nic jiného, než ostatní, prej. Třeba Mojžíš – měl dar měnit hůl v hada od Boha a měnit zdravou ruku v malomocnou. Egypťané svými kejkly dokázali totéž. Ty z toho vyvozuješ, že Mojžíšův dar (to je Starý Zákon, který respektuješ, prosím) nebyl od Boha? Nebo jaký je rozdíl ve shazování Ježíšových zázraků? – Ježíš sice říkal, že je nekoná sebou, ale že je koná Bůh na jeho přání. Znáš jiného takového člověka, pro kterého Bůh koná zázraky jako pro Ježíše?
  Jako brát levitaci jako něco normálního – vrať se na zem, prosímtě. Když to umíš, ukaž, levituj. Já nikoho levitujícího neznám. Kdo ve Starém Zákoně levitoval?
  A navíc, zamysli se. Je levitace něco člověku vlastního? Není. Tedy je to dar od Boha? Pokud je to normální (tzn. má to kde kdo), jak říkáš, proč s tímto darem Bůh tak plýtvá pro své neproroky? Toto je řeč Ježíše kterou chci následovat – pokud někdo ustrne ve své představě, je potřeba mu dát podobenství, aby sám došel k logickému nesmyslu ve svém tvrzení.
  Krále Davida už jsme probrali. Kromě “chrchlu” Ježíš z rodu Davida je. hlavně je ale od Ducha, woodhead.
  Dokud nepomine nebe a země – to je Zjevení, že, Nový Zákon. Sám sebe vyvrací, že? Chachá.
  Ezechiel – města budou obrácena v trosky – to je snad jasné, vyplývá to z celého NZ, Ježíš o tom mluví (Nezůstane kámen na kameni, Ať vaše utíkání není v zimě), ve Zjevení, probuďte se, to není argument proti!
  Človíčku, desatero platí a Ježíš taky platí. Když Ježíš přišel naplnit Zákon, tak to znamená dát mu smysl spasení, který lidé nahradili rituály. To neznamená nic co by popíralo Ježíše. To není nic, čím by Ježíš své mesiášství vyvracel. Proč by to ProBoha dělal, když na jiném místě se Mesiášem prohlašuje? Není chyba v tvém chápání toho, co řekl?
  Nebo jinak: “Přišel naplnit.” Takže jeho příchodem se Zákon naplnil. Nepřišel naplňovat, tedy kázat, jak jiní rabínové. Stimmt? Chápeme vyjímečnost Ježíše?
  Pokud je problém v tom Nebudeš mít jiného Boha kromě mě a zároveň platí UčiňMe člověka – proč ti vadí pojem troj-jedinosti Boha? Jsou tři, jednající v naprosté shodě. Každý má svůj úkol a nikdo nejedná proti komukoliv z nich. V čem je problém?
  Ostatně poskytl jsem ti spoustu bodů, které’s mi nevyvrátil.
  Uznávám, že katolické sochy svatých jsou modly, ale odmítám se paušalizovat jako modlář protože jsem křesťan – když katolíci jsou taky křesťani. To je stejné klišé, jako když řekneš, co Žid, to lichvář.
  Přece nemůžeš tvrdit, že NZ neplatí a zároveň, že Ježíš se sám vyvrací. To je popření veškeré filosofie nebo chceš-li diskuse o náboženství. Pokud NZ odmítáš, nemůžeš se na něj odkazovat. Pokud se na něj odkazuješ, tak ho prosím ber vážně, nevytrhni jeden verš, kterej ti bude kámenem úrazu. Jako ani já nevidím ve Starém Zákoně přikázání “zabiješ” vytržené ze slova “Nezabiješ”.
  Bůh dal člověku rozum, aby ho používal. Ne na to, že si přečte jednu věc a na tom se zasekne.
  Jediný tvůj argument, co jsi zatím předložil je David. Minimálně, pokud jsou naše argumentace (co to znamená “z rodu”? Jedná se jen o “chrchel”?) vyrovnané, tak Duch (Boží) je víc, než člověk David.
  Mayday.

  0
  0
 20. Tara.cz
  12.3.2012 – 18 Adar 5772 v 22:02 — Odpovědět

  p.p. Vlastík: To jste zase píchnul do vosího hnízda, že? Rád bych se držel zpátky, ale jak Ježíš říká, musím být tam, kde se hovoří o mém Otci. Nemůžu přece nechat kydat bláto na svého Pána, že?

  0
  0
 21. Antonín Blažek
  12.3.2012 – 18 Adar 5772 v 23:47 — Odpovědět

  ad 19,20) Tara.cz „JSEM, KTERÝ JSEM.“ je jenom jeden. Ježíš nebyl Bůh ani očekávaná Mesiáš. Židé Boha ani Mesiáše nenechali zabít. Ježíše není třeba háji. On sám nepokládal za nutné se hájit před veleknězem jménem Kaifáš, vrchními kněžími, staršími lidu ani před Pilátem Ponským. Nemusel se hájit protože nic neprovedl. Netvrdil o sobě že je Mesiáš. Odsoudili jej jako INRI (“Jesus Nazareth, král Židů.”)
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 22. Antonín Blažek
  13.3.2012 – 19 Adar 5772 v 01:27 — Odpovědět

  ad 19) Tara.cz Exodus 20 13Nezabiješ
  Je si třeba položit otázku: Nezabiješ se? Nezabiješ nepřítele? Připouští Bible sebevraždu? Je dovoleno zabíjeni nepřátele? Ano, zabíjení nepřátel a za určitých okolností i sebeobětování je povoleno.
  Soudců 16
  29Pak Samson pevně objal oba prostřední sloupy, na nichž budova spočívala, a vzepřel se proti nim, proti jednomu pravicí a proti druhému levicí.
  30A řekl: „Ať zhynu zároveň s Pelištejci!“ Napnul sílu, a dům se zřítil na knížata i na všechen lid, který byl v něm, takže mrtvých, které usmrtil umíraje, bylo víc než těch, které usmrtil zaživa.
  31I sestoupili jeho bratří a celý jeho dům, vynesli ho, vrátili se a pochovali ho mezi Soreou a Eštaólem v hrobě jeho otce Manóacha. Soudil Izraele po dvacet let.
  Ježíš byl “žid” stejně jako silák Samson. Přišel kázat rozhádaným “židů” žijícím pod útlakem Říma. Hovořil o Božím království.
  Matouš 5:39 Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi; ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou;
  Přesto nebo právě proto nikdy nehovořil o třetím líci. Každý věděl koho má na mysli když zmiňoval svého bližního.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 23. Vlastík
  13.3.2012 – 19 Adar 5772 v 05:28 — Odpovědět

  Tara.cz: Občas narazíte lidi dle Iz. 44,18, abych použil SZ. Možná je někdy dobré nechat Ježíše, aby se v životě těch, kdo ho tak vehementně odmítají, obhájil sám. Věřte, že to umí. Přeji krásný den.

  0
  0
 24. Tara.cz
  13.3.2012 – 19 Adar 5772 v 06:38 — Odpovědět

  Lukáš.3,22 A sstoupil Duch svatý v tělesné způsobě jako holubice na něj, a stal se hlas s nebe, řkoucí: Ty jsi Syn můj milý, v toběť mi se zalíbilo.
  Žalm.2,7 Vypravovati budu úsudek. Hospodin řekl ke mně: Syn můj ty jsi, já dnes zplodil jsem tě.
  Žalm.2,12 Líbejte syna, aby se nerozhněval, a zhynuli byste [na] cestě, jakž by se jen málo zapálil hněv jeho. Blahoslavení jsou všickni, kteříž doufají v něho.
  Izaiáš.42,1 Aj, služebník můj, na kteréhož se zpodepru, vyvolený můj, jehož libuje duše má. Ducha svého dám jemu, [onť] soud národům vynášeti bude.
  Mayday.

  0
  0
 25. Tara.cz
  13.3.2012 – 19 Adar 5772 v 06:43 — Odpovědět

  Mluví se ve SZ o Synovi Boha? Ano nebo ne? Mluví se ve SZ o Duchu svatém (Božím)? Ano nebo ne. Proč tedy vám vadí, že je křesťané uznávají?
  Mayday.

  0
  0
 26. Cipi
  13.3.2012 – 19 Adar 5772 v 10:19 — Odpovědět

  A nejen v SZ, taky v NZ se mluví – dokonce- o Božích Synech a o božích dětech – …
  A pak také- když si Synové božští brali dcery lidské ( abych volila druhý soudek Božích synů)-
  A naopak zase o Synu člověka a pak zase ( ve Zj- o někom podobném Synu člověka)
  Má náš Pán na tomhle světě všelijakou čeládku a je ochoten tvrdit, že jsou to( jsme??) jeho děti..
  jóóó´, veršíkama se neumlátíme. Asi ta skutečnost bude trošinku složitější

  0
  0
 27. Tara.cz
  13.3.2012 – 19 Adar 5772 v 10:27 — Odpovědět

  Cipi, máte pravdu. Někteří lidi uznávají jen SZ, proto jsem se snažil dokazovat verši, které on uznává. Jenže pravda, je to zbytečné, kdo nechce a vybere si některou část, pak jinou část bude ignorovat, protože se mu nehodí do krámu. Já osobně bych třeba nelezl do diskusí o židovské věrouce a proto mi vadí, že pod křesťanským článkem se vždy objeví první komentář ve stylu: Ježíš byl obyčejný žid, kterého semlela doba a věří mu Bůhvíproč čtvrtina planety.

  0
  0
 28. Cipi
  13.3.2012 – 19 Adar 5772 v 11:08 — Odpovědět

  Je dost možné, že je to tím, že se takový článek objevuje na košer portálu. A leckdo může mít pocit, že to svaté, oddělené, nebo “jen” čisté( košer) je synonymum od “zavřené do ghetta”.
  A ozvěna pokřiku : “Zabili jste nám, vám, sobě si- Mesiáše!” prostě navrací se ( nám, vám, sobě si) zpátky – jiným, stejně zfanatizovaným pokřikem- Ježíš byl- v nejlepším případě -obyčejný žid. , který je míněn jako urážka, nikoli jako konstatování.

  0
  0
 29. Tara.cz
  13.3.2012 – 19 Adar 5772 v 11:17 — Odpovědět

  Vidíte…, to mě nenapadlo. Vždycky jsem četl jen článek, dostal jsem se na něj zvenku z linku, ale nikdy jsem nepátral po ostatních textech tohoto webu. Už ten název, Shekel… Myslel jsem, že jde o křesťanský web lidí, kteří si váží Židů jako vyvoleného národa, což jsem třeba i já, dokonce bych se označil za skoro sionistu. Tak to se trochu kaju. Mea culpa.

  0
  0
 30. Vlastík
  13.3.2012 – 19 Adar 5772 v 15:21 — Odpovědět

  Tara.cz: Shekel je server, který si dal za cíl, že bude zveřejňovat články autorů, kteří mají různá náboženství. Když se podíváte na autory, tak Vám to bude zřejmé.
  Antonín: Antoníne, když mi na vlfurst@volny.cz zašlete Vaši adresu, tak Vám pošlu knížku, která se zabývá Ježíšem z různých pohledů a možná by Vám pomohla pochopit, proč přijímáme Ježíše jako Boha.

  0
  0
 31. Antonín Blažek
  13.3.2012 – 19 Adar 5772 v 20:32 — Odpovědět

  ad30) Vlastík Ne že bych pohrdal novými informacemi ale o Ježíši, z pohledu křesťanů, toho vím hodně. Jako kluk jsem několik let chodil ministrantovat. Katolický rok se mimo jiné zabývá zrozením Ježíše – půlnoční mše o Vánocích. Ukřižování a z mrtvých vstání o Velikonocích. Povídání příběhů z dětství a života Ježíše i Panenky Marie o Májových. Dnes vím kdo Ježíš je. Za koho jej mají muslimové. Kým je z pohledů “židů”. Vím za koho jej považují mnozí křesťané. Proč já nepovažuji podle Bible Ježíše za zaslíbeného Mesiášem jsem napsal výše. Jen jsem měl ještě dodat, Ježíš nebyl pomazaný za Mesiáše. Někde jsem viděl i seznam v němž bylo uvedeno kolik bylo v historii Izraele Mesiášů. Byli mezi nimi králové, kněží, proroci. Ježíš mezi nimi uveden nebyl.
  Na internetu lze najít spoustu informací. Lze přečíst nebo vyslechnout spoustu názorů. Pokud se jedná o “duchovno” beru jako cejchovanou míru Bibli. Mohu si tedy bez problému poslechnout jak je teď Ježíš na nějaké kosmické lodi. S kým si povídá. V koho se reinkarnoval. Jak se krásná paní rozpráví s jednotlivými lidmi. Jak je spatřena celými zástupy. Lidé hovoří jazyky. Kazatelé povalují cele řady věřících svým sakem na zem… Podívám se. Poslechnu si. Poměřím.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 32. Tara.cz
  13.3.2012 – 19 Adar 5772 v 22:23 — Odpovědět

  Mayday…
  Pane Bláhový, prosím, křesťan není ten, co chodí do kostela, když tomu nevěří. Z pohledu křesťanů toho víte tolik, co je za nehtem. Ono se tomu musí věřit, abyste mohl mluvit o křesťanském pohledu. To, že Ježíše Židé vyřazují ze seznamu Mesiášů, to je snad jasné, je to ten, který je pro jejich “Mesiáše” ten nejnebezpečnější.
  Už výše jsem po vás chtěl, abyste se vyjádřil, jaké máte očekávání k Mesiáši. Evidentně to musí být člověk, aby byl z rodu Davidova a tak to nemůže být Syn Boží – takže všechno, co se týká Syna pro vás neplatí. Když člověk, tedy král a/nebo prorok. Takový může být třeba Ben Gurion, ten novodobé Židy osvobodil, jestli vám to jméno něco říká. Ale nemůže to být KRISTUS, tedy spasitel v duchovním světě – musí to být ČLOVĚK příbuzný s Davidem. Nemůže, už to pochopte. Takový “Mesiáš” pro ducha člověka nemůže udělat NIC, může maximálně osvobodit území.
  Já některé Židy znám a tvrdili mi, že poslední dva geneticky dohledatelné rody jsou myslím Leví a Dan, ale rozhodně to není Juda, tedy David. I kdyby takový člověk přišel, nikdo už dnes nedokáže, že je s Judou příbuzný.
  Pro vás, prosím vás, u JHVH, není cejchovaná míra Bible. Bible obsahuje i Nový Zákon, který vy zesměšňujete, je to pro vás politická stať z Říma určená k ovládání lidí. Nemluvte hlouposti. Míra je pro vás maximálně Starý Zákon (včetně pohanských a futuristických nauk), takže se prosím označujte maximálně jako vyznavač Starého Zákona a ne jako člověk, který bere vážně Bibli.
  Už jsem se omluvil za to, že diskutuju na košer webu křesťanské záležitosti, ovšem vaše nabubřelost mi vždycky dá nový důvod.
  Mayday.

  0
  0
 33. Antonín Blažek
  13.3.2012 – 19 Adar 5772 v 23:11 — Odpovědět

  ad 32) Tara.cz tak to vezmu pěkně po pořádku od shora. Jsem bláhový? Možná, nedovedu to posoudit. Co si myslí všichni křesťané o Ježíši? Nevím jen v USA na 1.660 různých církví. Kdo je Mesiáš? Je to Bohem vyvolený, jedinec z masa a kosti. Je osobou, člověkem pomazanou určenou ke splnění určitého úkolu v prospěch “židů”. Musí pocházet z rodu Davidova? Asi musí. Je to podmínka, kterou jsem já nestanovil. Jen syn Davida, král Šalamoun měl na 700 žen. Kdo dohledá jeho potomky a potomky jejich potomků? Jsem já syn Boží? Ano jsem. Všichni jsme synové Boží. Jsou jimi i potomci Davida. Čím nebo jak měří Hospodin? Nevím, možná se to jednou dozvím. Pokud se jedná o mě a o „duchovno“ beru jako cejchovanou míru Bibli. Je www.shekel.cz vhodný pro diskusi? Je. No, alespoň doposud byl. Králika sice “ustřihli” ale nemám dost informaci na to abych posoudil zda oprávněně nebo neoprávněně.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 34. 14.3.2012 – 20 Adar 5772 v 05:28 — Odpovědět

  Taro, chápu, že jste maličko ztratil trpělivost, ale vás příspěvek (32) není laskavý. Kolik toho víte vy o starší části bible? Patrně nic, když jste schopen neuhlídat si ústa a mluvit o jakémsi “jejich mesiáši”, pak jsou b*hů několik, a to byste přišel o toho svého – tedy argumentačně, protože je stejně jen jeden, a my k němu doputujeme – buď cestou života ane¨bo nakonec právě s příchodem mesiáše.
  Všechno, co se podle Vás týká mesiáše (tedy z křesťanského pohledu) neplatí z biblického pohledu ani pro Vás, protože křestanský výklad je nebiblický, anebo naopak výsostně biblický s tím, ořekvá ještě i druhou parusii a tedy příchod mesiáše biblického a židovského. Samozřejmě to neznamená, že to pro vás neplatí vnitřně. To je Vaše volba, a volba legitimní.
  Ale okolnost, že Vy sám toužíte po nebiblickém meiášovi, že právě tato cesta je tou Vaší, a že vás obohacuje — nemůžete ji vnucovat ostatním, jen pokorně přijmout svoji a radovat se z ní.
  Maličko mne jako člověka, kterého zajímá logika, zraňuje i Vaše rozhořčené a v podstatě neprozíravé označení někoho za vyznavače “starého zákona”. To je největší chyba křestanstva. Křesťan, který není vyznavačem starého zákona totiž není a nemůže být křesťan, neb křestan je přeci “ježíšovec” a Ježíš byl vyznavač starého zákona jako poleno.
  Takže, prosím, jako Berijští, studujme, hledejme kořeny a respektujme se navzájem. Což platí pochopitelně i Mayům :O))
  Diskutovat tady na webu křestanské záležitosti není důvod k omluvám! Jen diskutujme. Dokonce ani občasný pokus o evangelizaci není tak špatný. Jen je nutno být Řeku Řekem a Židu Židem a nikoli bližnímu jehovistou (vnucovatelem, a než e začnu ptát “co vy víte” druhých, zeptám se nejdřív sebe. A pokud možno na kolenou…
  Je-li Ježíš mesiáš (což může být docela dobře pravda), je z biblického hlediska prozatím jen “polomesiáš” a to i podle veršů z dodatku k bibli – tzv. Nového zákona. Jeho standardní krestanské vykreslování je ovlivněno potřebou “moci” – tedy ideologie těch, kdo se krestantství zmocnili, aby měli “patent” na Spasení a mohi jím hnát lidi do “jejich” ráje a k jejich pokladnám. Ptal jste se kdesi, proč tolik lidí přijímá krestanství? Odpověď je jednoduchá – je to pro ně jednodušší. Namluvit si, že spasení to vyřeší, že spasení potřebujeme a bez Ježíše ho nedosáhneme – pak se už nemusí žít pod pravidlem milosrdenství (láska), ale stejnou měrou jako soud. A soudnost nás spasí daleko spolehlivěji než pověra. Což asi zřtelně chápeme v podstatě všichni. Jen si to ještě důstojně ustát… Kéž nám “duch” B*ží v tomto ohledu skutečně napomáhá. HEzké dny…

  0
  0
 35. Tara.cz
  14.3.2012 – 20 Adar 5772 v 05:57 — Odpovědět

  Podívejte se, shodnem se aspoň na tom, že Bůh je, že stvořil svět a tedy i každého z nás. V ostatním se skoro beze zbytku rozcházíme. Myslím, že jsem tolerantní k jiným náboženstvím, muslimství nemám rád kvůli jeho militantnosti, židovství mám rád, i když nesdílím. Vadí mi ovšem, když se vyjadřují názory, které jsou ve svém vlastní protikladu. Podstatou křesťanství je Ježíš Kristus, toho vy odmítáte a přesto za křesťany mluvíte. Bible sestává ze Starého Zákona a z Nového Zákona, vy říkáte, že Bible je pro vás cejchovaná míra a přesto zpochybňujete Nový Zákon, jako účelový, tedy ne od Boha. Dokonce se odvoláváte na závěr Zjevení, tedy celé Bible, že Ani čárka nepomine a přitom říkáte – to tam nepatří, to tam dodali. Označujete se jako věřící, zdůrazňujete Starý Zákon a pak tady plácáte o tom, že pro vás není problém Ježíš ve vesmírné lodi, Mayové se svým kalendářem. Jak může Spasitel jako fyzická osoba spasit lidstvo, soudit lidstvo, apod. – to mi hlava opravdu nebere. Ať je církví 1600 nebo milión, nikdo je neobsáhne všechny, musí si vybrat a zastávat jenom jedno přesvědčení. Ne to, čemu (Komu) věříte, ale to, jak o tom mluvíte, mě nutí se tady prezentovat. Neberu vám vaši víru, ale když vystupujete jako ten, co spolkl všechnu dostupnou moudrost a přitom to nemá hlavu ani patu ani z lidského principu logiky a diskuze, to je tragédie. Jestli jsem vám nějak ublížil svými komentáři, tak se předem omlouvám.

  0
  0
 36. Tara.cz
  14.3.2012 – 20 Adar 5772 v 06:19 — Odpovědět

  Achabisko: konečně nějaký názor, co se o něco opírá. Nevím, jestli jsem to dobře pochopil, tak kromě výše uvedeného doplňuji:
  Jasně, že nevyznávám víc Mesiášů, samozřejmě jen jednoho, který podle křesťanů už jednou přišel. Židé se domnívají, že to nebyl opravdový Mesiáš, že ten pravý teprve přijde. Z tohoto úhlu mluvím o “jejich” Mesiášovi – samozřejmě jen jeden z nich může být správný.
  Když o někom říkám, že je vyznavač Starého Zákona, nemyslím to pejorativně. Je to upřesnění toho, že říká “Bible” a myslí “Starý Zákon”. Já také uznávám i Starý Zákon, vždyť z něj vzešel Nový Zákon. Zdá se mi býti rozpor v tom, když se tvrdí, že Ježíš je nebiblický Mesiáš a že vycházel ze Starého Zákona. On přece vycházel ze Starého Zákona a vyvozoval, že verše o Mesiášovi jsou o něm, ne? Tak proč nebiblický? Stejně i křesťani podobně vychází ze Starého Zákona. Jenže uznávají i Nový Zákon a to se obávám u lidí, kteří pořád ještě čekají na Mesiáše – není možné. Ti zákonitě musí Nový Zákon odmítat (když se v něm píše že Mesiáš už přišel). Pak by tito lidé neměli Nový Zákon citovat a něco z něj dokazovat, si myslím.
  Nevím, jestli jsem své myšlenky dostatečně vysvětlil, klidně napište, dovysvětlím, pokusím se.

  0
  0
 37. Cipi
  14.3.2012 – 20 Adar 5772 v 09:24 — Odpovědět

  Ad Tara: myslím, že každý sám v sobě koherentní pramen je možné poznat ( a citovat), i když nevěřím jeho závěrům, tak jak jsou mi předkládány. Je to dokonce žádoucí. Tak je tomu i s “Novým” “zákonem”. Pokud ho čteme v zorném úhlu “Starého” “zákona”, zdá se, že se mohou otevřít úplně nové a zajímavé obzory. V běžné křesťanské praxi se to tak už většinou nedělá. Jako příklad třeba jen toho Mesiáše. Vždy´t křesťané na něj také čekají! Vždyť teprv přijde, s oblaky, a uzří ho každé oko. A jestli ten eschatologický osvoboditel bude Jehošua z Nazaretu nebo někdo jiný…A ještě jedna poznámečka. Vždy, když se v NZ píše o Písmech,/ denně zkoumat, výše zmínění Berojští, veřejné předčítání a tak, jedná se vždy o tzv SZ ( když NZ ještě nebyl!!)

  0
  0
 38. Tara.cz
  14.3.2012 – 20 Adar 5772 v 10:19 — Odpovědět

  Cipi: děkuji za normální komentář. Jak jsem zjistil normální komentáře aby člověk pohledal, tak je potřeba za ně děkovat. Můj spor není v tom, že by si kdokoliv nemohl číst a citovat Nový Zákon aniž by mu věřil.
  Jde o to, že když prohlásím, že je to pro mě “cejchovaná míra”, tedy něco, na čem stavím a zároveň popírám všechno, co je tam řečeno, tak já v tom vidím jasný rozpor. Nemůžu přece být architekt, měřit různé délky, budovat budovy na základě těch měr a přitom říkat – mně ten laser stejně neměří. Buď měří a kecám a nebo neměří, ale pak nemohu projektovat – spadne to, ne?
  Někdo tady prohlašoval, že pro něj cejchovaná míra, kterou všechno poměřuje, je Bible. Snažil jsem se mu vysvětlit, že má místo Bible používat pojem Starý Zákon, protože ten Nový evidentně shazuje. Příklad: Bůh říká v SZ: Jsem, který Jsem – to je svaté. Bůh říká v NZ: Toto je můj Syn, toho poslouchejte – to je kec, to si vymysleli v Římě. Obé říká Bůh se stejnou historickou pravděpodobností (jedno se psalo v Babylóně podle “paměti”, druhé se psalo v Římě podle “paměti”), ale jedno se bere vážně a druhé se vážně nebere. Přitom Bible je SZ+NZ. Já myslím, že se o Bibli nedá hovořit místo Starého Zákona, ten pojem vznikl v řečtině pro obě knihy. Možná má někdo jiný názor, jiný pramen, ale nikdo ho neuvedl. Pro mě je tedy Bible soubor obou Zákonů. Kdo tedy bere první výrok vážně a druhý nevážně, pochybuje o Bibli a nemůže se stavět do role toho, pro kterého je Bible svatá. Ano, SZ pro něj třeba svatý je, ale nemá mu říkat Bible.
  Ano, samozřejmě, v Ježíšově době NZ nebyl, mluvilo se jen o Zákonu nebo o Písmu. Ale také se nemluvilo o Bibli (v NZ třeba). Já SZ respektuji, vidím z něj jiné ponaučení, než Židé a celkem bych se o tyto závěry nehádal. Pokud ovšem zase někdo nevystoupí s tím, že je DOKÁZÁNO, že SZ a NZ vylučuje Ježíšovo Mesiášství. Prostě, že to tak je – objektivně – několikrát to opakuje – jinými slovy – JÁ (on) mám pravdu – přitom pro mě jsou ty důkazy a závěry úplně jiné. Přitom NZ (on) v podstatě popírá a na SZ snad mají stejné právo i Židé i křesťané, ne?
  Jiná diskuze je s ostatními přispěvateli, kteří předestřou svůj názor jako názor, já předestřu svůj, ale nikdo z nás svůj názor nepředkládá jako objektivní relitu.
  Křesťani samozřejmě očekávají na druhý příchod, ale toho Ježíše, co před dvěma tisíci roky odešel. Nečekají na “někdo jiný”. Stejně tak Židé, očekávají první příchod, ovšem čekají na “někdo jiný”. Pochybuju, že by se smířili s druhým příchodem Ježíše jako se svým prvním příchodem Mesiáše – přece tu osobu už jednou zavrhli, ne? Nebo se časy mění a dnes už by Ježíš jako Mesiáš vyhovoval? To je směšné, ne?

  0
  0
 39. Cipi
  14.3.2012 – 20 Adar 5772 v 13:08 — Odpovědět

  K těm příchodům. Myslím, že ten úplněj konec má naštěstí “ošéfovaný” Někdo jiný. A třeba se budeme divit úplně všichni.
  A nepochybuju vcelku o tom, že Nebesa mají na svém prvorozeném (Jisráeli) eminentní zájem ( což vyplývá jak ze SZ tak z NZ).
  A taky je pravdou dějin, že křesťané židům toho Ježíše moc neusnadnili. A dnes se není vcelku co divit, že i ti zcela nemilitantní mají s jeho osobou dost veliké potíže, protože ( jaksi zástupně- vtipné,že?) vidí na jeho rukou krev těch židů, kteří byli křesťany zabiti či jinak trápeni.

  0
  0
 40. Tara.cz
  14.3.2012 – 20 Adar 5772 v 13:25 — Odpovědět

  Nojo, to je tragédie, co zla lidi udělají. Chudák Ježíš, Žid, co post-mortem “pyká” za násilí konaném na Židech. Ježíš totiž křesťan nebyl, křesťanství se ustanovilo až po jeho smrti… Ale znám dnešní Židy a nikdy se mi nezmínili o nějaké averzi vůči křesťanům. Třeba Amerika je křesťanská a je to jejich (skoro) největší spojenec. Oni samozřejmě nejsou nábožensky křesťani, jsou spíš vlažně židovští, protože ta země má tuto tradici, tak by je nic jiného nenapadlo. Těch, co jsou ortodoxní Židi s pejzami, plnovousem a hábity, těch je jen několik procent, většinou žijí v Jeruzalémě a tam to samozřejmě vypadá, že je jich nejmíň polovina. Pak je početnější skupina těch, kteří žijí novodobě, nosí jarmulku, jí košer, navštěvují synagogu, těch může být desítky procent. Zbytek jsou lidi, co se k židovství hlásí třeba jen tím oddělováním mléka a masa na snídani a oběd. Země je to ale krásná, byl jsem tam 2x a kdybych měl prachy, odstěhuju se tam.

  0
  0
 41. Antonín Blažek
  14.3.2012 – 20 Adar 5772 v 16:16 — Odpovědět

  ad 34) achabisko Na “židovský” web jsem zavítal při čtyřicetiletém strastiplném cestování za poznáním. Putuji stále dokola jako Izrael poušti po vyjití z Egypta. “židé” zatím šli od “zdi ke zdi”. Křesťané došli “dál”. Vrátili se od faraona k “faraonovi”. Až přijde Biblický Mesiáš, může se jmenovat i Ježíš, tak se poměry na Zemi trvale změní. Po zavraždění Ježíše z Nazaretu se nic k lepšímu nevyvinulo. Proto to nemohl být, psáno v našem roce “0”, zaslíbený Biblický Mesiáš. No a PF 2012 přejí Mayové je stejná slovní hříčka jako třeba můj nick zlatecasysocialismu.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 42. Antonín Blažek
  14.3.2012 – 20 Adar 5772 v 17:14 — Odpovědět

  ad35) Tara.cz Ježíš byl “židů a znal Toru velice dobře. První vyznavači křtu a následovníci Ježíše, dnešní křesťané, byli někteří z příslušníku Izraele. Ježíš kázal židům.
  V Bibli je pamatováno na všechny. JSEM KTERÝ JSEM na nikoho z těch které stvořil nezapomněl.
  Genesis, 18. kapitola18. Poněvadž Abraham jistotně bude v národ veliký a silný, a požehnáni budou v něm všickni národové země.
  Nikde jsem se neodvolával na Zjevení Jana ale na Ježíšova slova.
  Matouš 5
  17Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit.
  18Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.
  19Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího; kdo by je však zachovával a učil, ten bude v království nebeském vyhlášen velkým.
  Co se týče jiných náboženství, mezi něž považuji i Vesmírné lidi s Ježíšem sedícím v kosmickém korábu, jsem k nim shovívavý a tolerantní. Posuzuji jejich názory a odlišné poznání podle “cejchované míry” za níž považuji Bibli.
  Sumérové, Egypťané,Indové, Číňané, Astékové, Mayové… Všechny tyto a další civilizace, z nihž některé význame ovlivnily i předky dnešních “židů”, měly znalosti a vědomosti nad kterými zůstává někdy zdravý rozum stát.
  Tara.cz v plamenné diskusi mě nikdo nemůže urazit. Kdo “do krve” hájí své přesvěčeni nemusí chtít nikoho záměrně urazit. Kdo činí ve zlem úmyslu ten svůj chléb, puštěný po vodě, dříve nebo později jisto jistě nalezne sám.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 43. Tara.cz
  14.3.2012 – 20 Adar 5772 v 19:37 — Odpovědět

  Pane Blažku, I’m-fed-up-of-it, chtěl jsem to už nějak utlumit, tak si ještě dovysvětlíme můj postoj k vaší reakci a příště se budem věnovat našim komunitám, ano?
  Ježíš byl, Žid, nepopírám, kázal Židům, nepopírám.
  Nepopírám, že Bůh chce požehnat i ostatní národy země, ostatně jsou Jeho stvořením. Jestli vám vadí slovo Bůh, mně třeba vadí slovo bůh, klidně budu používat JHVH.
  17. Tohle Ježíš řekl v NZ, to nepopírám, ovšem myslím, že vy v tom vidíte něco jiného. Pro mě to znamená Nová smlouva a Nikdo nepřichází, než skrze mne.
  18. Ano, souhlasím, v tomto kontextu Ježíš mluvil o SZ. Ovšem tak, jak předchozí bod, pro mě to znamená něco jiného, než, že se sám vylučuje z Mesiášství, tak jak by to někdo mohl chápat.
  19. Ano, souhlasím, ale jiný závěr. “I nejmenší” chápu jako to, co svědčí o Ježíši jako Synovi Božím, Spasiteli.
  Jako to, v čem si nerozumíme, je že vy máte (podobně jako Židé) určitou interpertaci SZ. To není, že to tak je, to je, že tomu tak rozumíte. Já tomu rozumím jinak a nemyslím si, že můj výklad je méně hodnotnější nebo že by popíral SZ. Naopak, zdá se mi, že z hlediska Nové smlouvy předpovězené ve SZ, Židé tento fakt umrtvují. Ale není to rozhodně tak, že vy víte, zatímco já jsem poblouzněný. To bych mohl říct taky, věřím tomu, ale z hlediska diskuze prostě musím respektovat vaši interpretaci, jako vy byste měl respektovat mou.
  Jinak, pokud vaše nebo něčí interpretace je ta, že Ježíš byl prostý člověk, který se prohlašoval za Mesiáše a dokazoval, že jím je, a zároveň vyvracel být Mesiášem a dokazoval, že jím není, tak tato argumentace je z hlediska filosofie nebo nenáboženské logiky, prostě nesmyslná. Já jsem nikdy nikomu nechtěl brát jeho víru, ale pokud argumentuje stylem parního válce, to mě vadí.
  Ježíš buď byl Mesiáš, a potom tvrdil, že SZ o něm svědčí (nebudeme se hádat o tom, že to tak netvrdil) a nebo nebyl Mesiáš, ale potom svou řečí nemohl někdy říkat, že Mesiáš je a jindy tvrdit, že Mesiáš není, to by přece z hlediska podvodníka byl nesmysl. Ještě to mohl být blázen, který plácal páté přes deváté, ovšem na to to byl člověk s dost dobře organizovaným smýšlením a mimo jiné konal ty zázraky, že. Moc si nedokážu představit, že může platit ta verze, kterou se mi snažíte možná říct, že Ježíš nebyl Mesiáš, na jedné straně se za něj vydával a na druhé straně proti sobě svědčil verši, které jste předložil.
  Tentokrát musíte zmínit, a to je vlastně důvod, proč reaguju, protože tentokrát po vás já chci, abyste mi odpověděl, o čem to mluvíte.
  Když je cejchovaná (prověřená, zkontrolovaná jiným slovem) míra Bible:
  1) Věříte naprosto této cejchované míře, v každém jejím slovu? Ano nebo Ne?
  2) Chápete pod pojmem Bible both Starý Zákon i Nový Zákon? Ano nebo Ne?
  3) Pokud jste na 1) i 2) odpověděl Ano, tak mi prosím vysvětlete, jakto, že verše, co jsem vyzvedl výše, odmítáte?
  4) Pokud jste na 1) nebo 2) odpověděl Ne, tak proč používáte pro Bibli pojem cejchovaná míra, která široké publikum právem mate? Nebo používáte slovo Bible tam, kde mu toto slovo nenáleží?
  Pohanské nebo monoteistické víry nebo civilizace jsou samozřejmě z hlediska monotistického věřícího (za kterého se považuji) řekněme “směšné”. Nevím, proč jedno takové náboženství propagujete. ZlatéČasySocialimsu jsou sympatické, nechápu, proč se teda přeme.
  Ovšem Mayové není nick, který znamená podporu nebo ironii, jako jiné nicky. Je to spíš závěrečný pozdrav (nick máte jiný), který třeba Pavel neměl nikdy ironický. Ovšem je to vaše rozhodnutí.

  0
  0
 44. 14.3.2012 – 20 Adar 5772 v 22:55 — Odpovědět

  Pro Taru.
  ad (38) “můj syn” – toto prohlásil Vznešený o řadě proroků, tuším i Davidovi, ergo to, že to zmiňuje také novozákonní text (tuším že v pasáží o Ježíšově mikwe) ještě neznamená, že Netělesný a Absolutní má nějakého extra Synátora – všichni jsme jeho synové a dcery, tedy i žídek Ježíš. A v některém z nich se Vznešenému zalíbí (On v ně m najde zalíbení a dá to najevo.) Tak se stalo s Samuelem, s Gedeonem, s Davidem … a časem zalíbení ustalo…
  Zkoušel jste někdy překročit toto katechetické tabu?

  (38) “mesiášství a oba kánony” rozpory mezi tórou a NZ: platí-li vše, co jsme si již připustili (tj. v Ježíšově době neexistuje ani NZ ani jeho zkreslený a účelový výklad) – pak by snad měl právě později se narodivší NZ doložit, že má Ježíš coby mesiáš splněno podle dosavadního platného kánonu. A TO SPLNĚNO nemá. Tóra tedy usvědčuje Ježíše z ne-mesiášství, a pouze učitelé a vykladači NZ naučili své žáky, že splněno má. SZ (vašimi zkratkami) tedy skutečně vyvrací novozákonní nebo spíš křestanské mesiášství Ježíše. Aniž by je stavělo proti sobě. Resp. To, co se o Ježíšovi zachovalo v NZ (jsou-li to písma inspirovaná) v žádném případě nepotvrzuje jeho starozákonní mesiášství. (Už jenom jeho tzv. druhým příchodem!!)

  Otázka: Co Vás vede k tomu, že si dovolujete (podle mne dost troufale) tvrdit, že židé by se nesmířili s druhým příchodem Ježíše?? Jakmile přijde mesiáš, bude-li odpovídat proroctvím, židé ho přijmou a přivítají bez ohledu na osobu. (tedy ti, kdo respektují tóru a na mesiáše očekávají, ta “laodicea” je “v židech” naprosto stejná jako v křestanství – tam taky kdekdo , např. většina katolických biskupů a kardinálů především, žije tak, jako by mesiáš vůbec přijít neměl) Je nutno pozorně číst (po židovsku) dokonce i nový zákon. Vždyť mimochodem i podle představ samotných křestanů, aby se naplnilo: “tak B*h miloval svět”, musel přeci Ježíš umřít (aby se pak dalo s jeho smrtí kšeftovat v oblasti spasení). Aby došlo k naplnění dějin spásy (pokud Vznešený neměl připravenou ještě variantu islámu) byla “beránkova” smrt nezbytná. ERGO – židé nezavrhují mesiáše (žádným nebyl až do okamžiku své smrti a vzniku či naplnění nové smlouvy), ale pouze “rouhače” – z jejich pohledu. Podobně zavrhli i řadu proroků, a naopak naletěli řadě lži-mesiášů. Chyba se vymstí vždycky. Takže až přijde mesiáš bez ohledu na to, kdo jím bude, židé ho přijmou.

  Ale pojďme raději k Vašemu příspěvku (43) – Protože je naprosto signifikantní pro celou – beztak možná zbytečnou diskuzi: Vy tam totiž přinášíte své interpretace veršů o zákoně a jeho naplnění (biblicky nedoložené, pouze nakoupené z Vaší vlastní klubové tradice. – I židé mají svoji tradici, tudíž, proč nepřinášet?? V tom chyba není..)
  Nechci Vás nutit k tomu, abyste si naboural svoji integritu života víry tím, že byste byl sám sobě advocatem diaboli a připustil si jen na pár vteřin, jestli to už náhodou není křestanská interpretace nikoli výklad získatelný a doložitelný na základě obou kanonických textů. Tedy interpretace účelová, abychom se nějak vylhali z toho, že už židovskou tóru nemusíme studovat, respektovat ji a její požadavky buď svévolně odmítnout anebo naplnit…. To je příliš odvážná exercicie, a skutečně ji po Vás nepožaduji. Vždyť přeci došlo k roztržení opony chrámové :o))

  Ježíš je spasitelem “témeř celého světa” protože on sám a posléze jeho evangelizující následovníci otvírají (resp. až do změny směru v ideologii otevírali!!) židovství i nežidovskému světu. Otvírá jim cestu do “Domu otce mého” – i tvého i jejich, ale v žádném případě jim ji neotevírá tím, že budou “věřit” v něj (Ježíše) a jeho boholidství. On učí tóru (nikoli novou smlouvu) i Samaritány a ostatní, kteří k ní podle tehdejších židů (a také mnoha dnešních) neměli přístup ba ani právo… Toho si na Ježíšovi ceňte ze všeho nejvíce a, pokud mu důvěřujete, pak studujte to, co on miloval. Poznejte jeho (Ježíšovu) halachu, jeho Písma a jeho kulturní kolébku, a teprve na základě tohoto poznání suďte, co si můžete dovolit odmítnout a co byste neměl. To je také součást následování Ježíše. Spasení a novosmluvní (anebo výmluvní?) vztah to neospravedlní. Musíte vědět, v čem je “naplněn nikoli zrušen” pro všechny židy do Ježíše a tedy pro samotného Ježíše jeden každý platný pokyn dosavadního kánonu.

  Nepsal bych tenhle jaksi zrychlený elaborát sem (uvažoval jsem o samostatné stati), kdyby se i autor článku, pod jehož řádky řešíme tyto skutečnosti už jemně “off topic”, neobsloužil termínem “víra”. Víra jako diktát a diktatura je svinstvo. Víra jako věrnost a cesta k témuž Jedinému B*hu je legitimní. Ale měla by sama sebe poznat a dát prostor i ostatním sestrám, ostatním projevům věrnosti.
  Pro nežidy (i díky silnému přispění samotných židů) v podstatě kromě Noachidských zákonů anebo gijuru jiná pohodlná anebo náhradnější cesta než skrze Ježíše nevede. Ale tato cesta a zejména poutníci na ní, by si měli být vědomi, že si vybrali tento “zájezd” dobrovolně a jenom proto, že nechtěli nasednout do pro ně málo přitažlivého autokaru Noachidů anebo dokonce na *merkavu lidu Jisroele.
  Do vesmíru se vejdeme, a jak moudře a pedagogicky cituje Vlastík (autor článku), ne každému, kdo mu říkal Pane, Pane anebo Adonaj, Adonaj otevře Panovník náruč jako svému kámošovi. Budeme souzeni. Na základě čeho? Víry anebo skutků víry? Tedy novozákonně anebo po židovsku?
  To je myslím to, co bychom měli v každém z těch autokarů řešit prioritně. Amen

  0
  0
 45. Tara.cz
  15.3.2012 – 21 Adar 5772 v 08:05 — Odpovědět

  Achabisko: nechci se hádat o východiska, protože jak víme, navzájem se nepřesvědčíme. Pro mě by to znamenalo vzdát se víry, odmítnout svého Pána. Čili jde o akademickou debatu, která by měla mít určitou úroveň (což u vás platí), ale jenom o tu.
  Pokusím se regovat na vaše podněty:

  Syn – pokud pomineme syny a dcery, všichni jsme syny, atd., tak speciálně o Synovi, případně Jednorozeném (prvorozeném), jediném, se moc často nemluví. Hledal jsem v Soudcích, jestli se tam o nich takto mluvilo, když tak mi nějaký verš pošlete. Stejně tak David, pokud pomineme Žalmy a proroky, kteří podle mě mluví o Ježíši, tak myslím, že to v Samuelových knihách takto není. Každopádně když místo proroka mluví Bůh, ať už v hořícím keři nebo hlasem z nebe, má to podle mě vyšší vážnost. V tom druhém případě říkal, abysme tohoto Syna poslouchali. Pro mě je NZ stejně svatý jako SZ.

  Co se týče Tory, tak zde je to Učiňme, což křesťani interpretují jak My Boží trojice. Nevnucuju.

  Už jsem psal, představte si, jaký by vlastně Mesiáš měl být? Pokud budete trvat na všech podmínkách bez nějakého nadhledu, může to pasovat na nějakého jedince? nebo se tím vlastně ta možnost vylučuje, protože těch podmínek je moc? A může být takový jedinec natolik zázračný, aby mohl lidstvo duchovně spasit (zahladit jejich hřích, aby mohli předstoupit před Boha, který hřích nesnese)? Nebo to může pasovat i na vojevůdce, který vydobude lidem území?
  Pokud Spasiteli (Mesiáši) nepřipisujete duchovní spasení, každý se spasí sám ze svých činů – pak bysme se o něj neměli vůbec hádat, protože je to jen jeden epizodní moment SZ, který pro vás nemusí být zásadní. Kupříkladu už se stalo, že bylo předpovězeno panenské početí a pak se splnilo a zdá se mi, že to bylo spíš ignorováno, než oslavováno slovy: Zde se naplnil Zákon.

  Druhý příchod vychází ne ze SZ, ale z řeči Ježíše při jeho prvním odchodu. Pokud prvním příchodu už nastalému nevěříte, těžko můžete operovat tzv. druhým příchodem, ne?

  Jestli jsem vás urazil troufalým tvrzením, že by druhému příchodu Ježíše Židi neuvěřili, tak se omlouvám. To nesouvisí s vírou, pouze s logikou. Když jsem někoho zavrhl – což vy v předchozích odstavcích potvrzujete – pak asi při druhém příchodu ho taky nebudu přijímat. Pokud ano, musel bych uznat, že jsem se minule mýlil – půjde o stejného jedince, pokud to bude Ježíš – a nikdo jiný podruhé přijít nemůže, že. To lidi nedělají. Ale možná, že to bude v době, kdy lidem už opravdu poteče do bot a svou pýchu překousnou ku svému dobru. Pokud ano, budu mít radost.

  Smrt beránka byla nezbytná, ovšem křesťani tvrdí, že jen pro ty, kdo jí uvěřili – kdo uvěřili, že tam byl Mesiáš, vzal na sebe hříchy lidí a vyvázal lidi z pout Zákona, tak je tímto aktem spasil. Nevnucuju.

  To s tou tradicí jste myslím trefil hřebík, ovšem platí to pro všechny – já mám východiska ze SZ, vy máte jiná ze stejného SZ, já mám navíc NZ, vy se o to víc musíte držet SZ, nejsem sice znalec Tory, ale mockrát jsem ty texty studoval, dá-li se to tak říct. Udělal jsem si tedy vedle klubového názora i názor svůj – klub zná SZ jen v těch proroctvích, já jsem si ho studoval poctivě. Ale nenapadá mě nic, čím by se jeden zastánce mohl vyvyšovat nad jiného zastánce – jen má každý svůj jiný názor.

  Víra nebo vyznávání víry – to je zajímavé. Křesťani protestantského typu vyznávají osobní vztah k Bohu a tedy upřednostňují to duchovnější. Asi svůj autokar neopustí. Židé žijí hlavně literou, kterou samozřejmě dodržují mnohem pečlivěji, než křesťané, asi považují křesťany za blázny a dobrodruhy. Asi svůj autokar taky neopustí. Možná tedy, že Bůh se širokým srdcem bude soudit každou skupinu podle toho, co si vybrala jako cestu k Bohu. Možná budou někteří za hradbami a někteří zůstanou před hradbami – ti, co nedokonale plnili všechna ustanovení SZ nebo ti, co ne vždy věřili Ježíši. Za hradbami Jeruzaléma pak budou ryzí plniči Zákona a ryzí neochvějní věřiči Ježíši. Možná.

  0
  0
 46. Cipi
  15.3.2012 – 21 Adar 5772 v 09:12 — Odpovědět

  Pro ten poslední odstavec,který hoví mému srdci, jsem si říkala, že už do toho nebudu rejpat. Ale přeci jen. A to pro jednu větu:”Mesiáš, vzal na sebe hříchy lidí a vyvázal lidi z pout Zákona, tak je tímto aktem spasil. Nevnucuju.” A to přesto, že ji nevnucjete.
  Tento rastr bych vám chtěla postavit před oči. Prosím, zkuste se mnou:
  pouta zákona- je Zákon něco primárně svazujícího?Příklad: Pokud se vyvážete s pout zákona o pravidlech silničního provozu z toho důvodu, že vás svazuje, je vaše přítomnost na silnici velmi nebezpečná. A rozhodně bych si nemyslela, že jste následkem toho spasen nejen od pokut( zaplatí je za mne sponzor ( např. z Nazaretu) a co hůř spasen od výčitek ze smrtelné nehody. Právě Ježíš říká: nepřišel jsem zákon zrušit!! ale naplnit- to znamená “pokud nebude vaše spravedlnost mnohem větší než spravedlnost zákoníků a farizeů” ( čili těch, kteří si zákona váží a žijí podle něj).Tedy podle znázornění o dopravním provozu- pokud nebudete navíc k pravidlům jezdit ohleduplně, přiměřeně, budete dělt myšky a kličky “ještě” v mezích zákona, pak nejste o nic lepší.
  Čili ne pouta zákona!! Čtěte prosím zákon od Boha samého ( co kdy napsal, vypálil přímo do kamene?) jako příručku k tomu, aby se nám tady dobře žilo, ( a pokud chceme být vyznavači) abychom věděli, jak být před Nebesy posvěceni . Protože ( čtěme kázání na Hoře) ” nepomine ani to nejmenší písmenko ze Zákona,dokud bude trvat nebe a země”.
  A s tím hříchem? To už Saul z Tarsu dovozuje, že bez Zákona bychom ani stínem netušili co všechno může být před Tváří hříchem. Čtěte třeba exodus, když už ne leviticus, přečtěte si, co všechno může být hřích, a zkuste si udělat vlastní kázání na hoře a pokusit se zjistit, jak by vaše spravedlnost měla být větší než těch co čtou ( a dodržují) “jen” Zákon.Jestlipak ona ta cesta k B-hu skrze Ježíše není nakonec pěkně obtížná a “pouta zákona” nejsou nakonec docela čajíček, jakkoli jeho jho netlačí …

  0
  0
 47. Tara.cz
  15.3.2012 – 21 Adar 5772 v 10:30 — Odpovědět

  Cipi: No já nevím, nechci nikoho lámat, ale když to tady dáváte s tím, abych si to přečetl a přitom jistě nečekáte, že se chytnu za nos – pak asi čekáte na můj názor k témuž. Předesílám, že nevnucuju, abysme se nehádali, kdo z nás má pravdu.

  Tak jak to chápu já jako křesťan, Tak Bůh dal lidem Zákon, aby dobře žili, uctívali ho a milovali ho. Co udělali lidé, když je vyvedl z Egypta? Reptali. Udělali si zlaté tele, což zakázal, reptali tak, že část zástupu musel nechat vybít svými věrnými? Odmítli svůj první vstup do země zaslíbené? Odmítli ovládnout zemi zůsobem, který jim přikázal? Jak se chovali Elího synové? Jak se choval Saul? Jak zhřešil i ten nejvzornější David? Celá historie Starého Zákona je historií vzpoury lidí proti tomuto Zákonu.

  Tak jak tomu rozumím já, tak Bůh nechtěl lidi nutit, protože pro něj byla podstatná jejich dobrovolnost, s jakou Ho uctívají. Měl toho asi plný zuby, naznal, že tudy cesta nevede a proto připravoval cestu pro Spasitele a Novou Smlouvu.

  Rozumíte, já jsem nikdy nezavrhl Starý Zákon jakožto špatný. Vedeme o tom s p.p. Vlastíkem debaty, protože je tam např. ne úplně jasná křesťanská sobota. Ale v zásadě se přikláním k tomu, že křesťané svoje spasení vidí v Ježíši a jeho oběti (nevnucuju, samozřejmě) a starozákonní přikázání berou volně, tedy že je třeba plní z lásky k Bohu, ale nezakládají na nich svoje spasení, protože tím by odmítli Druhou Smlouvu. Tím nijak nepopírají Boha. Židé a ti, co zakládají svoje spasení na plnění Starého Zákona, to samozřejmě mají jinak.

  Ale řekněte, slepé následování Zákona, jako to třeba dělali Farizeové, není to víc porušením Zákona, než jeho naplněním?: Okázala se modlili, platili peníze a oběti na uklidnění svědomí, ale hamounili majetek a především intrikovali, korunu pak tomu dali při ukřižování Ježíše. Můžete namítnout, že se Ježíš z hlediska Zákona rouhal z jejich úhlu pohledu. Na to byl trest kamenováním. Měli se tedy hned chápat kamení když slyšeli rouhání, ale oni lstivě hledali způsob, jak Ho zlikvidovat tak, aby jejich ruce zůstaly čisté. Pro mě to rozhodně není správný příklad k následování.

  Pro to podle mě dal Bůh Novou Smlouvu, protože Starou si přisvojili a zneužili lidé. Sám říkal, že tento lid je lid tvrdé šíje a žádné příkazy a tresty s jeho dubovou palicí nic nesvedou. To jsem vyčetl ze Starého Zákona, masáž “klubu”, jak to někdo nazval, byla minimální, jsem spíš samotář než komunitář.

  Pak je zde ještě praktická stránka Starého Zákona. Jste všichni, co jste zde a zastáváte názor, že VŠECHNO ze Starého Zákona se musí do puntíku plnit – takoví i prakticky? Provádíte všechny rituály, tak jak jsou předepsané, podílíte se na trestání přestupců Zákona, tak jak je předepsané? Jsem přesvědčený, že takto se dnes a tady žít nedá – pokud se nechcete nechat dát zavřít do blázince nebo do vězení, protože doslovné následování Starého Zákona je proti běžným normám moderní společnosti. No a pak – zakládat si svoje spasení na něčem, co stejně neplním – … – to je snad naivní. Starý Zákon přece není jen Desatero, je to celá Tóra, půlka Exodu, celý Leviticus, skoro celé Deuteronomium.

  Tak jako “žídek” Ježíš vyzývám, (místo Hoď první kamenem) přihlašte se všichni z vás, kteří do puntíku dodržujete všechno, co JHVH přikázal.

  Děkuji za pozornost.

  0
  0
 48. Antonín Blažek
  15.3.2012 – 21 Adar 5772 v 15:35 — Odpovědět

  ad43) Tara.cz Původně jsem nechtěl v diskusi k článku už pokračovat po …Amen ad 44) achabiskovu. Diskuse pokračuji dál a tedy položím stejné otázky mi položené:
  1) Věříte naprosto této cejchované míře, v každém jejím slovu? Ano nebo Ne?
  2) Chápete pod pojmem Bible both Starý Zákon i Nový Zákon? Ano nebo Ne?
  3) Pokud jste na 1) i 2) odpověděl Ano, tak mi prosím vysvětlete, jakto, že verše, co jsem vyzvedl výše, odmítáte?
  4) Pokud jste na 1) nebo 2) odpověděl Ne, tak proč používáte pro Bibli pojem cejchovaná míra, která široké publikum právem mate? Nebo používáte slovo Bible tam, kde mu toto slovo nenáleží?
  K těmto dvěma otázkám přidám ještě jednu navíc. Proč je pro Tebe pohoršením Ježíš sedící ve vesmírné lodi a tím i víra některých lidí v mimozemšťany? V Bibli je o nich zmínka. Samotný Vatikán jejich existenci nepopírá. Připravuje se na sekání s nimi a uvažují o jejich případném křtu. Když mi odpovíš, odpovím i já na otázku 1 a 2.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 49. 15.3.2012 – 21 Adar 5772 v 17:29 — Odpovědět

  Taro, poprvé musím s nevolí položit pár otázek. Protože příspěvek (47) páchne křesťanským pokrytectvím.

  1/ Pokud biskup Baxant, Graubner anebo židé na poušti nedodržují Zákon, je to snad důvod, aby zákon neplatil? Anebo důkaz, že již neplatí??? (Viz cipiho příměr s dopravními předpisy a ohleduplnou jízdou)

  2/ Chcete-li neplněním likvidovat legitimitu Zákona, pak každý desátý křesťan už dávno zneplatnil NZ, nebo jste ten argument uvedl z jiných důvodů??? Jenom, aby se takovu detinskou argumentací dal konečně zrušit i Lutherovi nepohodlný “starý zákon” ?? Ale ruku na srdce.

  3/ A co křesťanské prohřešky? Nezavdaly nakonec u B*ha úradek, že ani ta svoloč křesťanská nedodržuje to málo, co dostala nabídkou za ty zpropadné židy, a tak “vymyslel” zase islám?? A co přijde dnes?? Koaliční pa-morálka jako náboženství Zlatého telete? Není to trochu dětinské ???

  4/ Kde jste přišel na ten fatální nesmysl, že židé zakládají svoje “spasení” na něčem? Židé s pojmem spasení (které se zasluhuje, vysluhuje anebo dosahuje něčím – vírou počínaje a odpustky konče) VŮBEC nekalkulují. Plnění zákona je plnění vůle Stvořitele.
  (viz https://www.shekel.cz/18119/golem-je-trapne-malo-klice-ke-kabale )
  Proto také sobota. Jako památník stvoření, jak se píše v bibli a v té části tzv. SZ, kterou zní i každý novozákonník … Nikoli neděle, za předpokladu, že Ježíšek náhodou není nové stvoření a pak se nedělí připomíná “nové stvoření” podle nového zákona. Čímž nenaznačuji, že by se z toho dalo vyvodit, že Ježíš byl pouhé stvoření, stále jsem ještě ochoten přijmout pohled na “nové stvoření světa v Ježíši”…
  Ale SPASENÍ je zbytečný a velmi nebezpečný nadstandard. A není dost dobře jasné ani křesťanům. Jenom si na ně zvykli a kalkulují s ním. Někdy upřímněji ( z lásky k Ježíšovi a jeho oběti) jindy zcela vyčůraně (aby nebyli zatraceni).
  Ani “slepé následování Zákona, jako to třeba dělali Farizeové” , které je skutečně “farizejské”, (a v tom je Ježíšův reformační přínos) NIJAK nedokladuje, že by staré neplatilo.

  5/ A připustíme-li, že Vám a několika dalším dal B*h novou smlouvu, neříkáte tím, že jste si vybrali mezi dvěma PLATNÝMI smlouvami? A vybrali si tu svému srdci bližší a pohodlnější? Legitimní cesta. Volte život, učí Panovník. Snad volíte správně. Ale ani tato volba nijak nezneplatňuje smlouvu starší, kterou prostě na základě svého přesvědčení a tradice a dalších pohnutek odmítáte. Odmítát ale smlouvu PLATNOU, kterou dodržoval i Ježíš a kterou přišel naplnit, nikoli přetavit a zrušit. Nicméně prosím, když už jste si to vyčetl ausgerechnet ze starého zákona, můžete citovat zdroj? A pak po jeho citaci (předpokládám uvedení Jeremiáše, Izaiáše anebo žalmů) — jste si jist, že zaslíbení nové smlouvy, znamená zrušení staré??? Uvědomujete si, že tím rušíte i desatero? Jak se budete dívat na příslušníka nějaké nové církve, který prohlásí – díky chybák světového křesťanstva a našim knihám Popcorn věříme, že Zabiješ, Pokradeš a Sesmilíš, hlavně když si ošéfuješ spasení. Nejlépe podle našich inspirovaných knich a guru ???

  6) Znáte skutečně všechny pokyny a všechny tzv. micvot, kterým se hodně “pokřesťanštelým” dotazem snažíte podsunout, že plněny nejsou? Zkuste je prosím definovat. Děkuji
  (pro orientaci: http://www.chewra.com/keshetnew/kweb/kategorie.aspx?kid=65 )
  A opět. Neplnění (jedince, který volí podobně jako prabába Eva s manželem) nikdy neznamená neplatnost. A mezi námi řečeno, bylo-li křestanství vymyšleno Vznešeným jenom proto, že udělal chybu a ve své Absolutní Vševědoucnosti netušil, jak se mu ten člověk (svět), kterého miluje natolik,že za něj syna svého jednorozeného … – že se mu natoli vymkne z ruky, že bude potřeba “vymyslet” křesťanství, až přijde pravý čas, pak si nevážím ani křesťanství, ani Vznešeného. Naštěstí Váš asi maličko kostrbatý příměr o tom, že pro zklamání jednotlivců bylo nutno zákon redefinovat, nelze brát vážně a oficiální křest. teologie si ho snad nikdy nedovolila předložit…

  To už mnohem zajímavější je sledovat, kde se křesťanství pokouší nikoli rušit, ale někdy věrně a jindy s hodně odřenýma ušima a klopotně najít skutečné kořeny (hry o výklad Izaiáše, o transfer soboty na neděli a naplnění mesiánských proroctví včetně požadavků na stvoření zvané mesiáš…)

  Pokud bych si dovolil stejně neohrabaný příměr, pak se křestanství “narodilo” ve chvíli, kdy lid Jisroele přestal s misií. Nikoli tou euangelizační a křestanskou, ale právě tou skutkovou. Kdy se ze Zákona stala jen formální litera, ale touha národů dojít na Sijon a ke Vznešenému slábla právě pro to, jak židovstvo pouze “plnilo” (a farizejsky plnilo) Zákon. Proto přichází žid mezi židy, aby je naučil otevřít Zákon (cestu na Sijon) i ostatním národům. Přichází spasit Zákon, nikoli přinést Spasení zpochybněním Zákona a tedy popravou Dárce tohoto zákona.
  Děkuji za pochopení a hlavně za odpovědi.
  -acb-

  0
  0
 50. Tara.cz
  15.3.2012 – 21 Adar 5772 v 19:24 — Odpovědět

  I odpovím vám ústy našeho Ježíše:
  Mat.21.27: I odpovídajíce Ježíšovi, řekli: Nevíme. Řekl jim i on: Aniž já vám povím, jakou mocí tyto věci činím.
  Mat.11.15.
  To je otázka slušnosti. Nemám žádnou zprávu, že jste pro mě nějaký úcty-hodný. Mně, když se někdo zeptám, odpovím. Hádejte s jakou vyjímkou.
  Marťany přenechávám Paroubkovi…. vysvětlím: ano, pohoršením. Katolická církev mi se svými marťany a evolucí může políbit… tváře.

  0
  0
 51. 15.3.2012 – 21 Adar 5772 v 22:48 — Odpovědět

  Pardon, Taro – je vám dobře? Přeju, aby to nebylo nic vážného. Váš příspěvek (50) nemá dost dobře ani hlavu ani patu. Jen příchuť…

  0
  0
 52. Vlastík
  16.3.2012 – 22 Adar 5772 v 05:16 — Odpovědět

  No tak, Achabe.

  0
  0
 53. 16.3.2012 – 22 Adar 5772 v 05:27 — Odpovědět

  Pardon, Vlastíku, ale onen exkluzivistický a hlavně nevstřícný způsob argumentace o tom, jak je ten starý zákon vyprázdněný (47) vážně zhusta nemusím. Víš dobře, že hledám spojnice, ale (47) je ve své podstatě hloupá, s nulovou oporou v právě napadaném zákoně. Za svoji (51) se omlouvám, patrně mělo jít o odlehčenou odpověď Mayům. Až si to ověříme, kéž ji David smaže…

  0
  0
 54. Tara.cz
  16.3.2012 – 22 Adar 5772 v 06:27 — Odpovědět

  Achabisko: Příspěvek 50 jsem nepsal já a příspěvek 51 jste nepsal vy, alespoň tak to vidím na mém počítači – rozhodně netvrdím, že to tak u někoho nemůže být. Jestli jsem se vás dotkl, tak se rozhodně omlouvám, ale to nemělo být cílem. Jestli chcete, abysme se bavili soukromě, pošlete mi mail. Ale tak nějak tuším, že vám vadím veřejně i soukromě. Přitom, věřte mi alespoň toto: opravdu nikoho úmyslně neprovokuju, po té, co jsem zjistil, že jsem tu hostem, se snažím chovat umírněně, svoje názory zaobalovat a nevnucovat. S AB vím, že se nedomluvím, tam je diskuzní kolovrátek, u vás jsem nějakou myšlenku viděl a naopak jsem příliš nevířil ty věci, které zase mohou urážet mě – klubík, žídka atd. Jediné, co mě napadá z článku 47, co jsem snad příliš vlezl do vaší bubliny je ten dotaz-výzva ohledně dodržování Tory. Ale opravdu, to není provokace, já tomu jen nerozumím. Je mi celkem dobře, ale bylo by mi líp, kdyby někdo odpověděl: Já dodržuji toto a snažím se dodržovat toto. Jiný by řekl, ne nedodržuji, ale asi bych měl. Nebo něco takového. Já samozřejmě nemůžu přitakávat názoru, který nesdílím a musím odpovídat na dotaz, který myslím míří na mě. Jestli mě nechcete (zatím jste říkali Jen diskutujme), tak mi řekněte Zapuzuji tě, zapuzuji tě, zapuzuji tě, a je to (tak muslimové vyhánějí manželky). Věříte mi, že jsem to nemyslel špatně?

  0
  0
 55. Tara.cz
  16.3.2012 – 22 Adar 5772 v 06:45 — Odpovědět

  AB48: Protože tady zřejmě přináším víc špatného než dobrého a ještě jsem nedospěl na úroveň p.p.Vlastíka, který se nesnaží vysvětlovat všechno o čem ví a že budu pravděpodobně brzy zapuzen, odpovím vám na své otázky, tak jak jste je položil, aniž byste mi odpověděl. Teď už mě vaše odpovědi nezajímají, stejně tam zas budou nějací mimozemšťani, permoníci nebom lesní víly rusalky.
  0) Já se především neoháním tím, že je Bible pro mě cejchovaná míra, jak jste zde aspoň 3x uvedl. Dotazy tedy nejsou na mě.
  1) ANO
  2) ANO
  3) Žádný z veršů, co jste uvedl, jsem neodmítl. Uznávám každý verš ze Starého Zákona a každý verš z Nového Zákona. Je pro mě stejně svaté prohlášení hořícího keře, že Jsem, který jsem (a věřím mu) jako je mi svaté prohlášení nebes o tom, že toto je Můj Syn, v něm se mi zalíbilo, toho poslouchejte (a věřím mu). Můžu maximálně zpochybňovat vaši interpretaci tohoto. Ale NIKDY jsem nepronesl, že by Starý Zákon neplatil, že by byl účelově sestavený, cenzurovaný a vůbec, že si ho upravila CIA pro marťany nebo jinou konspirační teorii. To stejné platí o Novém Zákonu. Oba Zákony jsou svaté, jsou tak jak jsou od Boha, oba platí a ani písmenko z nich nepomine, dokud svět neskončí. Zlořečený buď, kdo by něčemu z tohoto chtěl ubrat nebo přidat – jak se píše ve Zjevení.
  4) nenastalo.

  0
  0
 56. Antonín Blažek
  16.3.2012 – 22 Adar 5772 v 10:48 — Odpovědět

  ad55) Tara.cz ad50) Tara.cz ad48)Když mi odpovíš, odpovím i já na otázku 1 a 2.

  0
  0
 57. Cipi
  16.3.2012 – 22 Adar 5772 v 12:07 — Odpovědět

  Vážení – to, jak jsme se odchýlili od tématu je patrně potřebné a zajímavé, ale vrátila bych se alespoň k úvodnímu příměru. Abychom tady nevypadali jako ti hlupáci, co mají plné batůžky ( relativně ) bezcenného nerostu. Vysypali jsme tu své batůžky, a myslím, že ve světle komentářů druhých nebojme se zkoumat, zda si nosíme zlato, nebo pyrit. A on i ten pyrit k něčemu bude třeba a nebuďme líní googlovat si a zjišťovat si, k čemu ( jako jsem nyní já líná v případě doopravdového pyritu, jen mi to něco matně ze školy připomíná :))Myslím jen, že není dobré nad svou blyštivou hromádkou vykřikovat zlato zlato!! a neposlouchat tatínka. ( a Tatínka)

  0
  0
 58. Tara.cz
  16.3.2012 – 22 Adar 5772 v 12:23 — Odpovědět

  56AB: Já jsem odpověděl na svou otázku v 55 a taky jsem tam napsal, že mě vaše odpověď už nezajímá.

  0
  0
 59. Vlastík
  16.3.2012 – 22 Adar 5772 v 12:45 — Odpovědět

  Cipi: Moudré.

  0
  0
 60. Antonín Blažek
  16.3.2012 – 22 Adar 5772 v 12:59 — Odpovědět

  ad55) Tara.cz ad50) Tara.cz V těchto příspěvcích jsem dostal odpovědi na tři ložené otázky. V ad48) Antonín Blažek, jsem lehce parafrázoval “Když mi odpovíš, odpovím i já na otázku 1 a 2.” Matouš 21 24 Ježíš jim odpověděl: „Já vám také položím otázku; jestliže ji zodpovíte, i já vám povím, jakou mocí to činím”.
  K otázce 1) Věříte naprosto této cejchované míře, v každém jejím slovu? Ano nebo Ne?
  Každému jejímu slovu nevěřím. Kromě Tory existují různé jiné překlady a v nich je například Bůh předkládán jako Elohim, Jsem, Jehova, Bůh, Hospodin atd. Pokud by zněla otázka zda věřím každému slovu Tory (i když její orginál neznám) pak bych odpověděl ano. Toru dal Mojžíšovi JSEM KTERÝ JSEM a byla pečlivě opisována po celá staletí o čem svědčí svitky od Černého moře. Původ Adamovy ženy je taky vykládán různě. Já jsem si dělal z manželky legraci tvrzením, že Adam byl v Ráji déle než Eva. Musel přeci splnit Bohem zadaný úkol. Unavit se. Když mu bylo smutno tak mu Hospodin přivedl ženu. Je to můj výklad počátku stvoření člověka. Přejdu k hadovi. Byl to tvor s ocasem podobající se člověku nebo to byl člověku podobná bytost vypadající jako ještěr? atd.
  druhá otázka: 2) Chápete pod pojmem Bible both Starý Zákon i Nový Zákon? Ano nebo Ne?
  V našich zeměpisných šířkách je pod pojem Bible myšlen SZ i NZ. U nového zákona mi vadí, že není úplný Chybí v něm Apokryfní, Gnostická evangelia. Proto říkám, že je Nový zákon cenzurován. Nedává skutečný obraz o prvotních křesťanech ani o Ježíši samotném. I z tohoto důvodu jsem na tomto serwru abych získal nějaké další informace.
  Co se týče “mimozemšťanů” tak je v Bibli hodně zmínek o bytostech navštěvující zemi. Minimálně se jedná o Boží muže, Anděly, Démony… I Ježíš hovoří o jiných ovcích. Jan 10:16 Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 61. Antonín Blažek
  16.3.2012 – 22 Adar 5772 v 13:03 — Odpovědět

  ad58)Tara.cz Vypli proud a spadl internet.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 62. Tara.cz
  16.3.2012 – 22 Adar 5772 v 13:14 — Odpovědět

  62AB: Já se zblázním. Proč si myslíte, že jsem chtěl jasnou odpověď a ne úhybné manévry? Já se do vašeho života nepletu, tak jen řeknu svůj názor na sebe. Pracuju jako servisní inženýr a občas provádím nějaká měření. Tyto měřiče je potřeba čas od času zkalibrovat neboli ocejchovat. Potom mám jistotu (protože přístroj, který mi měřidlo kalibruje, má podstatně – řádově vyšší přesnost), že mé měřidlo je správné, že jejímu měření mohu věřit. Vy tuto absolutní důvěru aplikujete na pojem Bible a druhým dechem tvrdíte, že tam něco chybí, že to není kompletní, že to je překroucené a kdesi cosi. Vyzýval jsem už dávno, pokud těm pojmům nerozumíte, tak je nepoužívejte. Já Bibli důvěřuji celé, ale přesto bych si nedovolil použít ten váš naivní příměr – je to zkalibrované a vím, co tím měřím. Nevím, rozhodně ne všechno. Vy tvrdíte, že víte. Pro mě je to jasný rozpor, respektive vyjadřování se diletanta (ne pro obsah, ale pro pojmy).

  0
  0
 63. Tara.cz
  16.3.2012 – 22 Adar 5772 v 13:47 — Odpovědět

  Achabisko49(nevole,otázky): Tenhle článek jsem přehlédl, tak se k němu vracím dodatečně, už se nedovažuju diskutovat o svých názorech sám, leda by mě někdo vyzval. Mám za to, že po mě chcete odpověď.

  Jen bych dodal, že se mi zdá unfair, že nekřesťani si nárokují SZ a výklad SZ pro sebe, útočí na samou podstatu mé víry – Ježíše a vystupují s tím, že na to mají právo. Ovšem na mě, který vůbec neútočí na podstatu starozákonní víry (doufám, že jsem zas tím slovem někoho neurazil, napište mi třeba slovníček pojmů, které můžu užívat), na JHVH, ani na platnost SZ, jen si dovolí mít jiný názor na význam SZ, na toho se sesypou jako sršni. Nebo jsem vám snad někdy opravdu něco napadl? Vždy jsem říkal, jen jaký já mám názor, ale neřekl jsem, že Ježíš nahradil JHVH, neřekl jsem, že NZ nahradil SZ. Pokud se u něčeho vyjadřuju hloupě, tak to není proto, že bych neznal Toru, abych tak řekl, je to proto, že neznám řekněme Talmud, tedy nekřesťanský výklad SZ. Nevím, jestli je od vás vhodné nebo výchovné, abyste mě trestali za moje málo a sami si nárokovali moc – popírat podstatu mé víry.

  1/ Neřekl jsem, že SZ neplatí. Řekl jsem, že si myslím (ne, že to tak je), že Bůh MOŽNÁ naznal, že si lidé Zákon přivlastinili pro sebe. Prosím, rozlišujte mezi mým nesmělým názorem a prvními příspěvky: “JEŽÍŠ NENÍ…” a pak suďte svoji spravedlnost.

  2/ nic nelikviduji, nic neligitimizuji. To jsem neřekl a vy mi podsouváte interpretaci mých slov. Po Lutherovi mi nic není. Prosím, pro diskusi předpokládám, že budeme používat fakta, argumenty, důkazy, ale ne emoce se třemi otazníky a pěti vykřičníky.

  3/ já jsem nikdy neřekl, že židé jsou hříšní a křesťané svatí, kdybyste četl výše, jistě byste tam našel něco obdivného vůči židům. Jen jsem říkal, že MOŽNÁ, předkládal jsem hypotézu, že možná Bůh tak reagoval na porušování Zákona. ne, že to tak je, takové věci, že něco JE nebo NENÍ slýchám od AB. Křesťané nemají svůj Zákon ve smyslu podobném SZ, oni buď jednotlivě věří nebo nevěří Ježíšovi a jeho oběti a odejmutí hříchů. Z tohoto hlediska tedy Bůh nemá co rušit, jeho nabídka platí a každý se může rozhodnout, jakou cestou půjde.

  4/ to je asi moje nepochopení Boha. Myslel jsem, že Bůh nesnese hřích a lidé spontánně hřeší. Samozřejmě, nikdo konkrétně z vás přispěvatelů – to já nevím – jiní, obecní lidé. A že tedy, lidé, po své smrti, až se budou chtít připojit k Bohu, budou potřeba být očištěni od svých hříchů, tedy být spaseni. Tak to vidím já, vy to vidíte úplně jinak, tak to pak nemá cenu rozebírat, vůbec mě nenapadlo, že nějaký věřící by mohl nechtít být spasený. Omlouvám se.

  5/ Já vím, že je platná smlouva skrze Ježíše, protože ten to tak tvrdí a já jeho tvrzení věřím. O starozákonní smlouvě se vyjadřuju opatrně, protože to určitě nevím. Možná taky platí, ale člověk si musí vybrat. Já si myslím, že pokud si vybrat může a vybere si starou, že jí musí splnit celou. Ale POZOR. Já NEŘÍKÁM, že to tak je, jen se domnívám, aby mě zas někdo nenapadl, svůj názor snad mít můžu, ne?

  Prosím přečtěte si všechno, co jsem v diskuzi psal, ať to nemusím vysvětlovat furt dokola: Já jsem neříkal, že ruším / Ježíš ruší – ne, neříkal, že ruší desatero. Já jsem říkal, že křesťani očekávají své spasení skrz víru v Ježíše, ale tu by zpochybnili, pokud by zároveň čekali spasení ze Zákona, třeba i z desatera. Já neříkám, Nezabiješ už neplatí, nyní musíš Zabíjet. To mi prosím nepodsouvejte. Desatero přece neplatilo v době Abelovy vraždy a stejně to byla vražda, ne? Vražda je samozřejmě zločin a překážka spasení, nicméně vrah, který úpřímně lituje svých činů, obrátí se, vyzná své hříchy může být spasený. To je ovšem velkodušnost Boha, který hříchy odpouští, ne lidská spravedlnost – ať mě zas někdo nenapadne, že já si pudu zazabíjet, pomodlit, odpustit a můžu zabíjet dál. To jsem neřekl, a nemyslím, předesílám předem.

  Když už jsem si ze SZ vyčetl co? Že neplatí stará smlouva? To jsem řekl? Kde? Nebo co jsem to vlastně řekl, musíte psát přesně, nevyznám se v tom.
  Tak jak to chápu a nevnucuji já, je, že Ježíš přišel naplnit smlouvu v očekávaném příchodu Spasitele. To bylo ve staré smlouvě předpovězeno, ale nenaplněno. Ježíš přišel, aby tedy to, co bylo nenaplněno, naplnil. A zároveň přinesl novou smlouvu spasení. n-e-v-n-u-c-u-j-i. Prosím, odložte své emoce, píšete opravdu emocionálně a agresivně.

  6/ nerozumím, čtu Bibli, tohle číst nebudu, ale můžete mi to ve zkratce ozřejmit. To, čeho si vážíte nebo byste si nevážil (pokud by nebyla splněna vaše lidská očekávání, aspoň tak tomu rozumím), to komentovat nebudu. To je vaše věc. Já mám oproti ostatním, co staví na svých přesvědčeních bez ohledu na vůli Boha, pokoru. Pokoru v tom, že Bůh stvořil svět a člověka, tedy i mně, má pro mě nějakou cestu a nějaký cíl. Snažím se tuto cestu následovat pokorně podle svých schopností a pokud mi Bůh oznámí, že bude třetí smlouva, budu ho následovat i tam. Ovšem musí to být od Boha a já se musím modlit za to, abych dokázal Boží vůli uslyšet a plnit. S tím vy nesouhlasíte nebo jak?

  Já tomu emocionálně podbarvenému textu takhle naráz moc nerozumím, tak mi zkuste utvořit body, na které jsem neodpověděl takto: – můj citát výš, – jak vy ho chápete, – co se vám na něm nelíbí a já to snad budu schopný odpovědět. Nevyčítám vám vaše rozhorlení, ale připadá mi, že děláte unáhlené závěry jiné, než jsem napsal, podsouváte mi nějaká klišé o křesťanech, které já (nevím jak ostatní křesťani) nezastávám a upřímně se mi nechce být obětní beránek nějaké frustrace ctitelů starého zákona. Možná je oprávněná, třeba pro pogromy nebo křižácké výpravy, ale já jsem je nenařídil, neúčastnil jsem se jich a neschvaluji je, takže nevím, proč bych v tomto smyslu měl být nějaký hromosvod.

  Ale nemyslím to ve zlém, jestli se zase někdo na můj text naštve, tak případně posuzujte literu mých slov a nikoliv váš dojem z nich.

  0
  0
 64. Tara.cz
  16.3.2012 – 22 Adar 5772 v 14:58 — Odpovědět

  hoši, jestli něco chcete se mnou nadále diskutovat/napsat, ať už ten už tak dost obtížněný diskuzní web nezničíme, zkuste radek@kubak.cz nebo případně www.kubak.cz/Bible. Ale prosím: diskusi, rozum, ne emoce, ne výkřiky do tmy. Děkuji.

  0
  0
 65. Tara.cz
  16.3.2012 – 22 Adar 5772 v 14:59 — Odpovědět

  vlastně: http://www.kubak.cz/Bible/Index.htm

  0
  0
 66. Antonín Blažek
  16.3.2012 – 22 Adar 5772 v 15:43 — Odpovědět

  ad62)Tara.cz Neodpověděl jsem vyhýbavě. Nevěřím každému slovu přeloženému v Bibli. Mohou se významově podstatně lišit od orginálu ale i mezi různými překlad – výklady. Co se týče kalibru mám na mysli spíše kalibr používaný ve strojírenství. Má “dobrou” a „špatnou“ (zmetkovou) stranu. Mezi dobrou a zmetkovou mírou dána je určitá tolerance. Kdo věří každému slovu v Bibli napsanému se snadno dostane do neřešitelné situace. Vezmu-li Bibli jako “kalibr” tak mám určité rozmezí osuzování. Snadno odvrátím útok “Jo a co Adam, jak to že chlapi nemají o jedno žebro míň”. “Jo mluvící had CHáácha”…
  Při čtení příspěvku ad 47)Tara.cz jsem se pěkně pobavil. Vzpomněl jsem si na nedávnou minulost. To co bych napsal já je jen slabým odvarem zveřejněného. V druhém odstavci je ale spousta nesrovnalostí v chronologii. Co se týče chování vyvolených předků dnešních židů nad tím mi taky zůstával rozum stát. Teď už se nedivím. Snažím se je pochopit a ze situací popsaných v Bibli poučit.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 67. 20.3.2012 – 26 Adar 5772 v 15:28 — Odpovědět

  Taro (Radku?), zkusím během tohoto týdne napsat ještě osobního mejla, abyste neměl pocit, že mám něco osobního proti Tara.cz
  Jinak shrnutí otázek (tedy témat k diskuzi) najdete v dalším článku pro Šekel.
  https://www.shekel.cz/18877/laska-neni-lina-%E2%80%A6

  0
  0
 68. 20.3.2012 – 26 Adar 5772 v 19:31 — Odpovědět

  Antoníne z Mayů – díval jsem se na ten neuvěřitelný (vzhledem k tomu, co uří tóra) amalekitský původ dcer Lotových… Přišel jsem na mnohé další komentáře k tomuto tématu :
  https://www.shekel.cz/16984/daly-a-vzaly-%E2%80%93-vajera
  ale že by jedna z dcer byla původem Amalekitská, to pořád ne a ne najít. Ještě zkusím pár midrašů, ale současně cítím potřebu poprosit Vás o uvedení zdrojů, ze kterých jste čerpal. Aby to nebyla nakonec nějaká exoterická paní, co jenom povídala…
  Děkuji jméne všech ostatních zvědavců za poučení a upřesnění.

  0
  0
 69. Antonín Blažek
  21.3.2012 – 27 Adar 5772 v 15:25 — Odpovědět

  ad68)achabisko Dík.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 70. Antonín Blažek
  23.3.2012 – 29 Adar 5772 v 11:28 — Odpovědět

  ad68)achabisko
  V příběhu Lotových cer, popisující noci strávené s otcem v jeskyni, je možná i původ domněnky, vedoucí k závěru, že hledaly další otce svých dětí i u nepřátelských národů. Vše se pak muselo řešit až u Ester.
  PF 2012 přejí Mayové

  0
  0
 71. 23.3.2012 – 29 Adar 5772 v 14:17 — Odpovědět

  prosím, vyberme si jen jedno vlákno. Dovolil jsem si odpovědět v diskuzi pod “Daly vzaly” …
  https://www.shekel.cz/16984/daly-a-vzaly-%E2%80%93-vajera
  ————-oo
  To je sice nezaznamenané, ale možné. Protože vyvrátit to nelze. Nicméně, pak by asi původní argument měl znít, protože Lotovy dcery prodily símě i Amalekovi, nikoli byly ze semene Amalekova.
  Ostatně přísně a „pouze“ časové ose vzato, za dob Abrahama a Lota se Amalek ještě nijak neprovinil svým amalekitským hříchem, ergo kdoví s kým je otec Lot měl, jenomže to by pak byl Moáb a Amon byli také amalekité (po matce) a tóra či proroci by to posléze řešit asi musili.
  Zajímavá cesta. Pojďme tudy dál.
  BTW – to podstatné pravidlo, že selháním v rámci pokynu o Amalekovi k hamanovštině v Šušan rozhodně dochází. Tento klíč a vlákno jse vystil dobře. Jen ten detail mne zarazil. A( to máme pořád ještě v záloze, kdyby některá z mladých Lotovek byla skutečně amalekitská, ptát se, do jakého kolene se původ dědí a od jakého potom ředí, jenomže to by se objevila další legitimní otázka – byl Haman ryzí nebo již zředěný Amalek ? – a to už není jen žabo-myšina, ale cesta k tomu, jestli tóra spolu s tradicí náhodou nekecají. Proto to řeším :O))
  Hezký víkend

  0
  0
 72. 10.4.2012 – 18 Nisan 5772 v 01:48 — Odpovědět

  Pro některé ublížené z jiných mých článků…. třeba pro větši vhled a pochopení, že Achab ještě není tak “nelítostný” jako někteří jiní bratříčkové.
  p.s. Pokud se vám zachce kontaktovat ty šílené parlamentní listy reakcí či dotazem, myslím, že to nebude na škodu. Ale je to převážně na těch, co hlavně konají a nevedou plané diskuze (jako já :O))
  http://www.reflex.cz/clanek/nazory/45839/velikonocni-zlo-aneb-neuveritelny-antisemitsky-vylev-parlamentnich-listu.html

  0
  0

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

Bratislava: skok do Dunaje

Další článek

USA prý daly Izraeli záruku, jestliže na Írán nezaútočí letos