Zdroj: Archiv

Při čtení Bible se občas zarazím u něčeho, co dřív unikalo mé pozornosti. Najednou se mi zdá, jako by pisatel daného textu chtěl, abych se zastavil a přemýšlel na tím paradoxem, který mi najednou padl do oka.

Prorokům se dříve říkalo vidoucí, protože Bůh jim dal zvláštní schopnosti, které my už dnes většinou nemáme. Zastavme se dnes u prvního zvláštního vidoucího.

1.kniha Královská 14,1-10: V té době onemocněl Abijáš, syn Jarobeámův.

I řekl Jarobeám své ženě: “Vstaň, přestroj se, aby se nepoznalo, že jsi žena Jarobeámova, a jdi do Šíla. Tam je prorok Achijáš, který mi ohlásil, že budu nad tímto lidem králem. Vezmi s sebou deset chlebů, ale rozdrobených, a lahvici medu a jdi k němu. On ti oznámí, co se s chlapcem stane.”

Jarobeámova žena tak učinila. Vydala se na cestu do Šíla a vstoupila do Achijášova domu.

Achijáš už neviděl, jeho oči byly zastřeny stářím.

Ale Hospodin Achijášovi řekl: “Hle, přišla žena Jarobeámova dotázat se tě na slovo o svém synu, který je nemocen. Promluvíš k ní tak a tak. Až přijde, bude se vydávat za někoho jiného.”

Sotvaže Achijáš uslyšel její kroky, když vcházela do dveří, řekl: “Vstup, ženo Jarobeámova! Proč se vydáváš za někoho jiného? Jsem k tobě poslán s tvrdým slovem. Jdi, řekni Jarobeámovi: Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: »Vyvýšil jsem tě zprostředka lidu a učinil jsem tě vévodou nad Izraelem, svým lidem, odtrhl jsem království od domu Davidova a dal jsem je tobě. Ty však nejsi jako můj služebník David, který dodržoval má přikázání a následoval mě celým svým srdcem, takže konal jen to, co je správné v mých očích. Ty sis počínal hůře než všichni, kdo byli před tebou. Odešels a udělal sis jiné bohy, slité modly, a tak jsi mě urážel. Obrátil ses ke mně zády. Proto uvedu na Jarobeámův dům zlo…

Vždy, když jsem se v Bibli dostal k tomuto místu, zabýval jsem se smutným osudem královského rodu. Jarobeám, první král samostatného Izraelského království mohl být slavný stejně jako David. Jenže nebyl, protože se rozhodl místo na Hospodina spoléhat sám na sebe. Teď, když se dostal do úzkých, si vzpomněl na Hospodina. Ale i teď si myslí, že ho přechytračí. Proto své manželce radí, jak by měla obelstít proroka, od kterého očekával, že mu poradí.

Pak jsem si jednou uvědomil, ke komu Jarobeám poslal svou ženu, když mu  onemocněl syn. Poslal ji v přestrojení k Achijášovi, který byl vidoucím, přestože už byl skoro slepý. Achijáš byl sice téměř slepý, ale stále zůstával vidoucí. Proto ho Achijášova manželka nemohla zmást, ani když se vydávala za někoho jiného. Bůh mu dopředu prozradil, kdo k němu přijde.

Prorok dostal poselství pro krále, kterému jeho manželka měla vyřídit, že jejich královský syn zemře a jako jediný bude pohřben v hrobě. Jarobeámův rod vymře a nový král už bude z jiné dynastie.

Jak vidoucí řekl, tak se stalo. Když jeho matka po návratu od Achiáše vstoupila do svého domu, její syn zemřel. Jarobeám kraloval celkem 22 let. Když zemřel, jeho rod skutečně vymřel.

Achiáš, o kterém jsme dnes četli, byl zvláštní vidoucí. Byl slepý a přece vidoucí. Tohoto paradoxu jsem si poprvé všiml v době, kdy se mi začal kazit zrak. A tak jsem v něm poprvé našel zvláštní povzbuzení. Pro toho, kdo se drží Boha a slouží mu, nemusí být ani slepota překážkou, která by mu mohla zabránit v dalším pokračování smysluplného života. A někdy může být jeden slepý vidoucí produktivnější, než desítky lidí, kteří mají zrak jako orel, ale přesto ve svém životě přehlížejí to nejdůležitější.

Autor: Vlastík Fürst

Přečtěte si také od autora: Vážím si ODPUŠTĚNÍ

Žádný komentář

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

Důchody a sociální pojištění, jak to vlastně je?

Další článek

Ahmadínežád