Zdroj: Shekel

Už léta se u nás mluví o omezení imunity poslanců a senátorů. Problém je v tom, že si ji mohou omezit jen sami zákonodárci. Ti by ale byli sami proti sobě, kdyby to udělali. A tak moc nevěřím, že se něčeho takového někdy dočkáme.

Dnes se chci zabývat trochu jinou imunitou. Tou, která se týká závěrečného Božího soudu. Bible o tomto soudu píše ve Starém i Novém zákoně. Už jen samotný popis tohoto “posledního dne” nám může způsobit husí kůži. Třeba Jóel píše: “Slunce se zastře tmou a měsíc krví, dříve než přijde den Hospodinův, veliký a hrozný.” (Jóel 3,4)

S tímto popisem Božího soudu ale kontrastují jiné texty. Ty nám nabízí naději, že na tomto soudu můžeme obstát se ctí. Nejčastěji podobné myšlenky nacházíme v listech apoštola Pavla. Podívejme se na některé z nich.

Začneme v listu Koloským: “Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil. 14Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž.” (Koloským 2,13-14) Bůh podle Pavla zaplatil za naše provinění krví svého syna. Ten, kdo vírou přijme tuto zprávu, už nemusí jít životem s pocitem dlužníka, který žije v neustále hrůze z toho, že jednou přijde Bůh věřitel, a provede vyúčtování.

Podobně Pavel píše i v listu Římanům: “Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, 2neboť zákon Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti.
3Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost: Jako oběť za hřích poslal svého vlastního Syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích, 4a aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí Ducha.”
(Římanům 8,1-4)

Jak říká Bible, Zákon je dobrý a svatý. Něco ale nemůže. Nemůže nás změnit. Může nám jen ukázat, v jakých oblastech máme problém a kde bychom potřebovali změnu. Pro toho, kdo se podívá do Božího zákona jako do zrcadla a s hrůzou zjistí svůj vlastní stav, má Pavel také slova povzbuzení: “Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, 23tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.” (Galatským 5,22-23)

Duch Boží má moc nás proměnit. Má moc změnit naše myšlení i náš charakter. Tato proměna pak působí i změnu jednání. Tento pozvolný proces bude dokončen v okamžiku vzkříšení: “Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, 52naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni.

53Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. 54A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno: `Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil!” (1.Korintským 15,51-54)

Boží soud je ještě v budoucnosti. Jednou přijde. Proto bychom s přípravou na něj měli začít už dnes. Bůh nám nabízí proměnu našeho života a s tím související imunitu na posledním soudu. Apoštol Pavel k tomu říká: “Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje!” (Římanům 8,33)

Tato imunita není jen učením Nového zákona. Znali ji už proroci, žijící ve starozákonní době. Nabízím alespoň jednu ukázku: Potom mi ukázal velekněze Jóšuu, jak stojí před Hospodinovým poslem, a po pravici mu stál satan, aby proti němu vnesl žalobu. 2Hospodin však satanovi řekl: “Hospodin ti dává důtku, satane, důtku ti dává Hospodin, který si vyvolil Jeruzalém. Což to není oharek vyrvaný z ohně?” 3Jóšua totiž, jak stál před poslem, byl oblečen do špinavého šatu.
4A Hospodin se obrátil k těm, kteří tu před ním stáli: “Svlékněte z něho ten špinavý šat.” Jemu pak řekl: “Pohleď, sňal jsem z tebe tvou nepravost a dal jsem tě obléci do slavnostního roucha. 5Řekl jsem: Vstavte mu na hlavu čistý turban.”
Tu mu vstavili na hlavu čistý turban a oblékli mu šat.
Hospodinův posel stál při tom. 6A Hospodinův posel Jóšuovi dosvědčil: 7“Toto praví Hospodin zástupů: Budeš-li chodit po mých cestách a budeš-li střežit, co jsem ti svěřil, budeš obhajovat můj dům a střežit má nádvoří a já ti dám právo přicházet mezi ty, kteří zde stojí.
(Zacharjáš 3,1-7)

IMUNITA, kterou nám nabízí náš Bůh, by určitě neměla chybět na našem náhrdelníku. Život s ní posiluje naši odvahu radostně očekávat příchod Božího království.

Autor: Vlastík Fürst

Přečtěte si také od autora 42. díl: zde

Žádný komentář

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

Netanjahu je ochoten zmrazit vládní výstavbu v osadách

Další článek

Gilad Šalit nám jen něco připomenul