Zdroj: Archiv

Milí čtenáři,

Lenka mi zaslala e-mail s článkem. Nevím, jestli se bude zlobit, nebo ne, když ho budu publikovat i s doprovodným dopisem, ale rozhodně s ní ve většině věcí souhlasím. Přál bych si jít zlatou střední cestou a ne hnát vše do extrému, extrémy v mém životě stačí, je jich až dost. Jsem rád, že Lukáš vyvolal tak bohatou diskusi, jeho poslední článek se stal druhým nejkomentovanějším, nicméně druhým dechem dodávám, že nechci vše za každou cenu. Proto mám za tyto níže uvedená slova Lenku tak rád. Vnáší do Shekelu ženské pohlazení své víry. Děkuji Leni :)


„Ahoj Davide, tak jsem se zase jednou probrala a posílám článek. Přijde mi, že tolerance čtenářů Shekelu jde dolů, tak posílám článek, který by se mohl pokusit najít společnou řeč :-), i když známe diskuze, kde se zvrtne vše a ihned :-)

Jinak bych Ti chtěla napsat názor na publikování Lukáše, četla jsem nějakou ostřejší diskuzi na fb. Už ze začátku ses mě ptal, co na ně říkám; Lukáš píše kontroverzně, není to moje gusto, mohl by se aspoň někdy snažit o usmíření muslimského a protimuslimského tábora, zatím se žel snaží pravý opak, ALE je to prostě jeho styl psaní, jsou to jeho pocity a dojmy, …třeba jednou přidá i ty pojmy :-), a další žel, že hodně lidí jeho řeči baví, což hodně vypovídá o náladách ve společnosti, prostě je to tak.

Za mě říkám, že Shekel by měl ukazovat i takové názory… (jen jich je možná moc).

pokusím se brzy zase něco napsat, musím ty názory Lukáše nějak vyvážit :-)“

Desatero; kdo by neznal ve společnosti postavené na židovsko-křesťanských základech 10 přikázání seslaných Bohem, nebo o nich alespoň neslyšel.

Jak je to ale v Koránu, mohou nebo mají muslimové dodržovat desatero platné pro židovské a křesťanské věřící? Je muslimská víra tak odlišná?

Zkusme jednou nehledat rozdíly…

 1. 1. Nebudeš mít jiného boha mimo mne (Exodus 20:3)

Věz tedy, že není božstva kromě Boha, a pros za odpuštění vin svých i vin mužů a žen věřících! Bůh dobře ví o přecházení vašem a zná i konečný příbytek váš.47/19

On je Bůh a není božstva kromě Něho 28/70

 1. 2. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. (Exodus 20:4-5)

A není nic, co by podobné Mu bylo a On slyšící je i jasnozřivý. 42/11

Zraky lidí Ho nedosáhnou, leč On jich dosahuje 6/103

A hle, pravil Abraham: „Pane můj, učiň město toto bezpečným a oddal od nás, ode mne i synů mých, model uctívání 14/35

 1. 3. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. (Exodus 20:7)

A nečiňte Boha předmětem přísah svých, že budete zbožní a bohabojní a že se budete snažit o zlepšení vztahů mezi lidmi, neboť Bůh věru je slyšící, vševědoucí 2/224

Bohu náleží jména nejkrásnější; vzývejte Jej tedy jimi a nechte být ty, kdož jména Jeho překrucují – ti budou odměněni za to, co činili. 7/180

 1. 4. Pamatuj na den odpočinku (Sabat), že ti má být svatý. (Exodus 20:8)

Vy, kteří věříte! Když voláno je k modlitbě v den páteční, pospíchejte vzpomínat Boha a zanechte obchodování! To bude pro vás lepší, jste-li vědoucí. 62/9

 1. 5. Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. (Exodus 20:12)

Pán tvůj rozhodl, abyste nikoho kromě Něho neuctívali a abyste rodičům dobré prokazovali. A jestliže jeden či oba z nich u tebe zestárnou, neříkej jim „Fuj!“ a neodbývej je stroze, nýbrž mluv s nimi slovem laskavým! 17/23

 1. 6. Nezabiješ. (Exodus 20:13)

A kvůli tomuto jsme předepsali dítkám Izraele, aby ten, jenž zabije jednoho člověka – nikoliv pro pomstu na někom anebo za to, že šířil pohoršení na zemi – byl souzen, jako by zabil lidstvo veškeré. A aby ten, kdo oživí jednoho, byl posuzován, jako by oživil lidstvo veškeré. A přišli k nim již dříve poslové naši s jasnými důkazy, avšak mnozí z nich i potom se dopouštěli přestupků na zemi. 5/32

 1. 7. Nesesmilníš (Exodus 20:14)

A nepřibližujte se k cizoložství, neboť to ohavnost je i špatná cesta. 17/32

 1. 8. Nepokradeš (Exodus 20:15)

Proroku, přijdou-li k tobě věřící ženy, přísahajíce ti věrnost, a že nebudou nic přidružovat k Bohu, že nebudou krást, nebudou cizoložit, že nebudou zabíjet své děti, že se nedopustí hanebnosti vymyšlené mezi svýma rukama a nohama a že nebudou neposlušné tebe v tom, co bylo uznáno za vhodné – přijmi přísahu jejich a popros Boha za ně o odpuštění, vždyť Bůh odpouštějící je, slitovný.60/12

 1. 9. Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. (Exodus 20:16)

Jste-li na cestách a nenaleznete-li písaře, pak berte zástavu! A jestliže někdo z vás svěří něco druhému, nechť ten, jenž přijal svěřené, to vrátí a nechť bojí se Boha, Pána svého! A nezatajujte svědectví, neboť kdo svědectví zatajuje, je v srdci svém hříšníkem – a Bůh dobře ví, co děláte.2/283

Vy, kteří věříte! Buďte vytrvalí ve spravedlnosti, svědčíte-li před Bohem, byť i to bylo proti vám samým či rodičům anebo blízkým příbuzným a ať jedná se o bohaté či chudé, vždyť Bůh je ochráncem obojích! Nenásledujte tedy vášně své před spravedlností! A jestliže ji zkřivíte anebo od ní uhnete, tedy Bůh je dobře zpraven o všem, co děláte. 4/135

10. Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.“ (Exodus 20:17)

Ctěte Boha a nepřidružujte k Němu nic! Chovejte se vlídně k rodičům, příbuzným, sirotkům, chudým, sousedovi pokrevně spřízněnému i cizímu, příteli ze sousedství a jdoucímu po cestě Boží a těm, jimiž vládne vaše pravice! Bůh věru nemiluje ty, kdož jsou domýšliví a vychloubační 4/36

Autorka: Lenka Berrouche

Autor perexu: David Fábry

36 Komentářů

 1. Lukas Lhotan
  11.9.2012 – 24 Elul 5772 v 20:52 — Odpovědět

  :-))))))))))))))) Demokracie v praxi -))) Ale je to důležité, neboť tady v české společnosti nejde jen o muslimy, jde o celkovou náladu našeho národa která není dobrá. Bojím se toho, že místo řešení problému jak integrovat muslimy, Romy a pod. se bude provádět jednou spíše konečné řešení této otázky. A v tom je problém, problém v tom, že ne každý kritik islámu je tolerantní člověk a ne každý muslim je tolerantní člověk. Já mám osobní zkušenost s tím co se děje v prostředí Islámských nadací a bohužel muslimové jako Lenka mi zatím nijak neprokázali, že se to mění a muslimové nechtějí s těmi lidmi kolem center radikálního islámu v Čr nic mít, spíše mám dojem, že se prostě tváři, že problém není …..

  0
  0
 2. 11.9.2012 – 24 Elul 5772 v 21:03 — Odpovědět

  Po té výzvě k smiřování se skoro bojím zeptat. Ale o čem to svědčí ? Kus tóry (a jistě by se jak v islámu tak i v křesťanství našly i větší bloky) byl převzat dál.
  To nebudiž bráno jako obhajoba exkluzivity židovského klubu, ale jen jako konstatování – Když, tak proč ne tóru celou ?

  1
  0
 3. plan-9
  12.9.2012 – 25 Elul 5772 v 06:04 — Odpovědět

  @achab: ja myslim, ze krestane i muslimove odpovi, ze celou toru ne, a ze maji taky neco dalsiho, protoze nastaly jeste dalsi udalosti (jezis, mohamed), ktere to modifikuji.

  0
  0
 4. Erich
  12.9.2012 – 25 Elul 5772 v 08:17 — Odpovědět

  Achabe znáte Korán?? Lenko znáte Starý zákon??

  0
  0
 5. Bronislav Ostřanský
  12.9.2012 – 25 Elul 5772 v 08:30 — Odpovědět

  Díky za pěkný a hlavně věcný článek. To u islámské tematiky často nebývá. Vzhledem k tomu, že islám je u nás vnímám stále jako téma exotické, novináři si s ním mnohdy neví rady, a proto snadno podléhají různým trendům. Když jsem začínal studovat (polovina devadesátých let), tak česká média unisono opakovala, že hrozbou není islám, nýbrž jeho nesprávný výklad, po 11. září 2001 si zase všichni kladli otázku, zda zlo netkví v samých kořenech islámu (alespoň, že odpovědi se různily) a v současnosti je patrně tím největším strašákem pro mnohé publicisty nálepka „multikulturalismu“ či „politické korektnosti“ – alespoň tak to cítím. A hlouposti se pak vrší jedna na druhou. Politická korektnost je totiž nástroj (jako nůž či papír), který sám o sobě není špatný, může zabránit mnohému zlu, stejně jako mnohé zlo způsobit. Neměla by být zatracována bez přívlastku, stejně jako tolik odsuzovaný multikulturalismus, který (alespoň u nás) neselhal a ani nemohl, neboť tu nikdy nefungoval.

  1
  0
 6. Erich
  12.9.2012 – 25 Elul 5772 v 09:16 — Odpovědět

  Jsou lidé, jež nás spojují:

  Muži pridali do kroku a idú sa pomodliť. Umajovskú mešitu zdobia tri hranaté minarety. Ako plynul čas, všetky prešli opravami za dynastie Ajúbovcov, Mamelukov a napokon aj počas mocnej Osmanskej ríše. Každý z nich má svoje naj. Najstarším z trojice je Nevestin minaret. Jeho meno sa viaže s príbehom o obchodníkovi, ktorý daroval olovo na pokrytie strechy a jeho dcéra sa neskôr vydala za vládnuceho kalifa. Najkrajším je pre zmenu minaret Qayt Bey, pomenovaný po mameluckom sultánovi.

  Trojicu uzatvára najvyšší minaret nesúci meno Ježiša Krista. V islame si ho vážia ako jedného z prorokov a podľa miestnej tradície sa na Súdny deň objaví Ježiš na vrchole tohto minaretu.

  http://www.blizkyvychod.eu/krajiny/syria/v-umajovskej-mesite/

  0
  0
 7. Jaroslav Formánek
  12.9.2012 – 25 Elul 5772 v 09:21 — Odpovědět

  Proč nám tu Ostřanský nenapíše věcně něco k článku? Zase se tu utápí v obecnostech.

  Např. o přísahách se jinde tvrdí, že se má přísahat jen na alláha a ne na matku apod. To je ten typický koránský guláš. Podobné skládačky nemají pak žádnou cenu.

  http://moazzam-khan.com/blog/?p=309

  Dále korán nepovažuje nevěřícího za bližního, takže jsou podobné citace silně zavádějící. A šlo by pokračovat. Odborníkovi se ovšem do té práce vůbec nechce. Psát agitky je jednodušší.

  0
  0
 8. Erich
  12.9.2012 – 25 Elul 5772 v 09:32 — Odpovědět

  Jaroslave ve Starém zákoně – Tóře jsou celé pasáže, kde nám náš Bůh přikazuje vyřezat mezi jinověrci vše co dýchá, co se hýbe, snad kromě stromů ovocných. A to doslova. Tak minimálně ve dvaceti vyhotoveních. Díky Bohu, že to dnes již většinou nikdo nebere vážně.

  Ale tohle by se ti mohlo líbit, to je NAŠE prácička:

  Dobytí Jeruzaléma roku 1099

  Při němž ale prý došlo k vyvraždění 70 000 civilistů (rolníků, žen a dětí z okolních vesnic, Židů, významných muslimských učenců, ale i ortodoxních (východních, pravoslavných) křesťanů). Svědectví křižáckého kronikáře Raymunda d’Aguliers popisující křižácké vraždění v Jeruzalémě roku 1099: ,,Oku se naskýtali nádherné pohledy. Někteří z našich mužů (byli to ti milosrdnější) stínali hlavy nepřátel; jiní je stříleli šípy, takže padali z věží; další mučili nepřátele v plamenech. Na ulicích města byly k vidění hromady hlav, rukou a nohou. Člověk musel hledat cestu mezi lidskými a koňskými těly. To však byly zanedbatelné záležitosti ve srovnání s tím, co se dělo v chrámu Šalamounově, kde se obvykle konaly modloslužby. Co se tam stalo? Kdybych řekl pravdu, nikdo by mi neuvěřil. Spokojím se tedy s tím, že řeknu alespoň toto: v chrámu Šalamounově se jezdci na koních brodili po kolena a po uzdy v krvi. Vskutku, byl to spravedlivý a velkolepý úradek Boží, že toto místo mělo být naplněno krví nevěřících, neboť tak dlouho trpěl Bůh jejich rouháním.”

  0
  0
 9. Karel79
  12.9.2012 – 25 Elul 5772 v 09:44 — Odpovědět

  Lenka pokračuje ve svém duchu. Deklaruje jakési zásady, ačkoli dobře ví, že muslimové se podle nich neřídí. Tedy: alespoň v zemích, kam přijeli jako migranti ze své původní domoviny. Tu opustili, přesídlili jinam, využívají všemožných civilizačních požitků – o nichž se jim ” doma” nesnilo, ale setrvávají na svých dogmatech a mají snahu znásilnit myšlení a poměry nového ” domova” dle svého.
  Lenko, pro mne jste pořád stejný demagogický škůdce, který slouží propagaci islámu v Evropě a jako taková jste pro mne nepřijatelný člověk.

  0
  0
 10. Jaroslav Formánek
  12.9.2012 – 25 Elul 5772 v 09:45 — Odpovědět

  Špatně, Erichu,

  V devadesátých letech nám “sudetští” Němci (Berufsvertriebene) vysvětlili, že neexistuje kolektivní vina a kulturní fronta to tu akceptovala.

  Takže si tu lstivě nevymýšlejte potažmo-omluvy muslimských masakrů, když všichni víme, že je mohamed legalizoval i pro přítomnost a jsou součástí rozpočtu onoho pseudonáboženství v každé mešitě.

  0
  0
 11. Jan
  12.9.2012 – 25 Elul 5772 v 11:30 — Odpovědět

  Stále je pro mne záhadou, že Mohamed se v Koránu tak často odvolává na Tóru a vůbec si nedělá starosti s tím, že ji necituje. Muslimové jsou pak nuceni k různým krkolomným vysvětlivkám, že také mají desatero atp. Když už si dal Mohamed tu práci, že zmiňuje Mojžíše a jeho štrapác pro desky desatera a jejich následné roztřískání po spatření telete, proč se nezmínil i o tom co na nich bylo napsáno? Ušetřil by tolik práce současným apologetům islámu, nemuseli by pracně hledat veršíky, které tak nějak, třeba i vzdáleně, připomínají přikázání a dokazovat tak celému světu, že i oni jsou vlastníci desatera.
  Předpokládám, že pro židy je z celé Bible právě desatero tím nejdůležitějším sdělením. Pro muslimy však asi ne, jinak by ho přeci měli také v nějaké ucelené verzi a ne rozeseto po celém Koránu…

  0
  0
 12. lenka
  12.9.2012 – 25 Elul 5772 v 12:30 — Odpovědět

  Jane, ono to není o tom říct: “My máme desatero”, ale ukázat a porovnat, že máme v mnoha věcech stejné zásady. Jinak obecné shrnutí zde: 6/151-153, at nemusíme pátrat složitě v celém Koránu ;)
  Rci: „Pojďte sem, abych vám sdělil to, co Pán váš vám zakázal! Nepřidružujte k Němu nic, buďte laskaví k rodičům, nezabíjejte z nedostatku děti své, vždyť jsme uštědřili nezbytné pro vás i pro ně! Střezte se smilstva veřejného i tajného, nezabíjejte nikoho, koho Bůh vám zakázal, leda podle práva! A toto je to, co On vám přikazuje – snad budete rozumní!
  Nepřibližujte se k majetku sirotků jinak než s dobrými úmysly, dokud nedosáhnou dospělosti! Dávejte dobré míry i spravedlivé váhy! My pak neukládáme duši břemeno žádné nad její síly. A když hovoříte, buďte spravedliví, i když se jedná o příbuzného, a dodržujte úmluvu s Bohem! A toto je to, co On vám přikazuje – snad budete toho pamětlivi!
  A toto je vskutku stezka Má, jež vede přímo. Kráčejte po ní a nenásledujte cesty jiné, jež by vás vzdálily od cesty Jeho. A toto je to, co On vám přikazuje – snad budete bohabojní!“

  0
  0
 13. lenka
  12.9.2012 – 25 Elul 5772 v 12:38 — Odpovědět

  Karle,
  upřímně, pokud se někdo z muslimů neřídí desaterem a neodporuje našim zákonům, tak je mi to opravdu jedno a nezajímá mě to, protože mi to nijak neškodí, je to hřích toho dotyčného. Pokud porušuje zákony, tak to by měla řešit policie, a též to v podstatě moje starost není. Opakuji již po několikáte, nejsem zodpovědná za činy kohokoli, at hříšníka tak nějakého psychopata. Pokud vám přijde věcný článek jako demagogie, pak mám asi jednu radu, promiň Davide, zmáčknout takový křížek v pravém horním rohu. Funguje to…

  0
  0
 14. lenka
  12.9.2012 – 25 Elul 5772 v 12:42 — Odpovědět

  Erich,
  Starý Zákon jsem četla, nicméně přiznávám, nestudovala jsem ho.

  0
  0
 15. 12.9.2012 – 25 Elul 5772 v 14:00 — Odpovědět

  ad 4) Krásně nám to, Erichu, s Lenkou časově vychází. Pochopitelně, že jsem se pokoušel seznámit se s Koránem, ovšem arabsky neumím, takže mi zbyly jen oba překlady české. Nu a v nich jsem se dočetl, že to zajímavé znám z tóry.
  Inu jsem se již do hlubšího studia arabštiny a islámu nepouštěl. ¨Připadá mi, že bych se stejně dostudoval jen k tóře. :o)

  0
  0
 16. Erich
  12.9.2012 – 25 Elul 5772 v 14:40 — Odpovědět

  Achabe to co jste napsal si mohu vysvětlovat i takto :

  1/ Korán je eklhaft????

  2/ Bráško arabská, neumíš-li hebrejsky, studiem Koránu nic nezkazíš????

  3/ …… ????

  4/ …… ????

  Vím, mám už zažito, že je lepší se někdy neptat.

  0
  0
 17. 12.9.2012 – 25 Elul 5772 v 15:15 — Odpovědět

  Ad 16) Erichu, nemohu ti bránit v tom, abys to tak bral. To je otázka volby a cesty. I já mám nažito, takže rozumím…
  Ale otázkou zůstává míním-li to tak jak se ptáš, anebo tak, jak by to bylo lepší :O))
  A jestli tedy není nááááhodou něco skutečně šikovného na tzv. Noachidských pokynech :o)))
  http://www.chewra.com/keshetnew/kweb/kategorie.aspx?kid=67

  0
  0
 18. Erich
  12.9.2012 – 25 Elul 5772 v 16:25 — Odpovědět

  Achabe, abychom si rozuměli, těmi svými body jsem nemyslel za prvé, za druhé, za třetí ale možné varianty výkladu vašeho textu.

  Hovoříte-li o významu textu ad 15) jako o pro Vás LEPŠÍ CESTĚ z mnoha CEST, nelze nic namítat. Pak tam nacházím, to co bych si přál.

  Já si to prostě neodpustím:

  Spousta lidí jezdí do Prahy z úplně jiné strany než Vy a přesto se tam můžete setkat. To je přeci smysl cest.

  Lze popsat to, kvůli čemu se tu jsme schopni tak kvalitně zhádat, tak pitomým příkladem?

  Mějte se.

  0
  0
 19. 12.9.2012 – 25 Elul 5772 v 16:41 — Odpovědět

  Přesně tak, Erichu. Domů se dá dojet z mnoha stran. A na celé řadě vehiklů. Ale zároveň také i ten co jede od Písku a ten co jede od Ústí může být vlastně vlakem. Fakt jde o tu cestu.
  BTW – už moje nr.02 neznamenala, máme lepší vlak a lepšího Boha. Už proto, že každičkej “náš bůh” a “náš vlak” toho Univerzálního popírá a je tedy tvrdou modloslužbou.
  Hodně mi kráčí právě o tohle, když se opírám například do spasení anebo jenom-lásčičkáře. Žádná exkluzivita, naopak exkluzivní otevřenost… to všichni potřebujeme.

  0
  0
 20. Karel79
  13.9.2012 – 26 Elul 5772 v 07:29 — Odpovědět

  Lenko,
  radit někomu, aby vypnul počítač a nečetl články, s nimiž nesouhlasí není to pravé ořechové. Netvrdím ani, že jste zodpovědná za činy psychopatů.
  Ale tvrdím, že podporujete šíření islámu do mé vlasti. A tato skutečnost se mi nelíbí, protože v okolních zemích dochází k řadě zločinných excesů páchaných muslimy: ať už jsou to vraždy ze cti, násilí páchané na ” méněcenných” ženách, snaha po zavádění středověkých zákonů typu šaríi apod. Vy se nepřímo podílíte na tomto trendu svojí adorací islámu, vědomým ignorováním nepochybných faktů, i když svoje názory prezentujete kultivovanou řečí. Pokud cítíte potřebu být obklopena islámem, přestěhujte se eo jakékoli muslimské země. Já důskedně trván na tom, že tady islám nemá co pohledávat.

  1
  0
 21. Erich
  13.9.2012 – 26 Elul 5772 v 08:16 — Odpovědět

  Jasně ta cesta, kam směřuje, to je důležité, ale i to, jak cestujeme. Přiznám se ale, že než sedět ve vlaku s Karlem79 a spol, tak raději volím ouplně jinej vehikl a jinou trasu. Možná tam potkám zajímavější lidi, zajímavější krajinu. A do té Prahy se stejně dostanu.

  Achabe jsou to ale paradoxy, zjistit že v Ústí jsou taky moc fajn lidi až někde na hřbitově, kolem kterého jsem stokráte projížděl, nevěda nic o těch mrtvých ani o těch živých.

  Mějte se

  Mějte se.

  0
  0
 22. Karel79
  13.9.2012 – 26 Elul 5772 v 09:41 — Odpovědět

  Erichu, mě nevadí jet vlakem nebo jiným vehiklem s kýmkoli. Ale zásadně odmítám, aby mi některý ze spolucestujících podřízl krk jenom proto, že mám na hlavě jinou čepici, než která se mu zamlouvá.

  0
  0
 23. Jaroslav Formánek
  13.9.2012 – 26 Elul 5772 v 10:52 — Odpovědět

  Proč ten korán tak adorujete, mohamed by ani za asistence Džibríla neudělal zkoušky z judaismu nebo křesťanství na nějaké podprůměrné religionistice.

  Korán má pouze prvenství jako první zapsaný text v nějaké formě “arabštiny”, která mohla být fikcí, mixem s jinými jazyky. Těch vlivů tam byly dávno desítky. Takže je to nepovedený reader’s digest s tím, že mo nikdy nic nestudoval, nikdo ho nedoučoval, chytal nějaké fragmenty odposlechem.

  Korán vznikal za pochodu a ani ho nemáme celý. Takže se jedná často jen o sitcom. Za života mohameda těžko mohl někdo žít podle koránu….včetně proroka, prostě musel poslouchat příkazy proroka 5. kategorie. To je ten sitcom.

  Když vynecháme expanzi, možnost vyvlastňování nemuslimů, hlásání nadřazenosti a kult osobnosti … je v podstatě nemožné říct, o co v koránu jde.

  0
  0
 24. Jaroslav Formánek
  13.9.2012 – 26 Elul 5772 v 11:06 — Odpovědět

  Dále je absurdní srovnávat korán se SZ a NZ. Nejedná se o knihu – kitáb, ale o knihy. Kolektivní dílo. Takže židi a křesťani nejsou ahl-al-kitáb, ale ahl-al-kutúb. Náboženství lidu knih.

  Navíc NZ nikdy nebyl Ježíšovým projektem. Jeho nezájem o tvorbu nějaké knihy je dokonalý a markantní. To si tedy mohamed taky dokonale popletl, když se plagiátorsky snažil dát dohromady Knihu, která by konkurenčně etablovala Araby vedle a pak zcela explicitně proti židům a křesťanům.

  Z toho se tady nevykroutíme a korán dodatečně neopravíme. Můžeme leda vykřikovat něco zmateně o islamofobech, koránofobech a muslimofobech a dovolávat se svých titulů, známých muslimů a pobytů v tramtárii.

  0
  0
 25. San
  13.9.2012 – 26 Elul 5772 v 12:33 — Odpovědět

  salafisti a stupenci sunnitskeho islamizmu vcera aj dnes utocia na americke ambasady. Ale pre Americanov je stale nepriatelom siitsky Iran.

  To vsak neprekvapuje, ak si uvedomime, komu prekaza Iran – imperialistickemu USA, wahhabistickej SA a sionistickemu Izraelu – veru podivna koalicia :)

  0
  0
 26. Karel79
  13.9.2012 – 26 Elul 5772 v 13:07 — Odpovědět

  Pane Formánku, souhlas. Navíc: život není to, co chceme, ale to, co máme ( citace Dity Saxové).
  A to je moje názorová platforma, která vadí jak paní Lence, tak Erichovi. Je málo platné citovat traktáty a sterilně debatovat v kavárně o teoriích a přitom ignorovat reálie života.

  0
  0
 27. Jaroslav Formánek
  13.9.2012 – 26 Elul 5772 v 13:57 — Odpovědět

  Erich nám tu předepisuje nějaké sebemrskačství jako všelék a řešení.

  Ale to sebemrskačství absolutně nepožaduje od druhé strany. V islámu žádná tradice sebemrskačství za “mocenské omyly islámu” prostě není.

  V ideálním případě bychom s muslimy soutěžili v Erichem předepsaném sebemrskačství. Není to ovšem jeho vynález, hladce to přebral z mainstreamu, který se tím dávno bez problému uživí.

  Vůbec ho už nenapadne, že se mainstream živí rovněž konceptem “disktiminace” a že nás tu aktivně a brutálně diskriminuje vůči muslimům, kteří mají mít nadále svobodu bláznů či ušlechtilých divochů.

  0
  0
 28. plan-9
  14.9.2012 – 27 Elul 5772 v 21:18 — Odpovědět

  nerad bych zde nekoho nastval, ale pokud je bible a koran jen nejake variace tory.
  neni mozne ze i tora je variace neceho starsiho?

  0
  0
 29. 16.9.2012 – 29 Elul 5772 v 00:39 — Odpovědět

  Gut woch (ad 28) — Nene, plan-9. To je naprosto legitimní otázka. A odpověď je celkem známá. Tóra má vpasážích o vztahu člověk a bližní také své jakoby předchůdce, například na Chamurappiho stéle. Řada detailních zákonů se tam objevuje také, jenom (když to zjednoduším) s tím rozdílem, že u Chamurabiho – pokud otrok ukradl slepici – mu poprvé usekli ruku v zápěstí, podruhé v loktí a potřetí ho utloukli holí k smrti. To v tóře nenacházíme.
  Ve vztahu člověk a Pasnovník, však své předchůdce nemá. Člověk je bytost humánní, protože humanita (milordenství a gmilut chasadim) je spolu s kreativitou (a tedy i schopností a povinností být soudným – soudit) jiskrou b*žího obrazu v nás. A ten, kdo je tím předobrazem je netělesný a univerzální. Jediný, jedinečný a jednotící. Žádný Marduk, žádná Tiámat. Žádný demiurg, žádná „prima mobile“ – a přitom všecko. Jednoduše jiný. A On je dárcem onoho citu pro spravedlnost a tedy i potřeby zákoníku, která se v Chamurabiho dobách nakonec promítla na ten obelisk.
  Stejně tak desatero, tu není jako „zákoník“, ale konstatování. „Já jsem Panovník a Sladký požehnaný – proto prostě nebudeš zabíjet, smilnit, klanět se modlám a krást. Ne kvůli tomu, že ti to nařizuju, ale jakmile to poznáš a uznáš, už to dělat nebudeš, neboť ti bude proti tvé objevené přirozenosti …
  A ještě jedno novum v sobě tóra nese. Nedeklaruje se nijak „evangelizačně“, nikomu se nevnucuje, pouze konstatuje, že tu jsou i jiné cesty a jiní vyznavači, kteří – pokud dodržuji Noachidské minimum – de facto stejně dodrží téměř celou tóru a také opustí praktiky nelidské Ne-li, pak jsou nebezpeční. Ne pro svoji jinověrnost, ale pro svoji nehumánnost.
  Jidiškajt sice nepochybuje o b*žškém původu tóry, ale nevnímá ji jako bezpodmínečný diktát pro ostatní. Učí (na základě tóry), že na Konci dní to beztak pozná celý svět díky mesiášovi. Do té doby (učí tóra), je závazná pro lid Jisroele a všechny, kdo se rozhodnou žít v jeho branách. (Což je aspekt velice inspirativní právě pro soužití islámu a Evropy).
  Mysticky vzato byla tóra v klíně Panovníkově již při stvoření (podobně jako Logos u křesťanů), a tudíž není divu, že její záblesky vidíme i v morálních kodexech jiných civilizací.
  A přesně z toho pohledu jsem si dovolil položit onu otázku nr 02.

  Protože, ať už systémy okolo jidiškajt zachytily jen záblesky tóry jaksi intuitivně z potřeby (hladu) naplnit volání jiskry a Obrazu a ať už to tak učinily i systémy a myšlenkové světy dějinně povstavší až po Malachiášovi, měly by vést dialog a přijmout nebo odmítnout, co tóra světu nabízí, a hlavně neporušovat Noachidské minimum.
  Naopak pokud systémy po Malachiášovi z tóry dokonce přímo opisovaly, jenom potvrzují, že tóra nekecá. Jenomže pokud opisovaly, proč jen některé pasáže. A zcela přehlížejí ty, které hovoří o tom, že dialog povolen, ale svévolná změna nikoli. (dt 4:2, dt 12:32. kaz 3:14, prv 30:6). A jak to vlastně míní tzv. Apokalypsa (Zj 22:18)? Jen ve vztahu k „proroctví tomu“, anebo opět k celé tóře?
  ——–oo

  0
  0
 30. Jaroslav Formánek
  17.9.2012 – 1 Tishri 5773 v 20:12 — Odpovědět

  Tak to je hodně slabý záblesk pro “soužití islámu a Evropy”.(“Což je aspekt velice inspirativní právě pro soužití islámu a Evropy” – Achab.).

  Islám se začne rozpadat a to dost rychle, pokud mu nebudeme nadále nesmyslně podkuřovat.

  Bude to pro židy úleva, i když by tu někdo mohl začít meditovat nad tím , že to zpětně poškrábe jidiškajt pro ty mimikry cárů tóry v koránu a spol. Pak je ovšem něčí židovství dost velká slabota, i když se to třeba hezky poslouchá.

  Jinak mohamed nemohl žádné pasáže “přehlížet”, protože je prostě ani neznal. A i kdyby je znal, pochybuji, že by měl potřebu či schopnost s nimi pracovat.

  Že vy mu omylem přisuzujete nějakou tu menší božskost, Achabisko?

  0
  0
 31. 17.9.2012 – 1 Tishri 5773 v 21:58 — Odpovědět

  dad 30) Jaroslave, ptáte se, jestli něco Mohamedovi připisuji? – Musím se přiznat, že mu nepřipisuji nic.
  Přepokládám ale, že nemohl zůstat bez kontaktu (duchovní “kontaminace”) s jidiškajt a křestanstvím. A když se mu pak přihodilo to, co se mu přihodilo, tyto informace, ať encyklopedické anebo podprahové prostě přišly k sobě. Stačí to takto ?

  0
  0
 32. Jaroslav Formánek
  18.9.2012 – 2 Tishri 5773 v 09:04 — Odpovědět

  Nestačí. Ty transfery mohou být nejrůznější kvality a povahy a je třeba to nastudovat a rozvést. Jinak ty poznámky o vlivu a příbuznosti/podobnosti nemají vůbec žádnou cenu. Jsou dokonale mnohoznačné.

  V mnoha kulturách platí, že nepatrným pozměněním sakrálního předmětu,symbolu, textu apod. dochází k opačnému efektu, božské je pak démonské apod.

  S tímto si u nás nikdo hlavu neláme. Jsme dobří v nanotechnologiích, při obyč myšlení už nás přesnost skoro nezajímá.

  0
  0
 33. Erich
  18.9.2012 – 2 Tishri 5773 v 11:03 — Odpovědět

  Ad 32.
  Slůvka transfer a obyč myšlení se mi velice líbí. Také kompatibilita.

  “V mnoha kulturách platí, že nepatrným pozměněním sakrálního předmětu,symbolu, textu apod. dochází k opačnému efektu, božské je pak démonské apod.”

  Jaroslave já na to šel asi takto. Před spaním jsem si pravidelně, tak 100x opakoval to co vím o postojích v judaismu – J.K. asi není mesiáš, J.K. není boží syn, J.K. není Bůh. To si to potom člověk lépe zapamatuje.

  A pak jsem začal přemýšlet o kompatibilitě náboženství založeném právě na J.K. coby mesiáši, božím synu a Bohu v jednom ( tři v jednom ) s náboženstvími, která toto považují za modlářství nejhoršího zrna.

  Je to přesně tak, jak jsi to Jaroslave popsal. Jenže tady křesťané neučinili krůček ale setsakramentský skok k modlářství. To se pak nedivím, že z nich synové a dcery Abrahamovi doslova šílí.

  Toto není agitka proti J.K. Osobně si myslím, na rozdíl od některých ortodoxních židů ( těch co občas pálí NZ ), že zasluhuje úctu alespoň takovou, jakou má ve světě islámu.

  No a zase jsme tam kde jsme byli. Ale ten proces přemýšlení je sám o sobě zajímavý, shody a rozdíly lze nalézt tam, kde bychom je nejméně očekávali. Jaroslave díky za inspiraci.

  0
  0
 34. Jaroslav Formánek
  18.9.2012 – 2 Tishri 5773 v 13:51 — Odpovědět

  Můžeme jít dál a pojem modlářství donekonečna rozšiřovat. Lid chce modly a bez nich není ochoten vůbec fungovat. Lidem je ovšem nakonec i nejvyšší klérus a vrcholoví sportovci intelektuálna. Stačí malý kiks či zaváhání a modla se vrací.

  Stačí postulovat JK jako mimo dosah model plus jako implantát v hlavě křesťana či nezávislého pozorovatele a máme two in one: potencionální modlu i současně exkluzivní prostor chráněný před modlářstvím.

  I jazykově je modla problém. Není svým významem neutrální (v našem kulturním prostředí) a bude tedy velmi těžké vytvářet jazykové postupy zvané věty tak, aby nám daly primárně nezávislý význam.

  Bylo velmi snadné rozmetat modly v dosahu židovství či islámu, modly představující nějaké duchovno bohy apod. Problém je, že se mohou bez problému nastěhovat jinam – do něčeho, co nikdo jen tak symbolicky nerozmetá – nacisti měli modlu “němšcký národ”, komunisti “společnost”. Vedle toho mi připadá soška ze dřeva či hlíny jako lepší varianta……….když už tu máme ten lid osobně.

  0
  0
 35. Flameri
  23.9.2012 – 7 Tishri 5773 v 13:52 — Odpovědět

  Tak synovia a dcéry Izmaelovi modlársky zbožňujú Kábu, korán, pri urážke proroka vystrájajú horšie, než keby bol rovno Alahov vlastný syn:) :)
  Ad desatoro a islam – Mohamed porušil každé jedno prikázanie z desatora, takže o čom to celé je? o ničom.

  0
  0
 36. Lenka2
  16.11.2017 – 27 Heshvan 5778 v 04:09 — Odpovědět

  Nevím, nevím, ale mezi starozákonným "Nezabiješ", které novodobé křesťanství ještě povýšilo o Ježíšův výrok: „Když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i druhou; a tomu, kdo se chce s tebou soudit a vzít tvé šaty, tomu nech i plášť.” mi oproti islámskému: "Ten, jenž zabije jednoho člověka – NIKOLIV PRO POMSTU NA NĚKOM ANEBO ZA TO, ŽE ŠÍŘIL POHORŠENÍ NA ZEMI – byl souzen, jako by zabil lidstvo veškeré." zní velice odlišně. A zrovna toto přikázání je poměrně stěžejní.

  0
  0

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

První legální islámská země ve střední Evropě?

Další článek

Na vandr do Španěl