Zdroj: nieuwwij.nl

Islamofobie patří mezi ta společenskovědní témata, jež si rozhodně nemohou stěžovat na nedostatek pozornosti a často tak dokáže vyvolávat až překvapivě silné emoce, což se zdárně projevuje nejen na internetu. Ostatně, o této problematice se na Shekelu diskutovalo již několikrát a v příslušných debatách se probírala rovněž sama oprávněnost používání pojmu „islamofobie“. O nesporné závažnosti a zároveň nejednoznačnosti dané problematiky před časem hodně vypověděla mezinárodní konference, nazvaná Islamophobia in the Czech Republic and Europe, pořádaná Ústavem mezinárodních vztahů a občanským sdružením Insaan, česko-arabským centrem kulturního dialogu, která proběhla 23. května tohoto roku na půdě Ministerstva zahraničních věcí ČR. Se zevrubným anglickým zápisem z konference, fotografiemi i některými příspěvky je možné se seznámit na stránkách sdružení Insaan: www.insaan.cz. A protože se k řečenému tématu opakovaně vrací četné dotazy a připomínky, na něž narážím, vracím se k němu i já. Ve svém projevu jsem se pokusil odpovědět na otázku Jaká je podstata protimuslimských emocí v České republice? Český překlad příspěvku The Manifestations and the Paradoxes of Islamophobia in the Czech Republic byl podstatně zkrácen, mj. o úvodní představení české muslimské komunity.

 

(…) Úvodem dlužno zdůraznit, že důsledně rozlišuji mezi kritikou islámu a islamofobií a zároveň v zásadě odmítám, aby ono druhé označení bylo používáno jako jistá hanlivá nálepka obecně určená kritikům a oponentům islámu. Pod pojmem „islamofobie“ rozumím jakékoliv protimuslimské předsudky a stereotypy, jež byly zevrubně rozebrány ve zprávě, nazvané Islamophobia: a challenge for us all, kterou roku 1977 vydal The Runnymede Trust. Podle Luboše Kropáčka, jehož pohled sdílím, islamofobie zahrnuje širokou škálu projevů, vyjadřujících arogantní pohrdání, někdy dokonce nenávistný odpor vůči muslimům obecně a zejména pak Arabům. (…)

Ještě nedávno byla česká muslimská komunita příhodně nazvána „neviditelnou menšinou“, a to v analýze mediální prezentace českých muslimů z pera Martiny Křížkové, vypracované pro potřeby Multikulturního institutu v Praze. V zásadě je vnímání muslimů v ČR rozhodující měrou formováno hromadnými sdělovacími prostředky a v tomto ohledu má naše situace mnoho společného s tou na Slovensku, které věnoval pozornost Gabriel Pirický ve studii Restrictive Legislation towards Numerically Small Religions in Slovakia: the Case of the Muslim Community, kde mj. uvádí: Protože většina Slováků nemá dostatečné zkušenosti s muslimy z každodenního života, bývají obvykle nuceni konfrontovat jeden mediální obraz islámu s jiným. A vzhledem k tomu, že místní média se soustředí především na „problémy s islámem“, jež bývají často předramatizované, místní občané vytvářejí svůj pohled na zdejší muslimské komunity prostřednictvím mediálního pokrytí, nikoliv z osobní zkušenosti.

Mediální prezentace tzv. islámských záležitostí zevrubně rozebírala Lucie Sedláčková v monografii Islám v médiích. V závěru mj. uvádí: Analýza intertextuality a reprezentace společenských faktorů prokázala nevyváženost a předsudky ve způsobu, jakým deník Mladá fronta DNES referoval o roztržkách týkajících se karikatur proroka Muhammada v průběhu ledna a února 2006. Nicméně tyto závěry mají jistě širší platnost. V tomto směru je zaujatost českých médií pociťována též muslimskými migranty v České republice, jak bylo názorně dokladováno v nedávné studii Evy Pavlíkové Muslimští migranti a český sekulární stát. Z resumé se mj. dozvíme: Muslimští migranti nicméně považují českou společnost obecně za přátelskou a otevřenou vůči cizincům a jejich vlivu. Islamofobie je spíše proklamována médii, stejně jako xenofobie a rasismus, jež bývají rovněž vnímány, byť velmi často omlouvány a připisovány neznalosti. Díky úsilí řady protiislámských aktivistů (zejména pak na internetu) se naše „neviditelná menšina“ nedávno stala součástí mnohem širších polemik a střetů.

Protiislámský tábor v ČR je velmi rozmanitý a – jak poznamenal před pěti lety Jiří Schneider v studii Muslim Minorities and Czech Society – zahrnuje euro-skeptiky různých proveniencí, protestantské křesťanské fundamentalisty, sekulární liberální feministky, dále římskokatolické tradicionalisty, oponenty členství Turecka v EU, zastánce odluky státu a církví, kteří vidí islám jako náboženství nadvlády, aj. Spolu s rozkvětem sociálních sítí na internetu (v ČR jde zejména o Facebook) se v posledních několika letech objevila nová „kategorie“ odpůrců islámu – lidé, jejichž odpor vůči muslimům tvoří hlavní (a často rovněž jediný) společný jmenovatel volnočasových aktivit v rámci různých virtuálních debatních skupin. K běžným argumentům odpůrců islámu u nás patří, podle Schneiderových, stále však platných, vyjádření, i následující postoje: Islámská centra se mohou stát líhněmi teroristů, poskytujícími základny pro jejich financování i logistiku. Kazatelny mohou být zneužívány k podněcování náboženské netolerance a násilného džihádu apod.

Dle odpůrců islámu je toto náboženství synonymem pro podřízené postavení žen či genderovou nerovnost a v zásadě je tedy zcela neslučitelné se západní občanskou společností. Jakékoliv ústupky islámským aspiracím či vzdání se principů všeobecné sekulární jurisdikce tudíž mohou vést k vytváření paralelní muslimské společnosti. Čeští odpůrci muslimů na internetu však často upřednostňují „méně praktické“, leč notně atraktivnější, předměty debat, kupříkladu dokladování údajné sexuální zvrácenosti islámu, vztahu muslimů k násilí, rozličné interní záležitosti českých muslimských konvertitů či konvertitek a odpadlíků či odpadlic, rozličné „virtuální války“ blogerů atd.

V posledních letech odpůrci islámu na síti rozšířili škálu svých nepřátel o ty, kdož nesou, v jejich očích, plnou zodpovědnost za údajný špatný výklad islámu, neboli jejich slovníkem, za „usmiřování“ čili „appeasement“, resp. „ospravedlňování a omlouvání zla“. Do této vcelku široké skupiny patří vědci rozličných profilací, především religionisté a orientalisté, ale rovněž mnozí novináři a publicisté. Zároveň s tím můžeme pozorovat výraznou eskalaci nenávistných projevů, především na různých facebookových stránkách.

Vytváření protiislámského tábora před lety citelně podpořilo založení webového portálu Eurabia (www.eurabia.cz) i registrace AntiMešity, prvního občanského sdružení oficiálně deklarujícího své protiislámské poslání. V roce 2010 toto sdružení dokonce obdrželo dotaci z krajského rozpočtu Hradce Králové, což se stalo unikátním precedentem v rámci celé ČR. Ve stejné době se facebooková komunita, zvaná Islám v České republice nechceme, dočkala velké obliby, neboť počet jejich příznivců dosáhl 60 000, což je několikanásobek počtu muslimů v ČR. Silná protiislámská rétorika byla opakovaně podněcována mnohými českými politiky, zejména z řad KDU-ČSL. Nejpůsobivější slova na adresu islámu a muslimů pronesl současný prezident ČR. Tyto výroky se staly známými a často komentovanými, tudíž je zde nebudu rozebírat. Pro naprostou většinu Čechů však islám zůstává okrajovým a exotickým tématem, které občas dokáže zaujmout jejich pozornost, většinou v souvislosti s rozličnými problémy s muslimy v zahraničí. V každém případě, pro některé české politiky strach z muslimů může patřit ke spolehlivým nástrojům, jak se účinně a bezpečně zviditelnit. Zde bychom neměli zapomínat na spory o mešity, představující jistý lakmusový papírek ve vztazích mezi muslimy a nemuslimskou majoritou po celé Evropě.

Sledujeme-li pozorně internet či dnešní média, nelze se mnohdy ubránit dojmu, že islám a muslimové se v ČR v mnoha ohledech stali jistým „zástupným terčem“, neboť mnozí protiislámští aktivisté si zdárně vytvořili vlastního virtuálního nepřítele, jenž má pramálo společného se skutečnými muslimy. Cíle oněch kritiků tudíž mohou být, paradoxně, leč prokazatelně, odsuzovány samými muslimy. V současnosti se islám stal vyhledávaným tématem a pro mnohé intelektuály rovněž odrazovým můstkem k dalekosáhlým filozofickým či ideologickým prezentacím, jež často nemají mnoho do činění se samým učením islámu nebo s přítomností muslimů na Západě.

Ve své výstižné analýze shrnul Jiří Schneider zásadní problém vzájemných vztahů muslimů a většinové společnosti takto: Jedním z klíčových dilemat pro jakoukoliv liberální společnost je, jak vést spravedlivou a otevřenou rozpravu o kritických otázkách a nebýt přitom označován za politicky nekorektního, či dokonce za extrémistu, potažmo obviňován, šikanován či zastrašován násilím. V tomto bodu plně souhlasím. Ačkoliv islám a muslimové v České republice přitahují tak výraznou mediální pozornost, dokážou prokazatelně vyvolávat silné emoce a již mnohokrát se stali předmětem vášnivých sporů, seriozní diskuse v tomto směru je stále v počátcích. V každém případě, chceme-li, aby se čeští muslimové cítili respektovanou součástí společnosti, měli bychom zřetelně vyjádřit připravenost k takovým čestným a otevřeným rozpravám o rozporuplných položkách.

Rozšířený populismus, všeobecný strach z neznáma, zneužívání „islámské karty“ pro zcela oportunistické účely, nenávist jakožto účinný prostředek mobilizace – to jsou jen některé ze současné škály přístupů, jež bychom měli rozhodně opustit. Stávající situace české muslimské minority je zcela odlišná od těch západoevropských, a proto nejsou důvody, proč opakovat jejich chyby. (…)

Autor: Bronislav Ostřanský

Kam dále: Přečtěte si interview s Bronislavem Ostřanským

nebo článek naší muslimky Lenky Berrouche: Džihád srdcem

86 Komentářů

 1. Marek
  25.9.2013 – 21 Tishri 5774 v 10:27 — Odpovědět

  Kdo to dočetl ? :DDD Dobrej blábol

  0
  0
 2. 25.9.2013 – 21 Tishri 5774 v 10:41 — Odpovědět

  K čemu tenhle článek vlastně je?

  0
  0
 3. Michal
  25.9.2013 – 21 Tishri 5774 v 10:49 — Odpovědět

  A co když nechceme, aby se muslimové cítili respektovanou součástí společnosti?

  0
  0
 4. Martin Konvička
  25.9.2013 – 21 Tishri 5774 v 10:53 — Odpovědět

  A helemese, “vědec” Bróňa nám tady napsal falsifikovatelnou hypotézu,

  “Dle odpůrců islámu je toto náboženství synonymem pro podřízené postavení žen či genderovou nerovnost …”

  a už zapomněl dodat, v čem se ti odpůrcí mýlí, alias dokázat, že islám NENÍ synonymem pro nerovnost, tj. umožňuje tu rovnost.

  Mě by další vědcovo uvažování fakt zajímalo – jak popřít nerovnost, když existují verše jako K 4:34, různé postavení před soudem, různé dědické právo, různá pravidla pro rozvod a následné manželství.

  Vsaďte se, že neodpoví, blábolil blábolivý.

  1
  0
 5. Martin Konvička
  25.9.2013 – 21 Tishri 5774 v 11:01 — Odpovědět

  http://martinkonvicka.blog.idnes.cz/c/358102/Proc-biolog-ci-ekolog-pochopi-islam-snaze-nez-orientalista.html

  1
  1
 6. Martin Konvička
  25.9.2013 – 21 Tishri 5774 v 11:01 — Odpovědět

  Nechce to projít systémem…

  http://martinkonvicka.blog.idnes.cz/c/358102/Proc-biolog-ci-ekolog-pochopi-islam-snaze-nez-orientalista.html

  0
  0
 7. Dasa
  25.9.2013 – 21 Tishri 5774 v 11:05 — Odpovědět

  At se vrati od kud prisli nic dobreho nam nepriesou ..maji uplne jinou kulturu nez my a vubec nevim proc by meli zamorit celou Evropu ktera uz je stejne dost plna muslimu…do urcitych ctvrti uz normalni obcan ani nohou nevkroci pro strah a velkou kriminalitu.Na nic je nepotrebujeme smrdi nekoupou se a muslimky chodi jako strasaci do zeli.Nic dobreho to neprinasi…

  1
  0
 8. J.Formánek
  25.9.2013 – 21 Tishri 5774 v 11:08 — Odpovědět

  Takhle to dopadá, když někdo píše o všem a o ničem. Vznikne tak stranická brožurka z dob vlády KSČ.

  Je naprosto skandální, že nikdo nepíše o islámské “islamofobii”, kterou lze studovat dnes už ve všech státech světa.

  Největším počinem islámské islámofobie v poslední době bylo odstavení islámců od moci v Egyptě a následné zákazy a konfiskace majetku islámců.

  V ČR či Turecku jedou organizovaní mešiťáčtí muslimové úplně totéž jako Muslimské bratrstvo,

  logicky bychom je měli všechny pozavírat a konfiskovat.

  Co se “islámské sexuální perverzity” týče, toto je naprosto nepřekonatelné:

  http://www.jihadwatch.org/2013/09/aids-and-pregnant-tunisian-girl-recounts-her-sex-jihad-in-syria.html

  A taky k pobavení, neb nám islámo předhazuje tu promiskuitu a hidžáb (hrdina příběhu Tunisanky ze Sýrie) má být symbol cudnosti a nadřazenosti muslima v sexuálním životě.

  0
  0
 9. danny
  25.9.2013 – 21 Tishri 5774 v 11:12 — Odpovědět

  Strach s neznama????Co je na islame nezname?da sa poucit?Oportunisticke ucely?Ktoryze vyznavac islamu nie je oportunista?(neriadi sa vlastnymi zasadami,ale zasadami svojho proroka,prisposobuje sa vonkajsim okolonostiam).

  0
  0
 10. Smith& Wesson
  25.9.2013 – 21 Tishri 5774 v 11:17 — Odpovědět

  Tahnete vsichni musulmani a jejich prisluhovaci tam, kde vladne saria, kterou tolik milujete.

  1
  0
 11. plan9
  25.9.2013 – 21 Tishri 5774 v 11:18 — Odpovědět

  to je obecny problem, co ma delat skupina, ktera je obecne tolerantni s
  druhou skupinou, ktera neni obecne tolerantni.
  je to drsne, ale i ta tolerantni prvni skupina, musi prestat tolerovat
  nejake zalezitosti druhe skupiny, aby ji umravnila.

  0
  0
 12. pepca
  25.9.2013 – 21 Tishri 5774 v 11:18 — Odpovědět

  Nechapu jak muze normalni zdravi jedinec povazovat islam za neco dobreho. Islam je temer shodny z fasismem a da se s prehledem povazovat za rakovinu teto planety. Schvalne se podivejte kolik je nositelu nobelovy ceny muslimu a kolik napr. Zidu. Pak poznate ze islam je opravdu demagogie a svetu neprinasi vubec nic nez zlo. Ale v evrope si za to muze. Sami, nebot nejsme dusledni v potirani tohoto nabozenstvi ktere si zidovstvi vzalo jen co se hodilo. Neni tajemstvi, ze mohamed by peknej supak ktery siril tuto viru pomoci vrazdeni. A udivuje me ze nekdo vCR muze tem demagogum verit a verit v islam

  1
  0
 13. 25.9.2013 – 21 Tishri 5774 v 11:26 — Odpovědět

  snad jen s výjimkou těch nejstupidnějších textů na stránkách, které autor tak vehementně dehonestuje. Opět v celém článku není žádné uznání opodstatnění mnohých aspektů “implementace” islámu do naší kultůry, pokud ovšem nechceme jako protiargument používat ty upozaděné a nenápadné zmínky “o problémech muslimů v cizině”. Vzhledem k datumu, kdy je tento pamflet vystaven sotva pár dnů po naprosto zvířecím, brutálním a neomluvitelném násilí muslimů v Keni. Pokud někdo chce tvrdit, že ten kdo zabíjí bezbranné oběti (ženy i děti, těhotné ženy!!!!!) ve jménu víry není muslim, pak je pan autor blb. Lže čtenářům, lže sám sobě. Co je hlavním cílem islámu víme všichni a že se naprosto neztotožňují se systémem demokracie a svobody slova (za který jsme jako kontinent zaplatili už neskutečně krvavou daň) víme také. Někteří přispěvovatelé na servery EUrábia a podobné skutečně nejsou jazykově (a někteří ani intelektuálně) na výši vysokoškolského autora, nicméně co jim zbývá, když se po muslimském běsnění a vraždění ve jménu pseudonáboženství islámu vždy vzedme vlna podobných aktivistů jako je pan autor a nikdo se jich nezastane. Všem snad musí být jasné, že plán na import 50 milionů muslimů je sebevražda. Jednak pro nějaké stěží uchopitelné pojmy jako je vlastní kultura a společnost, ale i pro náš způsob sociálního systému. Takže politici levice nám tvrdí, že potřebujeme tyto imigranty na zachránění našich sociálních výhod, ale zcela umýslně (a prasácky) ignorují zkušenosti ze všech ostatních evropských zemí z integrace těchto středověkých lidí a naopak předčasného hroucení oněch sociálních výdobytků.
  Co mě však na tomto článku vytáčí nejvíce je snaha autora se prezentovat jako nezaujatý kritik (viz jeden z posledních odstavců – každý kritik islámu je ihned označen za xenofoba, rasistu a oportunistu), vzápětí se ihned obrací a obhajuje tento princip “vedení diskuse o islámu” – viz věta “musíme si vybrat jen témata, která nám (muslimům) v debatě vyhovují”.
  A nakonec poslední věta o tom, že muslimská komunita u nás je jiná než v ostatních státech. Pane Ostřanský, jste neskutečný lhář a demagog. Samotný fakt, že zatím je jich málo a nejsou tak viditelní a nepouští se do “nebezpečných” diskusí (požadavek na zavedení šárii, oddělení právního systému, zavedení systému výhod specificky pro muslimy a další a další) NENÍ DŮKAZEM o tom, že islám v ČR je nebude požadovat a že se jedná o nějakou jinou skupinu muslimů než kdekoliv jinde na světě.
  Opravdu už dlouho jsem nečetl tak ubohý pokus o obhajobu totalitní, nenávistné a po moci prahnoucí ideologie, jako je i islám.
  (hehe jinak pokus o znemožnění diskuse použitím argumentu: 1 část lidí co se negativně vyjadřuje k islámu to činí z neznalosti, hlouposti a nebo oportunistických důvodů – a ti by tedy neměli se k diskusi vůbec připojovat jak chápu. Pak je tu skupina č.2 – ti co se s islámem už potkali, narazili a rychle utekli a nyní nás zpravují o zákulisí, ti mají taky mlčet, protože jde o “interní” problémy. Neskutečná zhovadilost. Teď už jméno Ostřanský skutečně nezapomenu, až ho zase někdo bude prezentovat jako odborníka na dané téma, vím o kom je řeč. I o absurdní slabosti jeho argumentů)

  0
  0
 14. J.Formánek
  25.9.2013 – 21 Tishri 5774 v 11:31 — Odpovědět

  Ostřanský a Schneider nemůžou napsat o zdejší i. komunitě absolutně nic,

  neb nemají schopnost, možnost či prostě volný čas ji infiltrovat. Můžou citovat nějaké ty statistiky či citovat stejně postižené kolegy z akademické krabičky od sirek.

  Pak se mohou vyvyšovat nad vágními skupinami obyvatel, aby to mělo jakous takous pointu. Takže článek vytváří jen jakési status quo vakuum.

  Není tam ani náznak prevence islámských průšvihů, kterými je už promořena každá západní země a bude mnohem mnohem hůř.

  0
  0
 15. Michal Konupčík
  25.9.2013 – 21 Tishri 5774 v 11:41 — Odpovědět

  Násilí pácháné muslimskými imigranty (to jsou ti co je všichni špinavě osočují z násilí vůči ostatním a vůbec o nich lžeme, kromě pana Ostřanského. Ten má na to glejt, takže pravdu).
  Švédsko díky švédům s přistěhovaleckým pozadí (tak se nazývají ve švédsku, v německu a francii jsou to “junges” mladíci) je na 3. místě ve znásilnění na světě. Dvakrát více než v Anglii například.
  Tohle pane autore obhajujete, tohle se snažíte skrývat. Je mi z Vás upřimně zle. Islám totiž znásilnění legalizuje, obzvláště když napadenou není žena (resp. muslimka), ale nějakej špinavej kafír že?!

  0
  0
 16. Izak
  25.9.2013 – 21 Tishri 5774 v 11:42 — Odpovědět

  Zde v CR zadni islamofobove nejsou.
  jsou zde:
  * Lide kterym je to jedno a o islamu zhola nic nevi.
  * Ilsmaofilove, skupina slunickovych sebevrahu z gay a neziskove komunity, kteri islam miluji a obhajuji, ackoliv o nem nic nevi, nebot si mysli, ze je nekde utlacovan, to at se podivaji do muslimskych zemi, jak to tam vypada s onou svobodou.
  * Znali lide Islamu, kteri maji racionalni duvody jej zde nechtit, jsou to liberalne smyslejici lide, ktery nesnasi ismy, politickou korektnost a uznavaji svobodu slova, ale nemaji radi totalitni rezimy.
  Otazka rovnopravnosti zen v islamu je okrajova, spise vadi nasili na slabsich, zakaz opustit islam, trest smrti za opusteni islamu a hlasani ze je spatny, zakaz zenam brat si ne muslimy.
  Dum valky a zabijeni nevericich, potupna dan Dimunu za zivot, sirena nenavist ke vsemu, co neni islamske.

  Je treba si uvedomit, ze historicky zde lide islam nesnasi, pokusil se nas zotrocit, ale skoncilo to sekanim hlav a napichovanim na kuly, coz byla takova lidova zabava, jen nejakeho muslima chytili a bylo jedno, zda to byly vojaci, nebo obchodnici … vitejte na uzemi Velke Moravy ;-)) spojencu Mongolska odkud jsme prisli a krestanske aliance … ty metody mame on Mongolu, stupnovane nasili proti nepriteli, na kazdou akci nasleduje reakce a to razantnejsii … o nas se vzdy rikalo, ze jsme smejici se bestie

  0
  0
 17. Jaroslav G
  25.9.2013 – 21 Tishri 5774 v 11:43 — Odpovědět

  Se zájmem jsem si přečetl celý článek a čím dál jsem se dostával, tím více jsem se bavil. Podobnou propagandu jsem měl možnost vidět v historických dokumentech, resp. zpravodajích, které se s železnou pravidelností objevovaly za 3. říše v Německu, později se k této rétorice přidal Sovětský svaz s tím, že ti druzí jsou ti špatní a pokud tvrdí někdo opak, nejen že se mýlí, ale otevřeně vystupuje proti nám a jsou ti zlí. Ale zpátky k islámu. Pane autor, váš přístup k celé problematice mi přijde trochu zkreslený. Jako příklad bych uvedl komunismus. S historií jste jistě obeznámen ohledně místa vzniku. Ale jak mi potom vysvětlíte, že ve své radikálnější podobě se dodnes vyskytuje v různých zemích (represe na Kubě, pracovní tábory podobné gulagům v KLDR nebo Čína, která na jednu stranu hlásá bohatství a moc, na druhou stranu je naprostá většina lidí pod hranicí chudoby? Nebo jinak – Islám vznikl na Blízkém východě. Zde se také, bohužel, ukazují jeho nejděsivější projevy, jež jsou cca 1400 let staré a u nichž NIKDY NEDOŠLO K REFORMACI. V Bibli se také píše o kamenování, ale tyto praktiky jsou dnes již považovány svojí metodikou za zvěrské. Z těchto zemí emigrovali muslimové i do Evropy, kde je společnost přijala, stále přicházeli noví a noví a žili spokojeně s většinovou společností, aniž by jim kdokoliv cokoliv řekl. A najednou začali znovu žít podle svých zásad, prosazovat svoje zákony dle koránu, dle svých tradic a neuvědomili si, že ve zdejší společnosti platí jiná pravidla a jimi je třeba se řídit. Říká se tomu asimilace, přijetí zákonů daného státu. V opačném případě mluvíme o protistátním jednání, porušování zákonů a práv dané země a daná menšina, byť by byla skutečně nepatrná, se stává pátou kolonou, zvlášť, když tyto svoje praktiky uplatňuje i při posuzování většiny, žijící v dané zemi. A to se neděje na Blízkém východě. Tohle se děje ve Velké Británii, Německu, Belgii. Neděje se to někde daleko na opuštěném ostrově. Děje se to za našimi hranicemi, ne tam, ale tady a teď. A pokud více než 60.000 lidí nezavírá před danou problematikou oči ale otevřeně o ní diskutuje, zvlášť o tom, že nechtějí jednoho dne ráno mít strach říct, že si dají vepřové maso, zajdou si na pivo nebo si prostě přispí a nepůjdou do mešity, nepovažoval bych tuto skupinu za extremisty. Ale za vox populi, byť vyjádřený vzorkem 5% obyvatel, kteří mají rádi svojí zemi a rádi přijmou všechny cizince, pokud se budou chovat dle zákonů dané země, tedy v tomto případě i našimi

  0
  0
 18. Izak
  25.9.2013 – 21 Tishri 5774 v 11:51 — Odpovědět

  Mimochodem islam se od te doby nezmenil, takze zadny dialog nebude, ja proste s jistymi skupinami lidi nediskutuji (zvlaste tem, co my vyhrozuji, mam na to proste alergii), ja jim veci oznamuji.
  Nechavam je zit na jejich uzemi a nepletu se jim do toho, ale zaroven nesmi nic delat na mem uzemi, max se sem podivat a zase odejit. Zadne mesity a jine aktivity.

  0
  0
 19. J.Formánek
  25.9.2013 – 21 Tishri 5774 v 12:00 — Odpovědět

  Na druhou stranu můžeme být vděční, že Ostřanský islám až tak moc nestudoval.

  Takhle dopadla jeho západoevropská kolegyně po studiu islámu na londýnské univerzitě,

  její tělo teď mají v nějaké márnici v Nairobi a její deníček z luxusní vily v Mombase zajisté potěší všechny “islámofoby”.

  http://zpravy.ihned.cz/svet-evropa/c1-60868770-britska-atentatnice-psala-denik-prala-si-deti-sebevradednymi-atentatniky

  0
  0
 20. danny
  25.9.2013 – 21 Tishri 5774 v 12:33 — Odpovědět

  P.Ostransky,da sa dovysvetlit vers K 2,131,ked Abraham vyhlasil,,odovzdavam sa do vole Pana ludstva vsetkeho..”ale v prvotnom zdroji zabojoval o Sodomu?Dalo by sa povedat,ze vystupil proti voli Pana ludstva vsetkeho.
  Takze niekde je omyl a ,,neviem,kde”smile.

  0
  0
 21. danny
  25.9.2013 – 21 Tishri 5774 v 12:47 — Odpovědět

  K otazke nazvu ,,bielej vdovy”nevem ,ci nie je vhodnejsi vyraz ,,cierna vdova”,lebo poturcenec horsi od turka.Ona pozierala vlastnych.

  0
  0
 22. Ludmila Doskočilová
  25.9.2013 – 21 Tishri 5774 v 12:54 — Odpovědět

  Pane Ostřanský, nezaznamenala jsem jediný kladný ohlas na váš propagandistický rozbor. Pocit nepochopeného génia musí být frustrující.

  0
  0
 23. Maja
  25.9.2013 – 21 Tishri 5774 v 12:59 — Odpovědět

  Na to jak se roztahujou jednou dojedou. Ono všechno co se moc rozlejzá se časem přestane líbit a zanikne!(Nejen)V historii už tohle párkrát bylo.

  0
  0
 24. Jíťa :)
  25.9.2013 – 21 Tishri 5774 v 13:04 — Odpovědět

  Konvička se opět projevil coby člověk neschopný diskuze ni respektu k člověku s názorem lišícím se od jeho. Člověk, dle něj, má právo souhlasit nebo mlčet, jinak nemá právo na slušný přístup. Konvička, který na veřejných diskuzích zesměšňuje názorové oponentky trapnými kolážemi, činících z nich jen sexuální objekty. Konvička, který lže a záměrně šíří výmysly o oponentech po internetu, protože není a nikdy nebude schopen mít navrch pouze argumenty. Ten Konvička se opovažuje znevažovat kapacitu jako je B.Ostřanský. :O

  1
  0
 25. Paschkönig
  25.9.2013 – 21 Tishri 5774 v 13:43 — Odpovědět

  Tak zatím nejhrůznější článek na dané téma co jsem četl. Pisálek napřed ctihodně” rozdělí trestuhodnou islamofobii a jemnou kritiku islámu,aby vzápětí obé spojil dohromady. V podstatě už mohl apologet islámu psát a umetat cestu pozdější trestnosti jakékoliv kritiky islámu, protože podle těchto šiřitelů je stejně jakákoliv kritika nepřípustná. Zatím však zde kolaboranti s islámem a sami vyznavači náboženství míru a lásky nejsou v přesile jako ve francistánu nebo britišstánu,tak se všichni ochránci islámu tváří žoviálně, a upoceně žvaní o demokracii a svobodě slova, tedy věcech které se s islámem naprosto příčí.
  Na druhou stranu je dobré,že se tihle Ostřanští projevují a ukazují tak co jsou vlastně zač.

  0
  0
 26. Numi
  25.9.2013 – 21 Tishri 5774 v 14:17 — Odpovědět

  Tak media za to muzou? Houno, muze si za to islam samotny, tim jak je stredoveky a ve stredoveku zamrzly na veky. Humus, co v dnesnich casech nema misto.

  0
  0
 27. Tomáš Homola
  25.9.2013 – 21 Tishri 5774 v 14:37 — Odpovědět

  A co náckovský muslim Větrovec, pane doktore? Najděte mi, prosím, v množině těch, které nazýváte islamofoby individuum, které by se mu vyrovnalo v porušování článků českého právního řádu.
  Nikdo takový není.
  Zase jen blábolíte, do úst (klávesnice) si nevidíte. U žáka základní školy by se tomuhle člověk zasmál, u středoškoláka zarazil, u vysokoškoláka vyděsil. Co s takovým doktorem, jako jste vy?

  0
  0
 28. Michal
  25.9.2013 – 21 Tishri 5774 v 15:25 — Odpovědět

  Dobrý článek, díky za zveřejnění.

  0
  0
 29. Petr
  25.9.2013 – 21 Tishri 5774 v 16:00 — Odpovědět

  Článek o ničem, nic neobjasnil, nic nevyvrátil. Takhle se dá omlouvat i nacismus – vždyť všichni fašouni nebyli zlí, jen věřili že jejich rasa je lepší než ostatní rasy – stejně tak jako nejsou zlí všichni islamisti – vždyť jen věří své víře která káže že muž je víc než žena a že islámský věřící je víc než všichni ostatní – nevěřící. Islám je to samé jako fašismus.

  0
  0
 30. J.Formánek
  25.9.2013 – 21 Tishri 5774 v 17:32 — Odpovědět

  Jsou tu kluci dávno s námi. Ne že ne. Nechápu, co to tu ten včerejší Bróňa mele:

  Zajedou, kamkoliv je potřeba a udeří v duchu svého proroka zatracení nemuslimů:

  seznam teroristů z nákupního střediska v nigérii: (memri.org)
  Ahmed Mohamed Isse, 22 years old, from Saint Paul, Minnesota.
  Abdifatah Osman Keenadiid, 24 years old, from Minneapolis, Minnesota.
  Gen Mustafe Noorudiin, 27 years old, from Kansas City, Missouri.
  Qasim Said Mussa, 22 years old, from Garissa, Kenya.
  Ahmed Nasir Shirdoon, 24 years old, from London, UK.
  Zaki Jama Caraale, 20 years old from Hargeisa, Somalia.
  Ismael Guled, 23 years old, from Helsinki, Finland.
  Sayid Nuh, 25 years old, from Kismayu, Somalia.
  Abdirazek Mouled, 24 years old, from Ontario, Canada.
  Shafi Die, 25 years old, Tucson, Arizona.
  Abdishakour Sheikh Hussein, 22 years old, Maine.
  Sa’d Daoud, 23 years old, Damascus, Syria.
  Abdikarem ‘Ali Mohamed, 21 years old, Illinois.
  Eliko Mamidof, 27 years old, Dagestan.
  Muhammad Abdelqader, 21 years old, Säffle, Sweden.
  Muhammad Bader, 25 years old, Aleppo, Syria.

  Před džihádem možno zajít do našich barů a koupit si holky. Ta víra respektuje potřeby džihádisty, běžné restrikce odpadaj. Že nám to Broník nikdy nevysvětlil v zájmu “hlubšího pochopení islámu”. Bojí se islámu?

  0
  0
 31. J.Formánek
  25.9.2013 – 21 Tishri 5774 v 17:37 — Odpovědět

  Je tam chyba – v Keni, Jinak Minnesota má hodně Somálců…taky Švédsko.

  0
  0
 32. Erich
  25.9.2013 – 21 Tishri 5774 v 18:16 — Odpovědět

  Ad 8 Jaroslave v Egyptě je 90% muslimů a 10% Koptů A ty píšeš:

  Největším počinem islámské islámofobie v poslední době bylo odstavení islámců od moci v Egyptě a následné zákazy a konfiskace majetku islámců.

  Čili muslimové muslimům zabavili majetek a odstavili se od moci a moc předali Koptům? Dle tebe? A nikdo si té kraviny nevšiml?

  Ty totiž sice s ironií, leč bez logiky popisuješ děj, který by nemohl nastat, pokud by platilo všechno o těch náccích děckožroutech, prznitelých atd. Ty islamisty by neměl totiž v tom islámském státě kdo vypráskat.

  Ale v tvém horlení nad przniči te rád podpořím. Ještě že mi Evropané nejsme jako ta muslimská zběř. Jsem rád, že děvčátka pro nás mají cenu zlata.

  http://tn.nova.cz/zpravy/zahranici/vojaci-znasilnovali-stredoskolacky-za-divky-platili-petistovku.html

  Takže matematika ze ZŠ – jeli v Egyptě 90% populace muslimské, pak islamisté byli vypráskáni těmi neislamisty. Takže sice nechca, ale svou poznámkou jsi zdokladoval, že jsou muslimové nemilující radikály, tak že je občas i zmasakrují.
  No totok. Až mne to nějak vyděsilo

  Ale štkát nemusíš, kamarila zdá se býti, dobrou, silnou akční, v šiku jako jedna žena.

  Děkuji za pozornost.

  0
  0
 33. Ondřej Coufal
  25.9.2013 – 21 Tishri 5774 v 19:01 — Odpovědět

  Je to recese, nebo jste na takovou píčovinu dostali grant? :D

  0
  0
 34. 25.9.2013 – 21 Tishri 5774 v 19:26 — Odpovědět

  Pan Konvička je hulvát a sprosťák, co v diskusi se ženou používa oslovení “vážená pí.o blbá”
  http://maruskinova.blog.idnes.cz/c/362272/Zachrana-muslimskych-zen-prichazi-z-Cech.html

  0
  0
 35. Martin Konvička
  25.9.2013 – 21 Tishri 5774 v 19:56 — Odpovědět

  2 Jordans-scucking-Queen

  Špatně to chápeš, děvče. To hulvátství je právě projevem vážnosti a rovného přístupu. Jak jinak chceš oslovit někoho, kdo se zúčastnil goldmannovy taškařice, v jednom šiku s Kejdžím, Šádím a Issou Netušilem, a pak si ještě vynucuje něco jako ÚCTU?

  Věř tomu, že kdybys na tom pochodu byla, a pak pochtívala úctu, nazval bych tě lauter stejně.

  0
  0
 36. Martin Konvička
  25.9.2013 – 21 Tishri 5774 v 19:57 — Odpovědět

  P.S. – úplně stejně bych nazval svého rektora, dalajlámu, presidenta republiky nebo vlastního tátu – kdyby prováděli to, co Cjathamlová.

  0
  0
 37. J.Formánek
  25.9.2013 – 21 Tishri 5774 v 20:02 — Odpovědět

  32.

  Ale Erichu, dost už bylo chucpe, leze to z tebe jak z chlupatého pytle. Je to přeci tak jednoduché: podobně jako magoři v Evropě, křesťani, židi a ateisti, tam chtějí mnozí ISLÁM BEZ ISLÁMU.

  Naštěstí naivové neznalí koránu zdědili silové složky a soudy po Mubárakovi, no a praví muslimové nestihli jejich demontáž.

  Je to tak jednoduché, jenom chucpátor z toho dělá pořád vědu, aby se zviditelnil.

  0
  0
 38. J.Formánek
  25.9.2013 – 21 Tishri 5774 v 20:21 — Odpovědět

  Jsem si jist, že ošklivé slůvko zraní víc než to koránské řezání hlav. Hlava odpadne a je v klidu, kdežto hlava ponechaná svému osudu se tím zaobírá třeba pět let poté. Islám je rozhodně humánnější….

  třebaže jazyk koránu není až tak cimprlich a tato sprostá slůvka tam používá sám alláh. Ale ta už mají gloriolu božskosti a starožitnosti, ač tím občas nějaký ten muslim tiše trochu trpí.

  0
  0
 39. Martin Konvička
  25.9.2013 – 21 Tishri 5774 v 20:23 — Odpovědět

  Tak-tak, maně mě napadají “potomci prasat a opic”, arabsky to nepochybně zní ještě lépe, místní šéfredaktor Fábry by si to mohl natisknout na tričko.

  0
  0
 40. J.Formánek
  25.9.2013 – 21 Tishri 5774 v 20:26 — Odpovědět

  Emblémy opic a prasat nosili křesťani a židi v oné milované osvícené Andalúzii.

  Povinně a jistě rádi, jinak jsme zase něco nepochopili…

  0
  0
 41. Erich
  25.9.2013 – 21 Tishri 5774 v 21:22 — Odpovědět

  Ad 36. Martine, zvláštní konotace to máš. Já bych tedy, chtěje urazit, tak právě dámským přirozením nikoho nečastoval. Představa jakékoliv spojitosti nečeho tak líbezného třeba zrovna se tvým jménem, to by pro mne bylo doslova prznění daru nebeského.

  0
  0
 42. Martin Konvička
  25.9.2013 – 21 Tishri 5774 v 21:44 — Odpovědět

  41: Navíc.
  Terka Cajthamlů ani Káča Maruškinů však nejsou lesbičky, ba ani narcisky, a tudíž nemohou pochopit … ani krásu svých mezinoží, ani vůbec nic jiného.

  0
  0
 43. Erich
  25.9.2013 – 21 Tishri 5774 v 21:50 — Odpovědět

  Ad 37 Jaroslave já ale jsem chlupatý. Já za Izákem přiloudat se, s rukávkem vyhrnutým, kožek balamutících nepotřeboval bych. Koukal bys jak, žehnal by mi ostošest.

  Jaroslave konečně ti to došlo. Ano ti leví uslimové jsou nadějí.

  0
  0
 44. J.Formánek
  25.9.2013 – 21 Tishri 5774 v 22:10 — Odpovědět

  Pouze ex-muslimové – neokafíři. Jinak je to případ možné recidivy. I tak to nepůjde jen ateisticky vůbec snadno. Levý muslim je kočkopes, ryborak. Vězeň napůl vypuštěný z lágru.

  0
  0
 45. J.Formánek
  25.9.2013 – 21 Tishri 5774 v 22:14 — Odpovědět

  Tak jim nadávejte do FGM. Nebo FGM-mongerů,

  0
  0
 46. Martin Konvička
  25.9.2013 – 21 Tishri 5774 v 22:54 — Odpovědět

  Jo, nadějí jsou, ale všímáš si, Erichu, jak jste se vy “krvefilci” zase pokoušíte všechno nedůsledně okecat?

  “Levý muslim”, či sekulární/umírněný muslim, je prostě komouš s lidskou tváří, či umírněný nacista typu Rudolfa Hesse. Soukromé ševcovství ano, ale maximálně 2 zaměstnance, Židy přesídlit na Madagaskar, když tedy Elysejský palác svolí. Jenže co když se příštipkáři bude dařit, a bude chtít expandovat živnost, případně Elysejský palác svolí?

  Nestabilní stav, kdy vnitrostranicky demokratické debaty o expandujícím příštipkáři, či o těch Židech, které teda není kam vyvézt, mohou dopadnout všelijak.

  Proč to riskovat?

  Bude to samozřejmě mít svůj vývoj, on takový Pafka Kohout byl v 68. pořád ještě hodně komouš, ale proč Pafku Kohouta moci-mermo držet ve straně, když už je jednou nohou venku?

  0
  0
 47. Martin Konvička
  25.9.2013 – 21 Tishri 5774 v 22:55 — Odpovědět

  oprava: “…případně Elysejský palác Nesvolí?”

  0
  0
 48. john
  25.9.2013 – 21 Tishri 5774 v 23:26 — Odpovědět

  Ostřanský je ostuda a Shekel taky, za to co si dovolí dát na vlastní stránky. Erichu, Maruškinová, jděte do háje zelenýho.

  0
  0
 49. AA
  26.9.2013 – 22 Tishri 5774 v 00:16 — Odpovědět

  @Jíťa :) Nic si z toho nedělej, někdo toho tátu úchyláka mít prostě musí. Vím, že nejsi jako on, a to mi stačí.

  0
  0
 50. Martin Konvička
  26.9.2013 – 22 Tishri 5774 v 11:23 — Odpovědět

  Ne že bych na Bróňu nemyslel:

  http://martinkonvicka.blog.idnes.cz/clanok.asp?cl=362831&bk=48799

  0
  0
 51. J.Formánek
  26.9.2013 – 22 Tishri 5774 v 11:26 — Odpovědět

  Soustavně nám vnucujete uznávat cizí nepřátelské ideologie. Zatímco nacisti a bolševici svým úchylným sebestředným ideologiím alespoň…………”věřili”,

  zdejší úchylnost je řádově vyšší: vnucujete nám mermomocí ideologii, které sami vůbec nevěříte a pod jejíž nadvládou byste nikdo žít nechtěl.

  Ale vnucovat se to tak ňák musí, že? (Jinak multikulturalismus má v zásobě další ideologie, o kterých ani neslyšel, ale budou nám vnucovány jaksi automaticky, neb někde nějaký šéfideolog rozhodl, že “všechny kultury jsou si rovné”).

  Orwell hadr a diletant.

  0
  0
 52. Erich
  26.9.2013 – 22 Tishri 5774 v 12:58 — Odpovědět

  Ad 50. No mně už to bylo celkem divné, tedy pozdravuj ode mne děvčata, protože tentokrát ses dal opravdu příjemně číst. Má to hlavu, má to patu, žádná histerie.

  0
  0
 53. Elina
  26.9.2013 – 22 Tishri 5774 v 13:13 — Odpovědět

  Johne (48), s tím, že glorifikace islámu, kterou předvádí p. Ostřanský, je ostuda, lze jen souhlasit, avšak to, že Shekel na svých stránkách uveřejňuje i takové články, bych za ostudu nepovažovala. Naopak si myslím, že tomu, kdo má uši k slyšení, oči k vidění a mozek k myšlení, pomohou pochopit skutečnou podstatu islámu a pochopit, že je cosi shnilého v učení Mohameda. Když si přečte dojemný článek o tom, jak ušlechtilý je džihád srdcem, a pak si uvědomí, že tam, kam vstoupí islám, bez výjimky následuje vraždění, utrpení, ničení (Nairobi, kde byla obětí i těhotná žena), a to vše za výkřiků Alláh akbar, asi neuvěří, že islám je mír. Ostatně, pravou podstatu islámu pochopil a dost odvážně proti ní vystoupil už před čtyřmi staletími vzdělaný český šlechtic, cestovatel a spisovatel Václav Budovec z Budova. Zdravím všechny diskutující a přeji hezký den.

  0
  0
 54. Honzík
  26.9.2013 – 22 Tishri 5774 v 13:43 — Odpovědět

  Islám mlčí, to jenom pár lidí o něm musí neustále tlachat. Proč?

  0
  0
 55. Erich
  26.9.2013 – 22 Tishri 5774 v 14:29 — Odpovědět

  Ad 53. Elino, jak se díváte na snahy některých států, navázat na biologické experimenty obdobné “Mengeleho pokusům” na snahu o jejich využítí a zavedení do praxe?

  0
  0
 56. woodoo
  26.9.2013 – 22 Tishri 5774 v 15:35 — Odpovědět

  Ad 54) Protože je již od počátku mrtev? Protože od počátku věků nebylo ani jméno? Protože hnedle po počátku maximálně kvark gluonové plazma (20 až 30 mikrosekund po velkém třesku, tj. stvoření)? “O)

  0
  0
 57. danny
  26.9.2013 – 22 Tishri 5774 v 15:56 — Odpovědět

  woodoo,inak povedane,ale vystihnute.

  0
  0
 58. woodoo
  26.9.2013 – 22 Tishri 5774 v 16:38 — Odpovědět

  Jj danny. Teď z jiného soudku, ono to ale souvisí. Proč je vesmír tak veliký? Usuzuji, že protože rychlost světla, nedej, že mezony (hypotetická častice, rychlejší než foton). Stále je co objevovat, nic není uzavřené. To je ten základní rozpor v tvrzení a doposud objeveného, pozorováním a měřením potvrzeného. Pozdravení. “O)

  0
  0
 59. Witek
  26.9.2013 – 22 Tishri 5774 v 17:30 — Odpovědět

  Ten článek, nejen že obsahuje spoustu nesmyslů, ale ještě je tak nudný jako třeba některé jiné pamflety. (Popravdě jsem chtěl napsat jaké, ale rozmyslel jsem si to. )

  0
  0
 60. Witek
  26.9.2013 – 22 Tishri 5774 v 17:39 — Odpovědět

  Mimoto…muslimové, jako “kultura”, když to musí být, jsou uplně odlišní než naše, vyrostli na jiných zásadách, za jiných podmínek, a tak dále, zkrátka,-jsou nám cizí bytostně a až do základu. Nevidím jediný důvod, proč bych je měl, nebo musel zde chtít mít, nebo proč bych je tu měl snad vítat?! Nikdy, a v žádném případě. Nebylo to tak v historii, teda není žádný důvod ani teď. A jestli je někdo jimi tak nadšen, ať jde žít s nimi, kde je šaría denní záležitost, a vše ostatní!

  0
  0
 61. woodoo
  26.9.2013 – 22 Tishri 5774 v 17:59 — Odpovědět

  Tvrdí se, že když kobyla chcípá, tak kolem sebe nejvíce v křečích kopá. To bude ještě hodně prolité… (O”

  0
  0
 62. Churchill
  27.9.2013 – 23 Tishri 5774 v 10:31 — Odpovědět

  Jak by řekla moje kamarádka: Pán je ozajstný kokot

  0
  0
 63. Erich
  27.9.2013 – 23 Tishri 5774 v 15:27 — Odpovědět

  Ad 62. A to její něžné rtíky rcou před, anebo až po?

  0
  0
 64. J.Formánek
  27.9.2013 – 23 Tishri 5774 v 16:10 — Odpovědět

  V Nairobi aplikovali jisté verše koránu, zkuste sami zjistit jaké:

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2434278/Kenya-mall-attack-torture-claims-emerge-soldiers-Eyes-gouged-bodies-hooks-fingers-removed.html

  0
  0
 65. Erich
  27.9.2013 – 23 Tishri 5774 v 19:51 — Odpovědět

  Ad 64. Jaroslave tohle se děje dnes a denně v Syrii a tam tyhle exoty ať už přímo či nepřímo podporujeme.

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=olcoHvb9T7o

  http://bandur.blog.sme.sk/c/334003/Hranice-brutality-prekrocene.html

  O zavražděné těhotné ženě se zašitou kočkou místo plodu jsem četl při rozkládání Jugošky, lidé Albánci i Srbové rozřezávaní na orgány

  http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/195603-televizni-svedectvi-o-obchodu-s-organy-zaziva-vyrizli-obeti-srdce/

  0
  0
 66. Erich
  27.9.2013 – 23 Tishri 5774 v 19:57 — Odpovědět

  Ad 64. MEMRI ti jde Jaroslave, to jsem zaregistroval – smím ti tedy nabídnout obdobnou zkratku MPRI ?

  http://www.messin.estranky.cz/clanky/balkan/mpri.html

  0
  0
 67. Jiri Valenta
  28.9.2013 – 24 Tishri 5774 v 03:16 — Odpovědět

  Poprosil bych pana doktora Ostranskeho o nejaky vuci vyvoji/zivotu pozitivni vliv islamu. Dekuji!

  0
  0
 68. Erich
  28.9.2013 – 24 Tishri 5774 v 08:22 — Odpovědět

  http://www.ulozto.cz/xmK6STb/z-vychodu-na-zapad-cesty-ze-stredu-zeme-4-renesance-a-islam-dokument-v-brit-2011-cz-avi

  0
  0
 69. Elina
  29.9.2013 – 25 Tishri 5774 v 12:19 — Odpovědět

  Ad 55: Erichu, z biologických experimentů mám hrůzu. Přeji pěknou neděli.

  0
  0
 70. Reinhard
  29.9.2013 – 25 Tishri 5774 v 16:24 — Odpovědět

  To, že všichni kuřáci nezemřou na rakovinu plic ještě neznamená, že bychom neměli bojovat proti kouření. To, že všichni alkoholici nezemřou přímo na chlast neznamená, že bychom neměli varovat před alkoholismem. To, že všichni muslimové nejsou anti-west-haters ještě neznamená, že bychom neměli být proti islámu a jeho šíření do Evropy. Podle kvalifikovaných odhadů je v ummě cca 100-150 milionů lidí, kteří přímo sympatizují s činy teroristů a přejí si vymazání Izraele z mapy. Je tedy s podivem, že SHEKEL dává prostor takovýmto blábolům, jako je zveřejněný článek. Jak je psáno: Zabíjejte nevěřící, kdekoliv je střetnete… A jak vám potvrdí prakticky každý muslim – Korán je neměnný a bere se doslova. Hodně štěstí v objetí s muslimy.

  0
  0
 71. Erich
  29.9.2013 – 25 Tishri 5774 v 21:24 — Odpovědět

  Reinharde, soukmenovče můj milený.Tak jsi mi tu chyběl s tou propagací kolektivní viny víš. Martin se mi vyhýbá, asi mne přestal mít rád, toho na zájezd do JůEsEj nepřemluvím, já bych se tak rád s těmi milými Američany objímal. Alespoň je vidět, že nejsem žádný west-haters:

  http://themistrunsred.deviantart.com/art/National-Socialist-Movement-USA-Desktop-Background-297918747

  http://www.stormfront.org/forum/t383996/

  Zajdeme si na prvomájovou demošku a bude nám hej:

  0
  0
 72. Reinhard
  30.9.2013 – 26 Tishri 5774 v 18:46 — Odpovědět

  Erichu, tohle mi přesně scházelo, jaké to štěstí zahřeje mne u srdce, hehe. Zvlášť, když každý velmi dobře ví, že většina muslimů by vesele souhlasila s novým holocaustem – “Ó muslime, služebníku Alláha, za mnou se skrývá Žid, pojď a zabij ho!” známá to hláška. Islám není rasa, těžko tedy antiislámce řadit k náckům, víme?? A jak uvedl Heinrich Himmler: “Islám je velmi podobný našemu pohledu na svět.” – myslel tím samozřejmě ten jediný správný, nacistický a judenfrei… Však je pro tebe jistě velmi smutným faktem, že Velký muftí z Jeruzaléma Amín al-Husajní to nestačil dát s Dolfim dostatečně razantně dohromady a vytvořit další centrum holocaustu na muslimském Blízkém východě. Ale neboj, není-li ti vhod dostatečně posvátný současný či nedávný antisemitismus muslimů, ještě je zde samozřejmě nedostižný příklad nekritizovatelného a ve všem dokonalého Proroka, který vyvraždil židovský klan Bení Kurajzá. Chceš snad říci, že jej dobrý muslim nemá následovat či dokonce zpochybňovat jeho ve všem dokonalý příklad?

  0
  0
 73. Erich
  1.10.2013 – 27 Tishri 5774 v 09:19 — Odpovědět

  Ad 72. Reinharde klan Kurajza nebyl vyvražděn – ženy a děti přežily že? Takže opět stějně jako Martinovi doporučuji nahlédnout “Paul Johnson – Dějiny židovského národa” někde kolem strany 113, týká se to Alexandra Jannaie.

  Reinharde zaregistroval jsi vůbec že Velký Muftí byla dementní veš nasazená antisemitskými Brity Arabům a Židům do “kožichu”? ( což ale neznamená , že britské činení bylo jenom antisemitské )

  http://cs.wikipedia.org/wiki/Am%C3%ADn_al-Husajn%C3%AD

  Samuel byl natolik ovlivněný antisemitskými britskými představiteli ve svém personálu, že omilostnil al-Husseiniho a v lednu 1922 ho ustanovil za nového muftiho a dokonce “objevil” nový titul Velký Muftí. Současně ho jmenoval prezidentem nově vytvořené Nejvyšší muslimské rady. Al-Husseini se tedy stal náboženským i politickým vůdcem Arabů.

  Jmenování mladého al-Husseiniho za muftího bylo plodnou událostí. Před jeho nástupem k moci tu byli aktivní arabské frakce, které podporovaly kooperativní rozvoj Palestiny, zahrnující Araby i Židy. Ale al-Husseiní nic z toho nechtěl, byl oddaný myšlence vyhnání Židů z Palestiny, bez jakéhokoliv kompromisu, Do prvních masových protižidovských pogromů roku 1920 byl zapletený právě tento arabský nacionalistický vůdce, tedy Hadži Amin al Husseini. Hadži Amín bol odsouzený britským soudem na patnáct let nucených prací. Policie, ovládaná antisemitskými proarabskými názory jej však nechala záměrně utéci do Sýrie a brzy poté byl omilostněn, a vrátil se zpět do Jeruzaléma.

  Zdá se, že ho Palestinci chtěli kopnout do řitě, ale to my néé:

  Tam musel čelit odporu místní Vysoké rady muslimů, která ho označila za vraha a zločince. Hadži Amín byl ale Vysokým britským komisařem potvrzený za Veľkého Muftího Jeruzalema,a jeho kritikům bylo nepokrytě vyhrožováno smrtí zejména z tábora muslimských radikálů, nakloněných Aminovi.

  V duchu této politiky britské bezpečnostní složky pozatýkaly členy arabské „Strany obrany“ tvořené a financované klanem Našasbibi, rivalem muftího ambiciózním mocenským zájmům, kteří byli označeni za hlavní viníky protižidovských vražedných pogromů. Ani jeden člen muftího milicí nebyl zatčen, natož souzen, ač vlna masivních organizovaných pogromů byla výhradně jeho dílem. V trestním táboře vyhrazené Arabům na Sinaji bylo r. 1939 90 procent vězňů z klanu Našasbibi a 10 procent z dalších menších klanů, ale ani jeden člen muftího milicí.

  Reinharde, my si to hovádko boží pěstovali jak vzácnou květinku a ještě dneska jím mlátime muslimy – také jeho oběti – po hlavinkách. A přidáme holokast, aby to mělo tu razanci.

  0
  0
 74. Martin Konvička
  3.10.2013 – 29 Tishri 5774 v 15:29 — Odpovědět

  Erichu

  “Reinharde klan Kurajza nebyl vyvražděn – ženy a děti přežily že?”

  tak tohle je zatím nejlepší chucpe ever… Doporučuji místnímu “židovstvu” prodiskutovat s nějakými nácky. Že tohle nenapadlo adolfa…

  0
  0
 75. Erich
  3.10.2013 – 29 Tishri 5774 v 21:13 — Odpovědět

  Ad 74. – Vyrazil proti nim a čtrnáct dní je obléhal. Nakonec se vzdali. Pak Mohamed zabil všechny jejich muže a zotročil jejich ženy a děti. Nezbýval žádný židovský kmen, se kterým by si musel dělat starosti.

  http://info.pravdaoislamu.cz/index.php/2006/05/23/banu-kurajza-zradci-nebo-zrazeni/

  Takže znovu, právě kvůli porovnání – Paul Johnson “Dějiny židovského národa” strana 112 – brožované vydání. – Je to “doporučená literatura” tak se neboj si ji půjčit

  Víš jak jsem pochopil, právě pojem “chucpe” Na příběhu úspěšného rodičovraha, co se před soudem hájí tím, že je vlastně dvojnásobná sirota.
  Mám pro to pochopení v rovině humoru, ale ne jako některými aplikovaný životní postoj.

  Islámští fanatici mají na svědomí zvěrstva,to ano,ale my vetšinou vedeme o několik délek. Dnes zmiňované Mogadishu s 18 mrtvými Američany. Ale o 1000 mrtvých Somálcích nepadla opravdu ani větička. Zato vzpomenuta souvislost s Fallujah. že tam bylo Američanům také těžko. Ale o tamních lidech prožraných fosforem až na kost opět nic.

  https://www.google.cz/search?q=fallujah+phosphorus+victim&num=30&newwindow=1&client=firefox-a&hs=cnq&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=c89NUvPABYHWtAaL1oG4Dw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1272&bih=608&dpr=1

  0
  0
 76. Martin Konvička
  4.10.2013 – 30 Tishri 5774 v 19:27 — Odpovědět

  “Islámští fanatici mají na svědomí zvěrstva,to ano,ale my vetšinou vedeme o několik délek…”

  Kdo “my”, kde “my” a jaké většinou, ty pako?

  Hele – já ani nikdo z mých předků, sousedů či kamarádů nevlastnil kolonie, neplynoval Židy, nevybíjel Indiány ba dokonce ani nebombardoval Falůdžu.
  Jestli máš špatné svědomí za ty, kdo to prováděli, tak si najdi psychoterapeuta, nebo zkus nějaké okno v 10. patře, ale neotravuj se svým špatným svědomím slušné lidi.

  0
  0
 77. Libor Petr
  5.10.2013 – 1 Heshvan 5774 v 01:20 — Odpovědět

  Bronislav by si měl zkusit popovídat o islamofobii s kolegou Zdeněkem Müllerem.

  0
  0
 78. Libor Petr
  5.10.2013 – 1 Heshvan 5774 v 02:36 — Odpovědět

  Maruškinová a proč nenapíšete článek o tom, kterak váš vzor Karel Goldmann používá v diskuzi se ženou výrazy jako “chcípni ty vypatlaná píčo”? Na to ale asi nemáte odvahu a raději držíte hubu a krok.

  0
  0
 79. Erich
  7.10.2013 – 3 Heshvan 5774 v 07:58 — Odpovědět

  Ad 76. Milý Martine. To Pako by tě tedy chtělo zeptat, jestli se vůbec cítíš být součástí našeho civilizačního prostoru, který toto vše dopustil, páchal a má na svědomí?

  Nikdy tě nanapadlo, že takto můžou vidět náš svět mnozí z těch na které tak rád míříš prstem.

  “Souško čitelko to errichovic Pako po mne házelo mokrou houbou, já mu vtom musel zabránit. Zeď od krve a to přeražené kružítko ať zaplatí taky on. Ja netušil, že má tak tvrdý zátylek”.

  0
  0
 80. Martin Konvička
  7.10.2013 – 3 Heshvan 5774 v 13:22 — Odpovědět

  Inu, erichu – pokud TY jsi spáchal či dopustil holokaust + gulagy + Indiány, tak se opravdu součástí tvého civlizačního prostoru NECÍTÍM.

  Můj civilizační prostor nacismus i komunismus porazil, k tomu organizoval dekolonizaci, založil OSN a UNESO a IUCN … To všechno, Erichu, můj civilizační prostor stihnul, zatímco ty ses hnípal ve svých pocitech viny. Lenochu.

  0
  0
 81. Martin Konvička
  7.10.2013 – 3 Heshvan 5774 v 13:35 — Odpovědět

  79: taky mě napadlo:

  “Souško, ty paka blitzkriegovaly Evropu a plynovaly Židy, tak jsme jim v tom museli zabránit, my nemůžeme za to, že jejich průmysl odolával bombardovací ofenzívě, tak jsme jim ta města museli zbořit, a nehtěli toho nechat, ani když jsme jim napláali pod Moskvou, tak jsme je museli hnát až ke Sprévě”.

  Takové věci se prostě dějí – a ta krev na zdi, když xindlík háže houbou, je naprosto v pořádku.

  0
  0
 82. Erich
  7.10.2013 – 3 Heshvan 5774 v 14:57 — Odpovědět

  Martine ty se tedy umíš opravdu krásně distancovat. Škoda jen, že ke druhým nejsi také tak velkoryse shovívavý.

  0
  0
 83. Martin Konvička
  7.10.2013 – 3 Heshvan 5774 v 16:35 — Odpovědět

  Erichu,

  já tě nechci urážet nebo tak něco, ale musím

  Běhám po ulici s mein-kampfem, manifeste M-L, nebo aspoň biblí a Menifestem destiny, a křičím “Kill-kill-kill-kill?”

  Ne, ty kluku ušatá, dokonce ty spisky ani nemám doma (ne… ani tu B.), byť jsem si V NICH, pochopitelně, často a mnohokrát četl.
  Nemám je doma a nemám problém je označit za větší či menší hovadiny, byť jistě historické ceny (… kousky Bible nejen historické ceny, ale fakt jen kousky).

  No, a islámci běhaj. Tož co bysem byl shovívavý. Islámec, který se ke krákoránu postaví tak, jako já k Bibli nebo těm dalším spiskům, je můj kámoš. Ti ostatní ne.
  Normální reciprocita, normální respekt k druhým a pokládání je za své bližní – to ty neznáš, no, potom holt marno.

  0
  0
 84. Honzík
  8.10.2013 – 4 Heshvan 5774 v 04:35 — Odpovědět

  Martine, ty kluku ušatá a plešatá, měl bys mít pár užitečných spisků doma, pak bys neplácal blbosti. Nebo víš a zatloukáš, že národní hrdina úchylného národa je Václav, který pochází z famílie, jenž vyvraždila Slavníkovce včetně žen a dětí?

  0
  0
 85. Erich
  8.10.2013 – 4 Heshvan 5774 v 08:49 — Odpovědět

  Ad 83 Martine zde píšeš: “Normální reciprocita, normální respekt k druhým a pokládání je za své bližní – to ty neznáš, no, potom holt marno.”

  Podívej, první věta v příspěvku B.O. zněla:

  . . . . že důsledně rozlišuji mezi kritikou islámu a islamofobií a zároveň v zásadě odmítám, aby ono druhé označení bylo používáno jako jistá hanlivá nálepka obecně určená kritikům a oponentům islámu.

  a ? A následovaly vzeklé výlevy. Ty nemusíš běhat a vykřikovat zabij, zabij, oni to dobře zvládnnou ti, jenž ti dopřávají sluchu.

  0
  0
 86. Martin Konvička
  13.10.2013 – 9 Heshvan 5774 v 21:51 — Odpovědět

  Erich …. ty jsi fakt ztracený případ.

  Bronislav nikdy žádného “kritika islámu” na milost nezval, pro virulentního islámofila jeho typu je i mekánský mohammed příliš islámofobní.

  0
  0

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

Zakrývaný krach

Další článek

Za Třebíč (a Telč) krásnější