Zdroj: Archiv

Ing. Vlastimil Fürst B.Th. (9.ledna 1958) je kazatelem Církve adventistů sedmého dne ve Frýdku-Místku a Vojkovicích.
A protože rád píše, tak přispívá i na server SHEKEL.cz.

Ahoj Vlastíku, předně mi dovol, abych Ti poděkoval, že jsi mi poskytl rozhovor a také Ti děkuji za to, že pravidelně publikuješ své texty na Shekelu, vážím si toho – opravdu – snad to nevyzní jako Tvé kritizované opravdu, které říkají lidé, jež to opravdu nemyslí J.

 

Má první otázka: Babička s dědečkem, mi vždycky říkávali, že Židé používali jako popravčí nástroj kámen, tedy kamenovali. Ježíš byl ukřižovaný. Proč tedy přetrvává názor, že Ježíš by zabit Židy? Nebo je snad podstatné, kdo vraždu provede, nebo ten, který dá povel. Nebyl snad Hitler vrahem, když sám žádnou vraždu, kromě té své, neprovedl?

Dovolím si začít slovy Bible. Jakub ve svém listu píše: “Kdo ví, co je činit dobré, a nečiní, má hřích.” (Jakub 4,17) Z toho se dá odvodit, že hřích není jen konání zla, ale i to, když jen lhostejně přihlížím a neudělám nic pro to, aby mělo navrch dobro. V případě ukřižování Ježíše byli Židé velice aktivní (mám na mysli kněze, farizee a zákoníky). Pokud jsou evangelia pravdivá, pak to byli oni, kdo zavdali podnět a vlastně Piláta dotlačili k tomu, že jen vykonal to, co už dávno rozhodl velekněz se svými kolegy.

Z toho, co jsem napsal, vyplývá, že stejně je na tom i Hitler (a další), kteří sice vlastníma rukama zlo neprováděli, stačilo, když k němu dali podnět.

A pokud v té úvaze chceme jít dál, možná by stálo za to, položit si otázku, kdy jsme my jen pasivně přihlíželi, jak někdo ubližuje, škodí…

Měl jsem úžasného kantora na střední škole (SUPŠ) na Matematiku – jmenuje se Ivo Trojan. Je to křesťan, staral se o mě. Vykládal mi pasáže z Bible (z Nového Zákona), jezdil za mnou domů, a s ním jsem se také poprvé modlil, ne jako když se modlíte, když zrovna ztratíte klíče od bytu. Připomínáš mi ho, i přesto, že jsme se nikdy nesetkali, alespoň Tvé texty, mi ho připomínají. Mám ho rád :) Věříš, že lidé, které spojuje víra v určitý společný osud, jsou si více podobni než jiní lidé?

Kdysi jsem slyšel, že když spolu dva lidé žijí dlouhou dobu v manželství, že se začnou podobat nejen povahově, ale i fyzicky. Nevím, nemohu to posoudit. Znám páry, kde mám dojem, že to platí, ale u jiných zase ne.

Staří Egypťané prý říkali: “V jakého boha věříš, takovým člověkem se stáváš!” V knize Genesis je zase napsáno, že Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. No a apoštol Pavel napsal: “Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně.” (2.Korintským 3,18) Takže pokud jsou dva lidé touto mocí proměňování k Božímu obrazu, mohou se pak více podobat jeden druhému. Přesnější by ale bylo, že jsou si podobní, protože se stále více podobají svému Bohu.

Může člověk, jež se obklopí „zlatem“ a nepřijde do styku s reálným životem a jeho strasti a slasti, být Vyvolený? Co si myslíš o současném papeži a co si myslíš o ohlášení „svatosti“ Jana Pavla II? Jak spatřuješ ve své víře papeže? Je papež tím nejsvětějším na Zemi?

Na tuto otázku není jednoduché odpovědět. Můžeme se totiž lišit v tom, co si pod termínem svatý představujeme. Na základě Bible věřím, že svatý je jen Bůh a nám lidem je svatost jen propůjčena. Ale zůstanu u toho, co si pod tímto termínem představuje většina lidí a to je dokonalost a bezhříšnost.

Z tohoto pohledu pro mne papež není o nic svatější, než kterýkoliv člověk, který ve svém životě hledá Boha. Apoštol Jakub si dovolil napsat velice odvážné hodnocení Eliáše, který byl Židy uznáván jako jeden z největších proroků. Jakub o něm napsal: “Eliáš člověk byl týmž bídám jako i my poddaný…” (Jakubův 5,17)  Když chtěli v Lystře prohlásit Pavla a Barnabáše za bohy, Pavel volá: “Muži, což to činíte? Však i my lidé jsme, týmž bídám jako i vy poddaní…” (Skutky apoštolské 14,15) Ježíš Kristus vyzývá své následovníky: “A nikomu na zemi nedávejte jméno `Otec´: jediný je váš Otec, ten nebeský.” (Matouš 23,9) Pro mne je tedy svatý Bůh.

Historie nás učí, že mezi papeži bylo mnoho vzácných mužů. Ale našli se i takoví, kteří by podle dnešních zákonů skončili ve vězení. Takže to, že se někdo stane papežem, není záruka toho, že to musí být dobrý člověk. Stejně, jako to, že jsem křesťan (žid, muslim, hinduista…), ještě neznamená, že se stanu dobrým člověkem.

Jana Pavla II. jsem si vážil jako člověka. Uměl se vyjádřit k nešvarům našeho světa a určitě bych mohl psát o jeho dalších kladech. To ale neznamená, že ho budu uctívat jako svatého. Má víra mne vede k tomu, že taková úcta patří jen Bohu.

A neměl by se papež modlit největšímu duchovnímu u ortodoxních Židů a ten teprve za něj k Bohu?

Nemyslím si, že potřebujeme lidského prostředníka, když se chceme modlit. V listu Židům píše Pavel: “Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.” (Židům 4,16) A když Ježíš učí své učedníky, jak se modlit, tak říká, abychom Boha oslovovali “Otče”.

Jak se díváš na klimatické změny? Má je na svědomí Hospodin nebo člověk?

Na tuto otázku nemohu odpovědět. Nevím, nakolik skutečně dochází ke klimatickým změnám. Měření probíhají poměrně krátce. Bůh nám dal naši Zemi a přeje si, abychom byli jejími správci. Moc se nám to nedaří a dáváme životnímu prostředí co proto. Přesto si myslím, že vliv člověka na klima země je skoro zanedbatelný, protože Hospodin dal na počátku přírodní zákony a dal přírodě schopnost sebeobrany. Otázkou je, jak dlouho to ještě “příroda” zvládne.

A co mysticismus? Jak křesťan spatřuje např. Kabalu?

Mystika mne kdysi hodně přitahovala. Ale pak jsem poznal, že místo toho, aby mne k Bohu přitahovala, tak mne vedla někam úplně jinam. Zatímco má víra mne vede k reálnému životu, mystika mne od reality odváděla. A když jsem se setkával s lidmi, od kterých jsem se chtěl učit, jejich způsob života mne v tom jen utvrdil. Takže jsem nakonec s mystikou raději přestal koketovat.

A jednu ekonomickou otázku jako předposlední: Jsi pro předčasné volby nebo proti předčasným volbám? Prozradíš nám koho jsi volil? Já osobně, přesto, že se málo známe, bych Tě tipoval na voliče, který v posledních volbách poprvé nevolil KDU-ČSL, ale TOP09 :) Pletu se?

Osobně nejsem příznivcem předčasných voleb. Ať ti, kdo byli zvoleni, ukážou, co umí a po čtyřech letech jim to spočítejme. Navíc, v naší situaci moc nadějí na změnu k lepšímu nemáme.

Koho volím, to si nechám pro sebe. Ale KDU-ČSL jsem nikdy nevolil a ani TOP09. Ale máš pravdu, při posledních volbách jsem poprvé dlouho váhal, komu dát svůj hlas. A při těch příštích to nebude lepší.

Nepochybuji o Tvé víře k Bohu, přesto mi dovol otázku. Může člověk, jenž mluví v negacích, jež se chová neurvale k lidem, přesto je má rád, jež nectí desatero, přesto ho ale dodržuje, jež nepovažuje autority, přesto ve svém srdci jednu má a to je On, s ním rozmlouvat (s Hospodinem) častěji než třeba výše zmíněný papež? Co když u papeže je to jenom póza bez vnitřních prožitků?

Život mne odnaučil hodnotit vnitřní život jiných lidí. Tento soud patří jen Bohu. Znám lidi, kterých si vážím, přestože nikdy nemluvili o své víře. A znám lidi, kterých si moc nevážím, přestože mají Boží jméno ve svých ústech hodně často.

Vrátím se ještě ke Tvé druhé otázce. Líbí se mi jeden novozákonní text, který je záznamem Ježíšova kázání. Ježíš v něm říká, jak se projeví podobnost s Bohem a také hovoří o Božím soudu: “Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy; a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jeden od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů, ovce postaví po pravici a kozly po levici.
Tehdy řekne král těm po pravici: `Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.´
Tu mu ti spravedliví odpoví: `Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít? Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?´
Král jim odpoví a řekne jim: `Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.´”
(Matouš 25,31-40)

Z těchto Ježíšových slov usuzuji, že pro Boha je důležitější to, co dělám, než to, co říkají má ústa. Ale nakonec se stejně každý člověk musí spolehnout na Boží milost.

Autor: David Fábry

68 Komentářů

 1. Hana Mayerová
  27.6.2011 – 25 Sivan 5771 v 07:17 — Odpovědět

  Mám dojem, ačkoli nejsem právník, že ve své náboženské horlivosti pan Furst srovnal nesrovnatelné a možná i naplnil skutkovou podstatu trestného činu. Pokud někomu není jasné o čem hovořím, mám na mysli srovnání židů (v době Piláta) s Hitlerem. Možná tím, že jsem to napsala pomohu leckomu pochopit, že košer to tu opravdu není.

  0
  0
 2. Vlastík
  27.6.2011 – 25 Sivan 5771 v 10:17 — Odpovědět

  Děkuji za Vaši reakci, na kterou chci odpovědět.
  1) Řekl jsem, že podle mého poznání to, co udělali Židé Ježíši, je hřích, přestože ho nezabili vlastníma rukama. (Také nejsem právník, proto jsem se nevyjadřoval k tomu, zda to byla vražda či nikoli.)
  2) U Hitlera (a dalších) jsem se znovu vyjádřil k tomu, zda hřeší člověk, který “jen vydá podnět” k provádění zla. Můj názor je, že ano.
  3) Nevyjadřoval jsem k “židům (v době Piláta)” jako celku, ale jen k těm, kteří měli přímý podíl na Ježíšově odsouzení. To je myslím z mé odpovědi zřejmé.
  4) To nejdůležitější jsem nechal na závěr odpovědi na první otázku. Měli bychom přemýšlet o vlastním podílu na zlo, které je okolo nás. Protože v konečném důsledku to nebudeme my, kdo bude soudit, ale Hospodin.
  O tom, jaký mám vztah k Židům, možná něco vypovídá i mé působení zde na SHEKELu.
  Přeji Vám krásný den.

  0
  0
 3. 27.6.2011 – 25 Sivan 5771 v 11:47 — Odpovědět

  Vyjádřit názor, osobní – byť maličko neohrabaný, je v každém případě KOŠER. Nekošer je diktovat druhým, jak mají myslet, abychom byli spokojeni a nemuseli přemýšlet.
  p.s. Ale berme to jako Gam-zu – třeba to otevře novou diskuzi, nové vlákno o vraždě a kolektivní vině, dějinách spásy a vděčnosti k židům (“vrahům”) žida z Nazaretu.

  0
  0
 4. Jarmila
  27.6.2011 – 25 Sivan 5771 v 12:24 — Odpovědět

  Sebrala jsem odvahu a přicházím se zvláštní myšlenkou, která se mně již delší čas honí hlavou. Jestli on ten Ježíš byl vůbec ukřižován, nebyl-li
  tak nějak “ukristován”?
  Vysvětlím: ti, jež ho ukřižovali, se domnívali, že jej zabíjejí. Takového člověka jako Ježíš však nemožno přinutit zemřít. Snadno mohl uprchnout, věděl, co se na něho chystá, nakonec už dlouho před svým ukřižováním na mnoha místech naznačoval svým učedníkům, jak skončí, dokonce je přesvědčoval o tom, že pokud neodejde z tohoto světa, jeho tělo nevydá užitek. “Sehrál roli” a Jidáš mu vlastně pomohl dosáhnout toho, co si předsevzal.Ježíš byl proměněn skrze svou oběť.(Nikdo nikdy neprojde proměnou bez oběti, vždycky ho bude něco stát). Po vyřčení slov: “Buď vůle tvá”,jako kdyby Ježíš zmizel a zrodil se Kristus=pozbyl to, co není, zmizel ve své původní podobě a začal žít jakoby na jiné rovině v jakémsi proměnění.Být”ukristován”pro mě znamená nebýt nikdy sám (člověk je v Bohu a Bůh v něm) – jakýsi paradox Kristovského vědomí, dalo by se říct: syn člověka, co se těla a mysli týká, a Syn Boží, jde-li o ducha a o vědomí.
  Z mého pohledu se to, co Židé udělali Ježíši, nejeví hříchem, vidím v tom určitý Boží záměr. A na Jidáše se taky nezlobím. Třeba vykonal jen to, co bylo nezbytné, aby se mohlo naplnit Kristovo pravé poslání … (?)

  0
  0
 5. kralik
  27.6.2011 – 25 Sivan 5771 v 12:43 — Odpovědět

  Ja se omlouvam, ale musim podekovat pani Jarmle za otazky. Kladete otazky me dusi blizke. dekuju

  0
  0
 6. Vlastík
  27.6.2011 – 25 Sivan 5771 v 14:24 — Odpovědět

  Pokud vzpomínám na má setkání s moudrými židy, obdivoval jsem u nich vždycky nadhled. A také to, jak dokázali říci “máš pravdu, ale je třeba jí ještě porozumět”. Tenhle rozměr mi v dnešní diskuzi trochu schází.
  Přesto díky za Vaše reakce.
  Paní Jarmilo, já se také nezlobím na Židy a ani na Římany. Z toho, co píšete, by jeden mohl dojít k závěru, že Ježíš vlastně spáchal sebevraždu. To, že hovořil dopředu o své smrti, ještě nemusí omlouvat toho, kdo mu ji způsobil. Díky za Váš pohled na věc.

  0
  0
 7. kralik
  27.6.2011 – 25 Sivan 5771 v 14:52 — Odpovědět

  Jejej snad nerozvirim neco, co nechci. Neb pani Jarmila tohle asi nemela na mysli. Je to o svobodne vuli a ceste, mam spis pocit. Sebevrazda je o strachu. Ja se nekoukam na Jezise asi jako vsichni krestani, I kdyz mam papiry, v uvozovkach od nich. A pravda je, ze jsem a si semtam kladu otazku, zda v urcitem okamziku nepodlehl ego, nebo zda vedel vic a on vedel. I o tom je ten Jidas. Koukat na celou tu cestu jako na sebevrazdu, pak bych musela koukat na historii zidu, jako na historii sebevrazd. svoboda volby atd. na to se zapomina, a pritom je I o tom to rajske jablicko.

  0
  0
 8. kralik
  27.6.2011 – 25 Sivan 5771 v 14:56 — Odpovědět

  jo a mam pocit, ze sbevrazda je o nevire, a nemyslim zrovinka neviru v Boha. ciste o nevire

  0
  0
 9. Vlastík
  27.6.2011 – 25 Sivan 5771 v 15:08 — Odpovědět

  Promiňte, nechtěl jsem říci, že to tak vidí paní Jarmila, ale že by to tak někdo mohl pochopit. Naopak, to, co napsala, bylo pro mne v této diskuzi to nejzajímavější.
  To je u mne problém toho, když se snažím vyjádřit co nejstručněji.

  0
  0
 10. 27.6.2011 – 25 Sivan 5771 v 15:09 — Odpovědět

  Vlastíku, setkání s člověkem se může odvíjet i na půdorysu : “Nemáš pravdu a přesto se ti snažím porozumět. Ale ty se pokus vysvětlit, jak jsi to myslel, protože bez argumentů se nepochopíme a fundamentu je všude plno” …. Ergo co udělala velerada a tehdejší židé tak děsivého (ze židovského pohledu), že to po 2000 letech vede ausgerechnet k těmto a podobným závěrům :O))
  btw – ta poznámka o Ježíšově sebevraždě je docela trefná. Existují-li jakési “dějiny spásy” – pak ji skutečně spáchal. A židé i Římané mají vlastně zásluhu. Na asistované sebevraždě :O))

  0
  0
 11. kralik
  27.6.2011 – 25 Sivan 5771 v 15:19 — Odpovědět

  no vidis achabe, takze v urcitych okamzicich nekdo z tveho pohledu asistoval sebevrazde? viz nasilne koneverze zidu v historii nebo kruta smrt napriklad. o tom to asi nebude, a soudit nekoho nechci, ja u toho nebyla. kazdy z nas ma volbu , co si na tomhle pribehu vybere….

  0
  0
 12. kralik
  27.6.2011 – 25 Sivan 5771 v 15:23 — Odpovědět

  asistoval v uvozovkach

  podobenstvi o tom, ze kazdemu se clovek nejak ukaze, ale vetsinou stejne vidi jen sebe

  0
  0
 13. kralik
  27.6.2011 – 25 Sivan 5771 v 15:32 — Odpovědět

  achabe, soudit nechci, vazne jsem u toho nebyla a stve me kolika prepisy Bible prosla, ale to je o moci, politice a organizaci a ekonomii – taky cesta a volbamimochodem. Ale ton tvuj koment me privedl k tomu, abych se na tohle nedivala jen z jedne strany. Obratit to. Premyslet o tom, co, ale nejsem tak vzdelana, co nebo koho, jake podobenstvi ? hletad v clenech ! velerady nebo v Pilatovi. Furt to byli vsichni, vcetne Jezise, lidi.

  0
  0
 14. kralik
  27.6.2011 – 25 Sivan 5771 v 15:33 — Odpovědět

  omluva za osibky, pisu na pidi querty.

  0
  0
 15. kralik
  27.6.2011 – 25 Sivan 5771 v 16:25 — Odpovědět

  clenech….pozn….spise koukat na veleradu jako na jednoho muze……vis, co mi to pripomina achabe, ale neci prodluzovat svuj monolog….www, tve povestne 666, tri polohy cloveka (bez ohledu na viru)

  0
  0
 16. 27.6.2011 – 25 Sivan 5771 v 17:00 — Odpovědět

  Vážená paní Mayerová,
  Dovolím si publikovat (v následujícím komentáři) naší komunikaci ze Skypu, a omluvte mě prosím, ale svojí NEKOŠERNOST jsem si vysvětlil 4 důvody, což proti 1 argumentu, že to není profesionální, a že se to tzv. nedělá – naprosto vykompenzuje:
  1) Cítím se být trochu bulvárem (vnímej jako čtivým, nikoliv nepravdivým), proto v rámci zájmu zvýšení návštěvnosti a zvýšené diskuse nad tématem, Váš koment budu publikovat
  2) Jak jste sama dobře poznamenala, přátelské vztahy nás nespojují, takže publikování textu převažuje (zájmy vydavatele, jsou vyšší než zájmy jednotlivce)
  3) A spojuje nás vůbec něco?! Židé si to nějak představují, když to není podle tebe těch nejvíc ortodoxů, tak se od toho distancují a dokonce hodnotu práce snižují! A je snad hodnota práce u mě, nebo u Vlastíka, Achaba, Tomášů, Natana, Davida, Ladislava, nebo třeba Jarmily, našeho chytrého, ale bláznivého Králíka  atd. nižší, než u Vás?

  0
  0
 17. 27.6.2011 – 25 Sivan 5771 v 17:01 — Odpovědět

  [11:35:32] MAYER: Dobry den, nebudu delat panu Furstovi reklamu rozvijenim diskuze, ale podle me je to velmi antisemitsky vyrok v rouse “berancim” a musim rict, ze me velmi znechutil a i nastval. Nevim, jesli jste timto zpusobem chtel naplnit prani vasi babickz, aby jste mel zidovske aktivity, ale tohle to rozhodne neni.
  [11:49:02] David Fábry: Prosím komentujte púod článkem
  [12:14:39] MAYER: opravdu nevidim zadny duvod slouzit podivnym antisemitskym kruhum, ktere si hraji na pratele zidu. Vy sam by jste si mel asi take vybrat. Berte to ode mne jako doporuceni a nic vic. Kdyz nekdo klade do jedne roviny zidy a hitlera tak pro me skoncil on i vsechno kolem nej. At vam poslouzi Achab, pokud to rozezna.
  [12:19:17] MAYER: Aha, tak Achab uz se vyjadril. No nazdravi. Tak si to uzivejte. Jenom vam mohu rici, ze se mnou uz nepocitejte, vubec…. Porad jsem vam tak trochu fandila, libila se mi urcita vule prosadit neco dobreho a noveho i kdyz trochu neohrabane, ale kdo nedelame chyby. Ovsem tohle uz je za hranici.
  [12:19:20] MAYER: Skoda.

  0
  0
 18. 27.6.2011 – 25 Sivan 5771 v 17:01 — Odpovědět

  A ten pátý důvod, je, že jste se v duchu přála, abych to publikoval, abyste mohla zase poukázat na mojí, naší NEKOŠERNOST, protože to je přesně, to co jste dokázala, svými texty na Skypu  Ale správné otázky jsou jiné a to dvě:
  1) Dosáhla jsem, čeho jsem chtěla? Nedosáhla je správná odpověď, protože tyto komenty mě utvrzují v dobrém směru a povzbudí do další činnosti, d ě k u j i V á m 
  2) Zklamal mě? Ne, Vy jste si v duchu přála, a bych to publikoval, takže jsem Vás nepřekvapil, spíše bych řekl nezklamal jsem Vás. Proč tedy jsem vlastně nenáviděn?
  Kdo tedy z nás ukázal lstivější podobu?

  0
  0
 19. Jarmila
  27.6.2011 – 25 Sivan 5771 v 17:10 — Odpovědět

  Děkuju, pane Furste za Vaše reakce. Máte pravdu, může to vypadat, že Ježíš
  vlastně spáchal sebevraždu, kdybych v tom všem tolik necítila ty “prsty Boží.” Tím chci říct, že o sebevraždu (dle mého názoru) nešlo, neboť Ježíš si nechtěl tzv. zkrátit cestu, měl odvahu čekat a byla to svízelná, dlouhá cesta. Byl v naprosté rovnováze viz: “Jestliže sebe poznáte, pak znáni budete”. Třeba tím chtěl říct, že Bůh je uvnitř i vně. Pozná-li se, pak v tom jeho poznání na něj bude pohlížet celá existence. Tak nějak by to mělo být, neboť člověk je její součástí. Celý svět by tedy měl slavit jeho konečné poznání, ve kterém není sám, jde o oslavu celku. Nechtěl před čímsi uprchnout a zachránit se sám, což většinou sebevrazi dělají.
  Nejde tedy o to, co je správné dělat, ale jak být správný. Je-li bytí člověka správné, všechno udělá samosebou správně, když ale správné není, není opravdové, tak cokoli, co udělá, bude špatně. Vše nakonec nezáleží na tom, co dělá, ale KÝM JE.
  Neumím být stručná,děkuju za pochopení,píšu dál: Ježíš vlastně do poslední chvíle nevěděl,”do čeho jde.” Váhal,trápil se a byl zmatený. Vždyť skoro křičel do nebe: “Pročpak jsi mě opustil, proč?” Přirovnávám si jej k semínku, které umírá a nemá nejmenší tušení, co se bude dít. Musí věřit, že se zrodí strom. Navzdory všem možným obavám, úzkosti, nejistotám.
  Ježíš určitě CHTĚL ŽÍT dál, NEchtěl umírat-vždyť nikomu se nechce umírat.
  Neměl však nejmenší tušení, že to není smrt, že bude brzo “vyrůstat v strom.”
  Jeho srdce určitě divoce bušilo, dostal strach, že se rozplyne v nicotě, ale pak pravil: “Přijď království tvé, buď vůle tvá…” Náhle věděl, že není jiné cesty, že se bude muset odevzdat. Ale jak? Buď zdráhavě, pak by ovšem unikl skutečný smysl, ale u něj se to stalo v hluboké důvěře a smíření, bez nejmenšího odporu – a to beru jako zázrak, když přes všechno zdráhání, pochybnosti i obavy řekne: “Buď vůle tvá…”
  Když člověk a Bůh konají společně, pak se nelze divit, že se dějí zázraky.
  Člověk sám je bezmocný a Bůh bez člověka nemůže učinit žádné dílo. Bůh má moc, nemá ale nástroj. Člověka samotného vidím jako dutý bambus,ze kterého
  nikdo žádnou hudbu nevyloudí, jen Bůh má schopnost vytvářet melodie, nemá však jiný “dutý nástroj”, na který může hrát, než člověka. Kristus je jakousi flétnou na Božích rtech. Tím obrazem by se dalo říct, že vše, co přichází skrze Krista, je dobrou zvěstí…

  Omlouvám se, že jsem se tak dlouze zamýšlela. Chtěla jsem jen říct, že to “divadlo ve vlastní režii” sehrál Ježíš tak dobře, že dodnes přesně nevím(e), co se odehrálo, a jak.

  0
  0
 20. 27.6.2011 – 25 Sivan 5771 v 17:15 — Odpovědět

  Děkuji Jarmilo, že čtete tyto stránky :)
  Děkuji za Vaše myšlenky!
  Hezký den
  David

  0
  0
 21. Jarmila
  27.6.2011 – 25 Sivan 5771 v 17:22 — Odpovědět

  JÁ děkuju, pane Fábry!
  Že mám co číst :-)
  Opatrujte se…

  0
  0
 22. Hana Mayer
  27.6.2011 – 25 Sivan 5771 v 21:28 — Odpovědět

  K bodu 18, kdybych to chtěla publikovat, tak bych to napsala do komentářů a ne do skypu.

  0
  0
 23. kralik
  28.6.2011 – 26 Sivan 5771 v 03:47 — Odpovědět

  urcite kralikovsky prastene, ale neda mi to, v urcitem okamziku me tahle diskuse privedla k tomu, jak dulezite je neztratit destke oci. A ze ten Jezis mel v tomhle vazne betelnou pravdu. Puvodne jsem chtela napsat komentar o podobenstvi se stromky. O mladym stromku, kterej lze tvarovat tak, aby rostl pevne a rovne do krasy (lze povazovat za subjektivni meritko, pokud nezvolim za normativ krasy neco nadlokalniho) a o starem stromu, s mohutnou korunou a silnym kmenem, ktery kosati a sili z korenu, ktere si kdysi zbudoval a podminky dovolily, ale bylo by to dlouhe. Prosim nehledejte v tom generacni spor, detske oci muze ztratit petilete dite stejne jako devadesatilety vedec.

  0
  0
 24. Záhora
  28.6.2011 – 26 Sivan 5771 v 09:21 — Odpovědět

  Pro Hanu Mayerovou: vždyť ten Judaismus vlastně není nic jiného než židovský nacismus .. a to od A do Z

  0
  0
 25. Vlastík
  28.6.2011 – 26 Sivan 5771 v 10:34 — Odpovědět

  Králíkovi: Díky.

  0
  0
 26. Jarmila
  28.6.2011 – 26 Sivan 5771 v 11:41 — Odpovědět

  Nikoli praštěné, milý Králíku. Já se tím odpíchla k dalšímu přemýšlení –
  o Králi i Božím království:
  “Je jako hořčičné semínko, menší než kterékoli jiné, padne-li však na úrodnou půdu, vzejde z něj veliký strom, jenž ukryje všechny ptáky nebes.”
  (Paradox: nejmenší semínko-největší strom. Bůh semínkem-vesmír stromem?)
  Tož tak….. a díky :-)

  0
  0
 27. kralik
  28.6.2011 – 26 Sivan 5771 v 15:03 — Odpovědět

  dekuju. jestli muzu, mam dotaz na achaba, kdysi jsem narazila na vyraz ison – muzicek, malej clobrda, co ma sidlit v ocni panenece. vic ani tuk a google je semtam na perkenou ohradu. Vysvetluju si ho jako skritka, jen nevim jestli je to takovej ten dobrej skritek hospodaricek, nebo sotek, ktery semtam spusti systemovou chybu v prekladaci?

  0
  0
 28. Jarmila
  28.6.2011 – 26 Sivan 5771 v 18:56 — Odpovědět

  Nejsem sice Achab, ale (s dovolením) zareaguju. Vzpomněla jsem si totiž na slova jednoho člověka a to: “Když se podíváme “Bohu do očí”, uvidíme sami sebe. Když se podívá nám do očí, vidí Tóru.” Nevím, vzpomenu-li si dobře na jeho dávné vysvětlení, ale mělo by to fungovat nějak takhle: půjdeme-li s Ním celou cestu (až do cíle), na konci bychom měli vidět Tóru taky, neboť jeho obraz je tvořen v nás a skrze nás.(Snad jsem si to zapamatovala dobře.)

  Ten “mini-mužíček” je tedy jakési naše “já” v oku druhého.
  Jde jen o to, být TAK blízko, aby člověk to své miniaturní “já” -malého mužíčka, člobrdu- mohl zahlédnout.

  Samozřejmě se těším na Achabovo vysvětlení. To “jen tak”, že jsem si jen cosi připomněla, tož se s tím “dělím.”

  0
  0
 29. kralik
  28.6.2011 – 26 Sivan 5771 v 20:30 — Odpovědět

  me se to libi pani Jarmilo, dokonce jsem mela neco podobneho chut dopsat, ale nakonec smazala. libi, pac mi to asociuje jeden text z chewry, o narozeni a proplesknuti andelem k zapomneni tory, ackoli ty deti nevim nevim :-), ty. ty oci, a taky mi to navazuje na to, ze se pak clovek rozpomina na to, kym skutecne je ve svem zivote, opet ma li moznost (nepochybne se nejaka moznost da najit I v krutych podminkach) a volbu…..nabaluje to spravne (ma-li podminky) a zbavuje se toho, co uz bud neni jeho soucasti, nebo nikdy nebylo (volba), takze plati, ze clovek pozna vlastni v jinych ocich ( a kolik jsem jich udelala za zivot v jinych), ale mam pocit ze ten sotek je I v nas v sobe, jsem dobri I zly – volba co si vyberem – jak chceme videt a prekladat, tedy myslet, dtto tema o tom jakou roli zahrajeme ostatnim na jevisti zivota, a divak ma volbu to zas ruzne zavnimat

  0
  0
 30. kralik
  28.6.2011 – 26 Sivan 5771 v 20:36 — Odpovědět

  a na tom trikrat a dost mozna neco neco, fakt nevim, verim na reinkarnaci, ale ne jako jako nepretrzity kolobeh zmeny tela case…..musai nastat podminky pro navrat a to je kolikrat o te nepoucitelnosti lidi v kolobehu historie, vazne nevim

  0
  0
 31. Jarmila
  28.6.2011 – 26 Sivan 5771 v 21:10 — Odpovědět

  O podmínkách pro “návrat” už cosi vím :-) Když si zítra ve 21:45 zapnete TV Barrandov, bude to tak trochu i o mně…

  0
  0
 32. kralik
  28.6.2011 – 26 Sivan 5771 v 21:13 — Odpovědět

  myslim ze vim o jaky porad jde a nejste sama

  0
  0
 33. kralik
  29.6.2011 – 27 Sivan 5771 v 21:53 — Odpovědět

  omluva, uz dva dny resim ten skype, co nemel asi vylezt na povrch, ale nic neni nahoda, a citim potrebu se vyjadrit, jinak to proste v te hlave budu mit furt …nekolikrat jsem se k nemu vratila, neb je o lidech, co se objevuji na shekelu, a tedy I o me, ten antisemitismus neresim, nemam proc se zodpovidat, nebo jsem snad antisemita?, cim?, proc?, ale protoze jsem pracovala s vykladem prava, byt omezene, ale pravo miluju od 15, tak mam proste zvyk ruzne obracet myslenky, bych se dostala na dren, gro podstaty, no a to je v tomhle pripade semitismus, resp. vlastne PROsemitismus, a tady jsem mimo, ja totiz nevim co to je, jestli to znamena ciste prikyvovani vsemu, nemyslet, byt mozna blbe, ale z chyb se ucime, a nebo a k tomu jsem dosla, je to pro me neco jako severopolokoularstvi, k tomu taky nemam srdecni vztah…..
  plus ja nejsem moc na zadnej ismus

  a mozna jsem se jen popichala o sebe, jak rika achab, I kdyz tady nevim, neni to o urazeni, ani nastvani, ano o tom, ze bych se tim nejak horecne trapila, spis o tom, ze proste nerozumim vyrazu prosemitstvi?, a zda se prosemitstvi slucuje ci vylucuje s jinimi istvimi, jako je lidstvi , clovecenstvi apod.

  0
  0
 34. kralik
  29.6.2011 – 27 Sivan 5771 v 21:59 — Odpovědět

  a puvodni reakce, humorem: odlechnuto u pokladny v potravinach, fakt dobry, uz jsem stara :-), budu potrebovat slovnik na pubertaky, ale jen, ze je to lokalni vyraz, a nezasveceny by to mohl cist uplne jinak

  vite, co je totalne antiteplej?
  necti, jako militantni odpurce homosexualu
  cti, jako fakt huste hormony nabusenej heterosexualni pubertak

  no a vidite, nevedet vic, trebas ty holky budu soudit za to, ze jsou jen militantni odpurkyne…..

  0
  0
 35. Jarmila
  29.6.2011 – 27 Sivan 5771 v 23:17 — Odpovědět

  Humor za humor :-)

  Je to coby “in flagranti”
  přiznat svoje PRO či ANTI.

  0
  0
 36. Jarmila
  29.6.2011 – 27 Sivan 5771 v 23:28 — Odpovědět

  P.S.
  Když se mi ta rýmovačka “vylíhla” v hlavě, tak mi to přišlo docela veselé,
  ale teď-po chvíli, už mi to tak legrační nepřipadá, tož omluva, kdo to čte…

  0
  0
 37. kralik
  29.6.2011 – 27 Sivan 5771 v 23:59 — Odpovědět

  mno ja si taky rikam, jestli jsem mela napsat, to co jsem napsala, jedno je detske oci…ale to resi jen jednu cast a reaguju vicemene na lidi kolem sebe, byt ve virtualnim prostoru, ale kdyz jsem si to precetla znovu, ja proste nevim, co je prosionismus, a I kdyz mi to nekdo nezaujate! vydefinuje, neznamena to jeste, ze lze z toho usuzovat na opak, tj. na anti, ale je aspon od neceho se odpichnout

  holt moc analyzuju, ted jsem koukala na webu na video z KLDR ……muj kolega a chytrej starej chlap rikal, jestli ma z neceho strach, tak z nich, nahonena ideologie, nekomu prdne v kebuly, davy hladovejch….no a ted mi doslo, I kdyz jsem mu kyvala, pac jsem tolik zas neanalyzovala a nesyntezovala v sobe, ze to neni cela pravda, ze tady vazne nejde o zbrane, to jsou jen mavatka, neco jako kdyz husiti zpivali, atd……nejvetsi strach z nich ma podle me cina a pak okoli, obchod, levna prace, a na zacatku I ziveni sousedu, kdyz mame malo sami, ale hlavne by nekteri sli o dum dal, neb tam bude levnejsi prace, temhle lidem nejde o ideologii, o to, zda si koupi I neco lepsiho na sebe , nebo suprovejsi mobil, coz uz cinskeho delnika preci jen muze zajimat……stavkovat kvuli tomu nebudu, slo by o zmenu ismu ismem…..ale
  pardon, jen jak jsou ty ismy osemetny….. a jak soused na oko se tvarici muze vlastne spolupracovat, jo, politika je svinstvo

  omluva, ze se rozepisuju v uvaze, ta druha je uz asi uplne mimo misu, jen o ismech – neprimo, a to jeste nevim, zda mam pravdu, uz si nepamatuju, kdy jsem byla naposledy na veceri s cinskym polytbyrem

  0
  0
 38. Tony
  1.7.2011 – 29 Sivan 5771 v 11:17 — Odpovědět

  Zveřejňovat rozhovor, který byl s někým veden soukromě (což Skype splňuje), bez souhlasu toho, s kým jsem hovořil, je nevychovanost.

  0
  0
 39. 1.7.2011 – 29 Sivan 5771 v 13:16 — Odpovědět

  Tony, tvrdit o někom, že je antisemita, kvůli tomu, že projeví svůj názor je podle Vás co?
  Myslím, že říkáte A, ale již zapomínáte říct B :)

  0
  0
 40. Jarmila
  1.7.2011 – 29 Sivan 5771 v 16:54 — Odpovědět

  Pokud někdo svobodně projeví svůj názor a ten názor je antisemitský, tak je to antisemita, ne? Jak byste takového člověka nazval jinak?

  0
  0
 41. Jarmila
  1.7.2011 – 29 Sivan 5771 v 23:32 — Odpovědět

  Koukám, že tu mám v diskusi jmenovkyni – taky Jarmilu (?!)
  Já si myslela,že o rozšíření toho krásného “jarního” jména se postaral
  K.H.Mácha, který u mě za to měl vroubek… Jak vidno, tak se to staromódní jméno ještě furt nosí :-)

  0
  0
 42. 2.7.2011 – 30 Sivan 5771 v 12:51 — Odpovědět

  Opravdu se jedná od dvě Jarmily a dvě odlišné IP

  0
  0
 43. kralik
  2.7.2011 – 30 Sivan 5771 v 13:14 — Odpovědět

  pro Jarmilu – sotka: tady je nekdo, kdo vice resi, kde byt, nez co delat, vysledkem takoveho konani je jen ztrata sebe sama!

  0
  0
 44. kralik
  2.7.2011 – 30 Sivan 5771 v 13:15 — Odpovědět

  pro Davida: zlaty IP :-)

  0
  0
 45. kralik
  2.7.2011 – 30 Sivan 5771 v 13:18 — Odpovědět

  pro Jarmilu – original :-), odkdy ma Jarmila neco spolecneho s jarem?

  0
  0
 46. Jarmila
  2.7.2011 – 30 Sivan 5771 v 16:42 — Odpovědět

  Hynek-Vilém-Jarmila + JARO :-)
  Pokusím se stručně:všechna slovanská jména na JAR(mužská-ženská), mají základ “jarý”,kromě Jarolím(a), která vycházejí z řeckého Jeroným.
  Jarý=bujný,čilý,prudký,též vznětlivý,nepoddajný,ale i silný,tvrdý,přísný.
  Jména na “JAR” nomenologicky jaksi předurčují osobnostní sklon k životní
  aktivitě, přitom v druhé polovině složeného slova vyjadřují různý přístup
  k této aktivitě: JARO+slav(a)-slav(jejich činorodost je má proslavit),
  JARO+mír(a)-mír(měli by vnést do věcí prospěšné, dobré uspořádání).Z toho
  vznikl(a)JARO-mil(a)-nověji Jarmila(milá, milující)a Jarmil(velmi málo
  rozšířený).
  Z “badatelských důvodů” jsem kdysi zjišťovala, že prý na rozšíření jména
  Jarmila, mělo zásluhu užití v Máchově Máji. Dávní rodičové se toho chytili
  a bylo to v té době jméno “moderní”. Z toho důvodu si ho spojuju s jarem,
  ale snad i proto, abych se s ním nějak vyrovnala. I když jsem přesvědčena,
  že to naši, když mi ho “nadělili”, nemysleli se mnou nijak zle, natož aby
  mi přáli osud Máchovy hrdinky :-)))

  0
  0
 47. kralik
  2.7.2011 – 30 Sivan 5771 v 17:11 — Odpovědět

  ja prave o te bujnosti vim :-), I kdyz se na to da koukat I skrze to jaro, ale hlavne je v tom jmene sila, ale to v jaru taky :-)

  0
  0
 48. kralik
  2.7.2011 – 30 Sivan 5771 v 17:12 — Odpovědět

  jinymi slovy je to o jaru, ale vlastne neni :-)

  mno to pisu hodne dvojace, ze :-)

  0
  0
 49. Pavel Vrátný
  5.7.2011 – 3 Tammuz 5771 v 11:25 — Odpovědět

  Publikovat veřejně soukromou rozmluvu s někým bez jeho souhlasu není neprofesionalita, ale svinstvo. Operovat s tím, že dotyčný si to stejně “v duchu” přál, je prostě argument mimo mé racionální uvažování.

  0
  0
 50. Jiří Blažek
  5.7.2011 – 3 Tammuz 5771 v 11:36 — Odpovědět

  Pavel Vrátný: Charaktery se v poněkud vyhrocenějších situacích hezky vybarvují:)

  0
  0
 51. kralik
  5.7.2011 – 3 Tammuz 5771 v 12:43 — Odpovědět

  pane Vratny, ja kdysi udela stejnou chybu, viz Klaus, cast emailu od Achaba, tenkrat jste me ale za ucho nevytahl. Nicmene, plivnout na nekoho nalepku antisemita, bez dalsiho, chce vazne velkou davku odvahy a taky jiste predsudky uz dopredu, alespon si to myslim. trochu mi to pripomina 90% zastoupeni nacicku nekde, z cehoz nelze ale usuzovat na strukturu spolecnosti, ale jen na strukturu kymsi prijimanych emailu, coz dotycny uz nezavnimal, ale je to putna. Semtam jeste malicko nad nalepkou antisemita premyslim a doslo mi, ze takovouhle nalepkou bych oznacila jen cloveka, ktery se k tomu sam otevrene hlasi! jinak je to spis o predsudcich ve spolecnosti, takoveto zidi pujcovali bla bla bla, x krat me tohle vytocilo, protoze se uz nerekne B, tj. ze jim nic jinyho nezbyvalo, ale zadneho cloveka jsem s timhle predsudkem neoznacila za antisemitu. ale furt nevim, co znamena prosemitismus, zda je to o proclovecine, nebo o pronalepce a provyvolavani hesel, zda clovek muze byt prosemita, a taky s necim trebas nesouhlasit? nebo, kdyz uz s necim nesouhlasi je automaticky anti, v ocich nekterych asi ano, ale zas je to jen o lidech.

  0
  0
 52. 7.7.2011 – 5 Tammuz 5771 v 19:16 — Odpovědět

  Pavel Vrátný: Má odpověď pro Vás, viz. komentář 39 :)

  Jiří Blažek: Vážený pane Blažku, jak jste poznal, že se jedná o vyhrocenou situaci, nebo Vy ji snad považujete za vyhrocenou? Jak jste dospěl k tomu, že tento typ charakteru je špatný?

  Myslím, že já sám dobře neznám sám sebe, a každý den se poznávám o něco více či méně, ale považovat někoho za antisemitu na základě výroku, kterému jsem neporozuměl není vyhrocené, ale unáhlené :)

  Králík: Děkuji Gabrielo za Vaši přízeň tomuto KOŠER magazínu :)

  0
  0
 53. kralik
  7.7.2011 – 5 Tammuz 5771 v 21:02 — Odpovědět

  Davide, vite kolik tzv. unahlenosti jsem v zivote udelala? psat je nebudu, ale bud bych si vazne omlatila hlavu o zed, nebo by z toho bylo na tlustej roman :-). pravda je ze bez pomyslneho omlaceni neni osviceni v kebuly. hezkej cas

  0
  0
 54. kralik
  7.7.2011 – 5 Tammuz 5771 v 21:35 — Odpovědět

  PS: Davide, vite, ja to stejne neberu jako klukovinu, jiste jste se naucil I neco pro sebe, ale tady je strasne videt, jak jednoducha a tenka linie (predsudku?) staci pro prilepeni nejake nalepky. Prome je to I nenahoda, ze se to objevilo a urcite I pouceni. G

  0
  0
 55. kralik
  7.7.2011 – 5 Tammuz 5771 v 21:48 — Odpovědět

  a za tohle se omlouvam, jen maly soukromy (omluva ostatnim) vzkaz pani Jarmile vcera jsem k tomu nahodou neco nasla, I kdyz trebas to achab nekdy osvetli :-). neco k muzickovi, neni na dvou, ale na jednom miste, na pomezi svetla a tmy….snad to k necemu bude :-), a tak I proto mi sedi na to, ze semtam zpusobi systemovou chybu prekladace, mam pocit, ze isonek roste s “Blaznem”.

  0
  0
 56. Pavel Vrátný
  8.7.2011 – 6 Tammuz 5771 v 10:03 — Odpovědět

  Moje poznámka, pane Fábry, směřovala k Vám, ne k někomu jinému – k Vašemu neetickému chování. Je vidět, že zveřejnění soukromého rozhovoru bez souhlasu dotčené osoby Vám morální dilema nepřináší. S tím nic nenadělám a žádné další odpovědi mi není třeba.

  0
  0
 57. khopeli
  11.7.2011 – 9 Tammuz 5771 v 12:01 — Odpovědět

  Vše co řeknete a co si myslíte se vám vrací jako bumerang. Když paní Mayer napsala to co napsala, před kým to chtěla tajit?

  0
  0
 58. Pavel Vrátný
  13.7.2011 – 11 Tammuz 5771 v 09:38 — Odpovědět

  Myslím, že to řekla jasně, nechtěla to tu rozviřovat. Ale co to má společného s porušením “listovního tajemství”? To už je dnes tak těžké pochopit tak zásadní neslušnost ? Pro mě je zase nepochopitelné, že to autor alespoň dodatečně, bez výmluv, není schopen uznat. Jinak nic proti němu, neznám ho.

  0
  0
 59. 13.7.2011 – 11 Tammuz 5771 v 17:31 — Odpovědět

  ad koment 40) Vlastíkův výrok antisemtiský není
  ad koment 50) přesně tak, ale na všechny strany :o))
  p.s. Dobře, že k tomu článku došlo. Inspiruje

  0
  0
 60. kralik
  13.7.2011 – 11 Tammuz 5771 v 18:10 — Odpovědět

  jo to mas pravdu achabe, pravda je, ze kdyz jsem tenhle rozhovor cetla, tak vjem ktery jsem si odnesla a o kterym jsem premyslela je “hierarchie modleni”, tak nejak jsem se v myslenkach zaobirala tim, jak to citim v sobe a za sebe

  0
  0
 61. Pavel Vrátný
  13.7.2011 – 11 Tammuz 5771 v 18:12 — Odpovědět

  Tak hlavně, že už víme, jak to je. Na to jsme čekali. Jestli článek inspiruje k morální rozbředlosti a zveřejňování soukromé korespondence, tak to v pořádku není.

  0
  0
 62. kralik
  13.7.2011 – 11 Tammuz 5771 v 18:51 — Odpovědět

  a vite co, vsem doporucuju knihu Einstein – Jeho zivot a vesmir, konecne jsem se k ni dokopala a zacetla se do textu o vire….moc pekny.

  0
  0
 63. kralik
  13.7.2011 – 11 Tammuz 5771 v 19:16 — Odpovědět

  a je tam mj neco o determinismu, tedy o nenahodach…….

  0
  0
 64. 13.7.2011 – 11 Tammuz 5771 v 20:03 — Odpovědět

  ad koment 61) Nedá mi to, ale položím dotaz: V čem článek inspiruje k morální rozbředlosti (to je hodně poetický pojem :o) Stejně tak jsem si nevšiml, že by Vlastík řešil, zda zveřejňovat názor nebo ne. Mám spíš, že on zveřejnil svůj a tisíce (z nejrůznějších důvodů) potrefených ovcí se chytá za oháňky. Ale to je už otázka vývoje nikoli článku. Do vesmíru se vejdeme i tak. A dokonce s úsměvem

  0
  0
 65. Pavel Vrátný
  13.7.2011 – 11 Tammuz 5771 v 20:12 — Odpovědět

  Autorovi, a jeho příznivcům absolutně nevadí zveřejňování soukromé korespondence. V tom vidím tu morální břečku. Těžké k pochopení, že ? Jestli je to pro někoho důvod k úsměvu, to už neřeším. Poučil jsem se, že s někým se normální debata vést nedá, a věnuji se proto užitečnějším věcem.

  0
  0
 66. Petr
  24.8.2011 – 24 Av 5771 v 19:46 — Odpovědět

  Zdravím všechny. Podělím se o svůj názor k debatám o zavinění Ježíšovy smrti. Podle mne, jít v době před dvěma tisíci lety do Jeruzaléma v období svátku nekvašených chlebů a udělat výtržnost v Chrámu bylo přinejmenším kapánek nerozumné (co se týče vlastní bezpečnosti). V té době byl hrdelní trest za daleko mírnější přestupky.
  Pokud bych byl na Jeho místě a plánoval to, taky bych se asi s ostatními raději rozloučil. Bez ohledu na Jeho důvody a záměry, nelze nikoho z ostatních vinit z jeho smrti. Protože porušil v té době a na tom místě platné zákony, není přeci vinou kněží, že jej předali do rukou římskému prefektovi. A také tenkrát nemohli vědět, že to bude jeden z Trojce.
  Na druhou stranu nazývat to sebevraždou by bylo zavádějící. Ježíš měl asi ke svým činům jiný důvod, než se sprovodit ze světa. Spíše šlo o sebevražednou misi než o samotnou sebevraždu.

  0
  0
 67. Vlastík
  9.9.2011 – 10 Elul 5771 v 09:10 — Odpovědět

  Petře, termín “sebevražedná mise” to velice dobře vystihuje. Díky.

  0
  0
 68. tamara
  17.12.2011 – 21 Kislev 5772 v 10:11 — Odpovědět

  Já Vám do toho nechci zase tak nějak moc mluvit, ale proč to všichni berete jako fakt? Nevadí Vám, že Flavius o tom mlčí a jiné zdroje také? V té době se po Palestině muselo flákat plno těchto chiliastických ,,proroků,,. Já tedy nevím, theologické školy na to nemám, ale nějak jsem to vždycky brala jako příběh (o vodnících mi taky povídali pohádky). S dost ošklivým dopadem do budoucnosti. A nejen pochybuji, ale přímo odmítám souhlasit s interpretací, že by skutečná Moudrost a Koruna všeho vrhala před sebe tak dlouhý černý a krvavý stín. A i kdyby, byl by to snad první člověk s měsiášským bludem a mučednickými masochistickými sklony? Vždyť je to taková sbírka protikladů, že podle toho se dá napsat dialektika :-))

  0
  0

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

Číňané v Polsku dostavěli

Další článek

Nechat padnout, nebo nenechat padnout