Zdroj: thpsc.com

Redaktor týdeníku Reflex Jiří X Doležal se v jednom svém nedávném příspěvku podivuje nad tím, jak je možné, že v Bostonu nespáchal atentát žid? Jeho sarkastickou poznámku by bylo možné napsat ještě upřímněji: „Jak je možné, že vyznavači islámu mají větší sklon k násilí než židé, křesťané či buddhisté?“

Podobně se mě zeptal jeden můj křesťanský známý, jestli by nebylo dobré myšlenku Jiřího X Doležala podrobněji rozvést. Pokusím se o to co nejstručněji v popisu přístupu židů, křesťanů a muslimů ke svým náboženským textům a tradicím.

Pravdou je, že dnes je šířeno dogma o tom, že všechna náboženství či ideologie jsou si rovny. Proto podle této ideologie multikulturalismu a relativismu nemůže být v islámu nic špatného. O tom, že je tato absurdní teorie v rozporu se zdravým rozumem postačí říci, že stejně by se muselo uvažovat o nacismu, neboť i ten, jako ideologie a náboženství, by se měl stát posvátným a mělo by se říkat, že problém není v nacismu, ale v nacistech, co jej špatně pochopili. I proroka nacismu Adolfa Hitlera bychom si dle logiky multikulturalistů měli snad vážit a chápat ho v kontextu doby?

Ale zpět k hledání původu problému. Problém je v pojetí základních islámských dogmat. A to dogmat o neměnnosti veškerého Alláhova slova a nenávisti k těm, co neakceptují Alláhovu vládu uskutečňovanou skrze zbožné pravověrné muslimy. Všechna tato dogmata se nacházejí přímo v koránu a nelze je tedy tak snadno oddělit od samotného islámu.

Židé, Tóra a vývoj civilizace

Kdo studuje biblický Starý zákon, všímá si, že v něm jsou podobně kruté zákony, jako jsou ty jenž ustanovil Mohamed. Jenže židé se k nim dnes stavějí jako k historickým faktům, které je třeba chápat v kontextu doby a dnes vysvětlovat metaforicky.

Je to i součást judaismu, dogma o tom, že vše o čem první talmudisté diskutovali (tj. asi od roku 100 před Kristem do roku 500 po Kristu) sdělil Bůh ústně Mojžíšovi na Sinaji.

V traktátu Brachot 5a rabín Šimon ben Lakiš říká, že Bůh sdělil Mojžíšovi na hoře Sinaj celý Starý zákon včetně knih proroků a Spisů, které nejsou obsaženy v Tóře a také Mišnu a Gemaru (tj. Talmud). Podobný názor měli i další rabíni.

Teolog Kurt Schubert si k tomuto názoru klade otázku „co tím rabíni chtěli říci?“ A sám si odpovídá, že „byli zřejmě přesvědčeni, že všechny aktualizace a přizpůsobení novým okolnostem, jež po staletích vytěžili z Tóry, odpovídají vlastnímu smyslu Mojžíšova zákona.“

Tento talmudistický postoj vedl k tomu, že se jeho stoupenci byli schopni vyrovnat nejen s politickými proměnami (okupace cizími mocnostmi, život pod nadvládou pohanů, rozpor mezi teorii a praxí apod.), ale i s vývojem civilizace a lidství.

Křesťané, Evangelium a vývoj civilizace

Počátek křesťanství a první křesťané (zhruba 300 let do nastolení prvního křesťanského režimu) byli v podobné situaci jako Židé pod nadvládou cizích mocností. Tím, že Ježíš Kristus byl Židem a jeho učení se v mnohém odvíjí od talmudistického judaismu, vydali se první křesťané podobnou cestou jako talmudisté.

Evangelium samo o sobě je možné vidět jako třetí část talmudu, kdy je dle chápání křesťanů vyvrcholením Starého zákona a konečným vysvětlením toho o co Bohu jde. Jako taková jsou Evangelia zákonem bez zákona, přesněji je v nich minimum zákonů (příkazů či popisů toho co se smí a co ne), ale naopak jsou plná popírání do té doby praktikovaných výkladů zákonů.

Příkladem může být scéna s Ježíšem, který říká davu zfanatizovaných „zbožných“ tato slova: „Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první!“ A ejhle co se stane ? „Po těchto slovech se žalobci vytratili jeden po druhém, staršími počínaje.“ (Evangelium svatého Jana 8,7) Podobně se Ježíš chová v mnoha jiných případech a to až tak, že jeho odpůrci jej častují urážkami typu, že je přítelem hříšníků, pijanem vína apod.

Ježíše svatý Augustin charakterizuje jako absolutní milosrdenství a tedy samého Boha, jenž sestoupil na svět, aby lidem ukázal skutečnou podstatu Božího zákona a dal jim naději na spásu. Ale Ježíš je také tím, kdo ví, že bude muset odejít ze světa a jeho „ovečky“ zde zůstanou a budou dál pokračovat až do konce světa. Tak jako talmudisté i on je tedy vystaven otázce jak stanovit základní dogma pro své věrné, aby žili další roky, desetiletí, staletí a tisíciletí.

Tím, že Ježíš vychází z talmudistické tradice, kterou pouze částečně mění a rozšiřuje, ustanovuje lidem vědomí Ducha svatého. Neboli vědomí, že mezi věřícími bude působit Duch svatý – přímluvce. Cela tato událost je popsána v příběhu Evangelia svatého Jana, kde Ježíš říká: „Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl.“

Tento Duch svatý působí uvnitř Ježíšovy církve a umožňuje věřícím se přizpůsobovat vývoji civilizace a proměnám světa. Nejvíce je to vidět na příkladu katolické církve a vývoje jejího praktického ritu, kdy podoba mší apod. se měnila od jednoduché podoby v dobách Ježíše až do dnešní podoby s varhany apod.

Stručně řečeno si tedy židé a křesťané zvolili cestu souznění Boha a jeho věřících s vývojem civilizace a lidství. Proto jsou dnes schopni žít v sekulární společnosti a i extremismus a násilí je mezi nimi velmi výjimečné a je jen dílem pomatených fanatiků nemajících oporu v teologii a výkladu víry.

Ale co islám?

Problém islámu je problémem jeho zakladatele Mohameda. Mohamed prostřednictvím Alláha ustanovil korán a zákony, jenž označil za neměnné. Zatímco židé a křesťané tedy jdou s časem, islám se snaží jít proti času. Jak píše český odborník na islám Karel Petráček: „V islámském světovém názoru je totiž minulost chápána jako dokonalost, kterou lidstvo opouští tím více, čím dále se od ní vzdaluje. Člověk potom může takový úpadek zpomalit jedině návratem do minulosti, k tradici a tím, že odmítá vše nové jakožto nutný projev úpadku.“

A přesně to je postoj Mohameda, který jak v koránu, tak ve svých tradicích (tzv. hadith) označil vše nové v interpretaci islámu za špatné a dílo ďábla. Nejlépe to charakterizuje jeho výrok, že „každá novota je bludem a každý blud je v ohni“. Podstatou islámu je tedy učení Mohameda, že on je tím posledním, kdo hovoří s bohem Alláhem a po jeho smrti již Alláh bude mlčet až do konce světa a jediná možnost, jak poznat Alláha je doslovně následovat korán a Mohamedovu tradici a odmítat jakoukoliv změnu jejich výkladu či interpretace.

Podstatou koránu a učení islámu tedy je, že je povinností všech muslimů vytvářet a prosazovat společenský model, zákony apod. jenž jsou ustanoveny islámským právem (tedy koránem a Mohamedem, v návaznosti na ně islámskými právníky).

Muslimové z pohledu islámu sice mohou krátkodobě omezit toto prosazování islámského modelu a islámského práva z důvodu slabosti před nevěřícími, ale jakmile získají moc, ať již porodností a hlasy ve volbách či převratem, potom mají povinnost nastolit islámský režim.

Co nastolení islámského režimu znamená, je možné vidět na příkladu prvního islámského režimu vytvořeného Mohamedem. Zabíjení odpadlíků od islámu, kamenování lidí obviněných z cizoložství, sekání rukou obviněným z krádeží, ukřižování obviněných ze vzpoury proti Alláhovi a Mohamedovi, diskriminace jinověrců apod.

Mezi islámem na jedná straně a judaismem a křesťanství na druhé straně je rozdíl. Judaismus i křesťanství se rozvíjeli v dobách nesvobody. Jejich filosofický a teologický základ musel soutěžit s jinými směry. Toto mělo blahodárný vliv na jejich čistotu, myšlenkovou hloubku atd. Oproti tomu islám když nepočítáme jen několikaleté mekkánské období, vyrůstal v podmínkách expanze a vítězných dobyvačných válek. Proto ta krutost, nereformovatelnost, nenávist k jiným náboženským směrům atd.

Byl to sám zakladatel islámu Mohamed, kdo odsouhlasil teroristické útoky na kritiky či odpůrce Alláha, islámu a Mohameda (byť třeba jen domnělé) a schvaloval zabíjení civilistů či jejich zotročení. Když se tedy někdo snaží navrátit na počátek islámu a žit dle příkladu Mohameda, jak by potom mohl neútočit v Londýně, Madridu, Bostonu či na Theo van Gogha?

Autor: Lukáš Lhoťan

37 Komentářů

 1. plan-9
  20.5.2013 – 11 Sivan 5773 v 11:26 — Odpovědět

  islam ma jeste stredovek, krestanstvi uz si to odbylo.

  0
  0
 2. mordi
  20.5.2013 – 11 Sivan 5773 v 12:04 — Odpovědět

  judaismus také také znal popravy:

  http://www.olam.cz/diskuse/klamani.html

  a) ukamenování
  b) upálení
  c) stětí
  d) zardoušení (Sanhedrin 7,1)

  Ženy se za cizoložství rovněž kamenovali. Jinak souhlasím s komentářem plan-9. Islám je i x set let pozadu za křesťanstvím. Připomeňme si křížové výpravy, svaté války proti pohanům atd.

  0
  0
 3. Jan Vaněk
  20.5.2013 – 11 Sivan 5773 v 18:10 — Odpovědět

  Já fakt nevim, no. Přijde mi hodně zjednodušené definovat příčinu dnešního fenoménu násilí páchaného muslimy ideou “zlatého věku”. Ta existuje i v židovství a křesťanství. Chtělo by to myšlenku trochu rozebrat, hlouběji analyzovat a nejlépe přeformulovat, tohle čiší demagogií. Nicméně motivace teroristů a bláznů podobného ražení spočívá zřejmě skoro vždy v podobném exkluzivismu.

  Honza

  0
  0
 4. woodoo
  20.5.2013 – 11 Sivan 5773 v 18:33 — Odpovědět

  Ad 2) mordi: Jen malá nuance, islám byl a je expanzivní od prvopočátku, žádná staletí tam nehrají výzamnou roli, ergo je to v samotné povaze, chcete-li v samotné dokríně, jež je v něm explicitně a nezpochybnitelně dána. :O)

  0
  0
 5. Erich
  20.5.2013 – 11 Sivan 5773 v 18:39 — Odpovědět

  Lukáši krásně jsi mi vysvětlil, jak je ten fašisující islám nebezpečný. A přitom jsem si nemohl nevzpomenou na Irák, jak to tam vypadá s těmi jadernými, chemickými a biologickými zbraněmi, pro které jsme si šli, společně s křesťanskými americkými fundamentalisty. Už se našly? A demokracie už je nainstalovaná? To je nějakých set tisíc mrtvých viď, a to jenom na základě lží neocons a evangelikálů. Jak se říká té křesťanské takíi?? A těch radikálů co jsme tam vlastně pomáhali namnožit za sponsorství Saudských Arabů.

  Dobře píšeš. Vlastně co muslim, to taková špína a na tu je potřeba nějakou desinfekci:

  doporučuji celé, jako bonus 30 minutu a následující hrátky v Pentagonu.

  0
  0
 6. woodoo
  20.5.2013 – 11 Sivan 5773 v 19:02 — Odpovědět

  Ad 5 Erich) Jistě, chemické zbraně nebyly nalezeny, zásah ponejvíce souvisel s 11.09.2001. Byla to další záminka, a fatal error. Jiná věc je, zda-li se mělo uvěřit zpravodajcům či ne, to je ale na zcela jinou debatu. V tom, jestli je islám v samotné podstatě totalitní to však žádný význam nemá. Ne vše, co vidíme spolu má nějakou souvislost, to jisotně víte sám. Pokud se sám něčeho nehezkého dopustím, znamená to diskvalifikaci téhož k odsouzení? Na skutkové podstatě se přeci nic nemění. :O)

  0
  0
 7. Refael
  21.5.2013 – 12 Sivan 5773 v 02:19 — Odpovědět

  To Erik:

  Samozrejme, ze duvody pro zasah v Iraku ohledne ZHN nebyl pravdivy, to je take alfa a omega vsech odpurcu.
  Avsak vsichni tito odpurci radi “argumentuji” kolik irackych zivotu Spojenci(nebyli to jen Americane) zmarili. To je take pravda, ale odpurci radi “zapominaji”, kolik zivotu(a nejen irackych) zmaril S.Husajn za desitky let. To je opravdu tezky nepomer ke ztratam, ktere zpusobil zasah Spojencu v r.2003 i udalosti po svrzeni.
  Proc ti odpurci toto nechteji za zadnou cenu videt? Tuto otazku si muze odpovedet sam kazdy ctenar.

  0
  0
 8. Erich
  21.5.2013 – 12 Sivan 5773 v 10:23 — Odpovědět

  Ad 7. Ne ne, Refaeli. Pokud jde o čísla tak západ ho dohnal a možná i předehnal. Opoměl jste na bezletové zóny kde se střílelo po všem a embargo na vše od roku 1991 do 2003. Opoměl jste na to, že Nato se svými spojenci rozsévalo smrt nad Irákem více jak 20let. Opoměl jste na odhadovaných 500 000 mrtvých dětí v důsledku embarga jenom mezi léty 1991 a 2003. Opoměl jste na to, že rok po vyvraždění vesničanů, za které nakonec dostal Saddám provaz se setkal s Rumsfeldem a bylo z toho v Yorku převeliké nadšení. Opoměl jste na to, že za gazování kurdů a Iránců nebyl nikdy souzen a ani západem odvržen.

  V tomto kontextu by Vás možná mohla zajímat petice z r 2001 – nakolik se obavy v ní vyjádřené ukázaly reálnými.

  http://www.darius.cz/jankeller/cl33.html

  Refaeli pokud jste se přemohl a shlédl ono video, tak Vám musí být jasné, že západ, tedy ona vychvalovaná judeokřesťanská civilizace je schopna čehokoliv.

  Čili já tvrdím a proto ty odkazy, že jsme schopní páchat průmyslově jakákoliv představitelná zvěrstva či přehlížet jakákoliv zvěrstva našich momentálních přátel, pokud to bude v zájmu našich mocných. A to podáváme krásně zabalené do textů Lhoťanů a Jochů o střetu nekompatibilních kultur. Občas nám k tomu někdo práskne či si sami prásknem a kšefty jedou dál.

  0
  0
 9. Refael
  21.5.2013 – 12 Sivan 5773 v 11:37 — Odpovědět

  Netvrdim(a hlavne nesouhlasim), ze jde o stret civilizaci, vlastne ani nevim, kdo s tim prisel jako prvni.
  S.Husajn zabil behem sve krutovlady podle iracke vlady(nekde snad jeste dohledam zdroj) na cca 2-2,5 mil.lidi(i tzv.”zmizelych”), nejen samotnych Iracanu, ale i vami zminenych Irancu, Kurdu ale i Kuvajtanu. Takze vase argumentace v poctech obeti ze strany Zapadu je jen obycejna cira LEZ. Vim, ze je to oblibena “argumentace” i jinych Arabu(snad krome Irancu i Iracanu samotnych), nejen zapadnich uzitecnych idiotu.
  Dalsi vase argumentace typu, ze mezin.embargo zabilo pul mil.deti a klast za to vinu Zapadu, muze jen cynik.
  To embargo bylo nikoliv na dovoz humanit.veci(vcetne leku). Ze S.Husajn schvalne nechaval pro efekt umirat deti(kolik jich presne OPRAVDU zemrelo, neni znamo), jenom aby hral na city Zapadu(velice oblibena a hojne vyuzivana taktika i u dalsich arab.rezimu), jsou jen casti jeho zlocinu. Mel dostatek prostredku, ale sam je zadrzoval na truc Zapadu. Hlavne, aby se sam mel dobre, pres hory mrtvych.
  Ano, setkaval se i s Rumsfeldem, ale nikdo po nem nezadal napr.zplynovani Kurdu i Irancu(Zapadem za to byl VZDY obvinovan).
  Vubec nikdo ze Zapadu ani dokonce z Vychodu ho nezadal, aby vrazdil i sve domaci i zahran.polit.odpurce na potkani a takto mohu pokracovat donekonecna.
  Podle vasich prispevku jste nejspise odkojen typickym arab.Hollywoodem(na zpusob Pallywoodu), kdy za vsechny jejich strasti mohou kdyz ne zrovna Izrael(lepe receno my Zide obecne), tak Zapadane za kazdou cenu, at to stoji co to stoji. Ale oni sami jsou VZDY cisti jak bily praci prasek.
  Netvrdim NIKDY, ze Zapad nedelal/nedela chyby, ktere stoji b-huzel i mnoho lidskych zivotu(ted zrovna Syrie), ale vase “argumentace” jsou jen, jak “omluvit” husajnovu krutovladu a obvinovat z ni jenom Zapad.

  0
  0
 10. danny
  21.5.2013 – 12 Sivan 5773 v 13:58 — Odpovědět

  Erichu,Vyznavvac onoho pomysellneho judeokrestanstva nemoze byt totozny s tym ,co je uvadzane ako determinant.

  0
  0
 11. Erich
  21.5.2013 – 12 Sivan 5773 v 18:10 — Odpovědět

  http://en.wikipedia.org/wiki/Saddam_Hussein#cite_note-42

  Saddam was notable for terror against his own people. The Economist described Saddam as “one of the last of the 20th century’s great dictators, but not the least in terms of egotism, or cruelty, or morbid will to power”.[33] Saddam’s regime was responsible for the deaths of at least 250,000 Iraqis[42] and committed war crimes in Iran, Kuwait, and Saudi Arabia. Human Rights Watch and Amnesty International issued regular reports of widespread imprisonment and torture.

  http://www.valka.cz/clanek_1166.html

  Irácko-íránská válka 1980 – 1988

  Podle různých odhadů zemřelo, nebo bylo těžce zmrzačeno 1 500 000 vojáků, kdy více obětí bylo na straně Íránu.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Iran%E2%80%93Iraq_War#Use_of_chemical_weapons_by_Iraq

  According to Iraqi documents, assistance in developing chemical weapons was obtained from firms in many countries, including the United States, West Germany, the Netherlands, the United Kingdom, and France. A report stated that Dutch, Australian, Italian, French and both West and East German companies were involved in the export of raw materials to Iraqi chemical weapons factories.[151]

  On 21 March 1986, the United Nations Security Council made a declaration stating that “members are profoundly concerned by the unanimous conclusion of the specialists that chemical weapons on many occasions have been used by Iraqi forces against Iranian troops, and the members of the Council strongly condemn this continued use of chemical weapons in clear violation of the Geneva Protocol of 1925, which prohibits the use in war of chemical weapons.” The United States was the only member who voted against the issuance of this statement

  Kdož jsi bez viny, hoď kamenem.

  0
  0
 12. Refael
  22.5.2013 – 13 Sivan 5773 v 00:34 — Odpovědět

  Netvrdim, ze Zapad, ale i tehdejsi Vychod je bez viny, ale vas predesly prispevek c.8 byl jen snuska totalni demagogie, kdy jste uvadel, ze za vse muze jenom Zapad.
  Znovu opakuji, ano, schazeli se s nim i zapadni statnici(taktne jste neuvadel, ze nejen Francie, ale hlavne tehdejsi SSSR ma zasluhu na podpore podobnych rezimu nejen v Iraku a v Syrii(kdy se H.Assad se choval k domaci opozici jako S.Husajn).

  0
  0
 13. dada
  22.5.2013 – 13 Sivan 5773 v 09:19 — Odpovědět

  Erichu, jenže mně to připadá jako stejná sorta nezodpovědných lidí – ti, kteří dnes podporují přistěhovalectví muslimů ve velkém. První projekt – zavádění demokracie tam, kde k tomu absolutně nedozrály podmínky – selhal, a jeho evropská obdoba nemá o nic větší naději na úspěch. Je to nezodpovědná banda, kdo něco takového podporuje, a je to podraz jak na muslimy, tak na Evropany. Nepřirozený zásah, umělé naroubování úplně nesourodé civilizace. To nemůže dobře dopadnout.

  0
  0
 14. Erich
  22.5.2013 – 13 Sivan 5773 v 12:11 — Odpovědět

  Ad 12. Refaeli sice jsem neuváděl, že za vše může jenom Západ a že Východ je Persilem prohnaný, že jsme Saddáma žádali o vraždění a plynování, ale budiž. Snažil jsem se na něm nějak popsat, že si nemusíme s nikým nic vyčítat, protože na lidské osudy prostě kašleme.

  Vrátím se k tomu, co jsme zde oba zmiňovali a to civilní oběti.

  viz.11/ udaných 250 tisíc civilistů připadá přímo na vrub jeho krutovlády

  a zde je odhadem dohromady 280 tisíc Iráčanů a Íránců zabitých v období války

  http://en.wikipedia.org/wiki/Iran%E2%80%93Iraq_War

  A já jsem hovořil, že se udává, že v důsledku emabarga zemřeli nějaké děti. Vinu v rámci embarga si představuji asi tak, jako kdybych na zimu, do nějakého paneláku přerušil přívod plynu, vody a proudu, s odůvodněním, že je to kvůli tomu hajzlíkovi vrátnému, přičemž jsem s ním ještě na podzim chodil pařit.

  Takže tvrzení, že v důsledku embarga došlo ke zvýšení dětskě úmrtnosti mi připadne logické, nesmíme také opomenout rozbití infrastruktury vodohospodářské “vybombardováním do doby kamenné”. Zkusme ale zvolit konzervativnější odhad 250 tisíc zbytečně zahynuvších dětí v průbědu let 1991-2003.

  http://www.nytimes.com/1995/12/01/world/iraq-sanctions-kill-children-un-reports.html

  A obdobně můžeme přistoupit k posouzení druhé fáze naší působnosti v Iráku, v letech 2003-2011, založené již čistě na mezinárodní konspiraci.

  Lancet udává kvalifiovaný odhad – nárůst úmrtnosti z 5,5 na 13,3 ‰ a vyčísluje počet mrtvých civilistů do července 2006 v přímém důsledku války v Iráku na zhruba 650 000.

  http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lka_v_Ir%C3%A1ku

  Zdokladovaně zabitých se uvádí 123 000, tady je přesný seznam
  http://www.iraqbodycount.org/

  Já se tedy domnívám, že počet skutečných přímých či nepřímých obětí války může být někde mezi těmito hodnotami snad 300 000?? I ve srovnání se Saddámem jsou to opravdu nelichotivá čísla a necítit za ně žádnou, alespoň morální zodpovědnost to si nedovedu představit. Protože s námi přišla AlKulajda a sektářské násilí a opět byla destruována důležitá infrastruktura.

  0
  0
 15. Jakub Sobek
  22.5.2013 – 13 Sivan 5773 v 12:28 — Odpovědět

  Smutné, e Izraelský stát vznikl jen díky židovským teroristům. Škoda že je a další křesťanské i židovské teroristy autoři článků neznají nebo záměrně zamlčují

  0
  0
 16. Erich
  22.5.2013 – 13 Sivan 5773 v 13:02 — Odpovědět

  Ad 13. Dado ono to asi bude souběh více věcí dohromady – mnohdy nedomyšlenost mnohdy čistě ekonomický zájem, mnohdy politický úmysl, mnohdy geopolitický. Mnohdy se k prosazení téhož použijí jakoby protichúdné nástroje.

  Ale pro ty všechny, co za tím stojí, existuje sjednocující prvek – peníze a moc.

  Nenajdete alespoň část odpovědi na dost složitou otázku zde v této recenzi?

  http://www.ceskapozice.cz/magazin/recenze/vyhled-pro-21-stoleti-spor-mezi-usa-zbytkem-sveta

  A jakoby zcela protichůdnou odpověď, zde v této úvaze, která tedy nevyznívá nikterak euroskepticky, spíše jako touha po vytvoření a ovládnutí mocenského centra:

  V Evropě se hodně mluví o budování společné evropské obranné identity. Tomuto budování identity však musí předcházet budování obranné kapacity, která doposud Evropě schází. Jednotná zahraniční a bezpečnostní politika v rámci výrazně integrované EU může tomuto projektu napomoci, neboť mocná a sjednocená Evropa se bude moci stát výkonným a relevantním spojencem Ameriky. Amerika bude moci v Evropě konečně nalézt ono “jedno telefonní číslo”, po kterém tak toužil Henry Kissinger, jež bude symbolizovat jednotnou evropskou zahraniční a obrannou politiku (a na které bude, obrazně řečeno, Amerika moci zavolat a domluvit společnou akci ve světě místo domlouvání se dvěma tucty malých zemiček). Potenciálním nebezpečím ambiciózního projektu evropské integrace však může být pokušení některých evropských (především francouzských) politiků koncipovat EU jako protiamerický nástroj, jako soupeře Ameriky a mocnost se svými vlastními, na Americe

  0
  0
 17. dada
  23.5.2013 – 14 Sivan 5773 v 09:59 — Odpovědět

  Erichu, jasně že to dává smysl, jedno telefonní číslo, a na něm nejlépe taková poslušná holčička, která ví, komu má být vděčná a zavázaná, kdo jí pomohl na nohy (proti nějakému tomu nepříteli, kterého není zas tak těžké přiobstarat)… však už jsem tady někdy tuhle rouhavou myšlenku vypustila a vzápětí na mě přistála nálepka konspirátorky… Ale já to vůbec nevylučuju, i když samozřejmě celá situace je složitější a občas se něco vymyká autorům z rukou a tak… to není nic nového, že :-).

  Pokud jde o EU, přiznám se, že zrovna já jsem hlasovala proti vstupu. Protože mám nepříjemný pocit z takových velkoorganizací. Nejsem žádný stratég, držela jsem se prosté úvahy, že když se chtějí národy k sobě chovat slušně, nepotřebují k tomu žádnou unii a centrální řízení. A je lepší stát na vlastních nohách. Spolupracovat jo, ale podle konkrétních potřeb a domluv. Ale je to jen můj (možná dětinský) pohled. Všechno má své výhody a nevýhody.

  Že různé velkopanské choutky a strategie existují, o tom nemám pochyb. A těžko odhadnout, jestli jsou horší ty východní, západní nebo třeba islamistické… a na čí stranu se přidat, když už je to nutné, v tom se neorieeeeentuuju… jak zpívá Eben… zatím jsme v závětří, ale když vezmu v potaz třeba bývalou Jugoslávii, tam se ten slavný Západ předvedl docela zblízka… to pak člověka napadá: prašť jak uhoď.

  Ale pochopila jsem to dobře, že Vaše “strategie” je: co nejvíce bránit Západu (USA) v tom rozhašování, ve vytváření chaosu, který by pak bylo snadnější ovládat a “zachraňovat”, že třeba ten spor islám – antiislám i u nás považujete za dost dobře možná přiživovaný a vítaný, že odtud může foukat vítr? A že třeba i proto nás prý údajně kritizují USA za nedostatečnou otevřenost přistěhovalcům? Takže nenechat se rozhodit vyhrocováním konfliktu a nedovolit destruktivní přistěhovalectví, které nemá šanci opravdovou multikulturu obohatit ani udržet, ale jedině ji pohřbít?

  0
  0
 18. Erich
  23.5.2013 – 14 Sivan 5773 v 15:03 — Odpovědět

  Ad 18. Dado to je přesné. Ale vždyť to samé přece znáte z círve a Achab na to stokrát poukazoval – vyděsit a pak nabídnou ochrané rámě. Vyvolat strach, pocit provinění, existenční depku a začít prodávat prášky, nejlépe všem, všude a nafurt. Ať už si pod tím vybavíte cokoliv.

  Nějak takhle to tedy funguje. Kdysi jsem si myslel, že vojenskoprůmyslový komplex či korporátní fašismus jsou jenom dlouhá slůvka spíš na efekt. Omyl. A aby oni mohli fungovat, potřebují nějakou ideologii zajištující koloběh jejich služeb. A tou láska nebo jenom pouhé porozumění tedy rozhodně nejsou.

  Jeden z mírotvorců z mesiášů svobody, jeden z mnoha:
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Dick_Cheney
  http://www.czechteleaxis.cz/cz_richard_cheney.php

  a pak v praxi se takhle kšeftuje se smrtí:
  http://blisty.cz/art/47249.html

  A na závěr trochu černého humoru. Protože se stále něco děje, tak jsem zvědav, jestli mi do pošty nepřifičí nějaký alarmistický text na téma londýnského masakru. Jeden zabitý, sekáčkem, prý nejhorší muslimský teroristický čin v GB od roku 2005. Nějaká žena pak vedla s těmi černochy dialog ato až do příjezdu policie. A koukněte na některé reakce pod článkem.

  http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/302715-mladici-v-londyne-podrezali-vojaka-vzyvali-pri-tom-allaha.html

  A u nás doma, jak na potvoru čtyřikráte tolik mrtvých a o terorizmu jistě nikdo vážně uvažovat nebude, maximálně v rámci černého humoru :

  http://www.novinky.cz/krimi/302743-american-vyvrazdil-v-brne-celou-rodinu-zabijel-nozem.html

  0
  0
 19. dada
  24.5.2013 – 15 Sivan 5773 v 09:39 — Odpovědět

  Erichu, dívala jsem se na ty komentáře pod tou vraždou v Londýně, ale je to dost promazané, takže předpokládám, že ty nejhorší jsou pryč. Zhruba si ale dovedu představit, co takovýto čin může vypůsobit za reakce. Jenže tady je opravdu jasné, že jde o teroristický čin, mladíci se tím netajili, naopak, stáli o co největší publicitu a své vraždění berou jako poslání. Brání muslimy.
  Pošahaný Američan, který vraždil v Ivanovicích, s největší pravděpodobností žádný terorista nebyl. Nic tomu zatím nenasvědčuje. Ale lidi se s ním v komentářích taky moc nemalují, bez ohledu na to, jestli to náhodou nebyl nějaký duševně nemocný člověk, který byl nepříčetný.
  Víte, já bych se hodně vyděsila, kdyby se našel někdo, kdo začne veřejně schvalovat vraždu toho Američana a provolávat, že to máme za to, že podporujeme tu nechutnou západní kulturu, která ho frustrovala a nedokázala uspokojit, až ten ubožák padl na psychické dno a je to tedy jen přirozený důsledek naší prohnilé společnosti. A ono to tak klidně i mohlo být, kdoví proč byl v takovém psychickém stavu. Nakonec i on se mohl mstít za “nespravedlnost” naší společnosti. Ale dobře věděl, že jeho čin bude odsouzený, je nepřijatelný, a nenajde s největší pravděpodobností žádné zastání. Proto se také koneckonců dekoval.

  Jenže u islámských teroristů to tak jednoznačné není. Mají poměrně velkou oporu, mají své učitele, mají své zastánce. Pro mnohé jsou mučedníky, bojovníky za spravedlivou věc. Jsou to lidi ne nemocní, ale doblblí určitou doktrínou, a to hroznou doktrínou. Nejsou to jen zoufalci, kteří nenašli jiné východisko a vzhledem ke své excentrické povaze se uchýlili k něčemu takovému (jako třeba tady Antonín), podle všeho jsou to normální kluci, kteří kdyby nepřišli do styku s radikálním islamismem, nikdy by se k ničemu takovému neuchýlili. Jsou to lidi s vymytými hlavami.
  Vymývat mozky samozřejmě není doménou jen radikálních islamistů. Ale přiznám se Vám – v životě jsem slyšela nebo četla už hodně blbých křesťanských kázání, nakonec i těch židovských výplodů, ale takové otevřené vyzývání k nenávisti nebo obhajování teroristických atentátníků jako u těchto islamistů, to tedy z těchto kruhů nepamatuju. Takže to vidím tak: křesťanský gauner musí své zločiny maskovat a všemožně tutlat, aby ostatní oblbl, muslim může být v některých svých (nemalých) kruzích na své zločiny i pyšný, stává se hrdinou. A to ty nezakotvené mladé přitahuje. Těch kluků je mi líto, v podstatě jsou sami jen indoktrinované oběti.

  0
  0
 20. danny
  24.5.2013 – 15 Sivan 5773 v 09:49 — Odpovědět

  Najvacsia ,,sranda” na tom je,(dnes som cital),ze ti dvaja povodne pochadzali s krestanskeho prostredia a nasledne konvertovali na islam.

  0
  0
 21. Erich
  24.5.2013 – 15 Sivan 5773 v 14:55 — Odpovědět

  Ad 19. Dado já jsem těmi příklady chtěl poukázat na fak, že u nás od roku 2005 proběhlo mnoho takových děsivých vražd, hrůz páchaných nejenom asociálními lidmi bez jakékoliv empatie, ale i bestiálních vražd z afektu, z ekonomického kalkulu nebo jen proto,že někomu bezdomovci smrdí. A přitom asi nikoho nenapadne poukázat na jistou vinu naší společnosti,ve které se toto vše generuje.

  Naproti tomu emoce, které vyvolá obdobný čin, pokud je spáchán někým z jiné kultury, bývají někdy dost děsivé. A myslíte, že někdo z těch co navrhují tak krásná a čistá radikální řešení, někdo z těch co se nad tímto činem otřásají hnusem, že si někdo klade otázku, jak nás asi vnímají právě ti z těch jiných kulturních okruhů?

  http://www.blisty.cz/art/63786.html

  http://www.policymic.com/articles/24164/a-list-of-children-killed-by-drone-strikes-in-pakistan-and-yemen

  Ale vlastně s Vámi zcela souhlasím a to v každém slově co se týká “kvalitativní” kritiky. Jen si nejsem jistý, jak moc a kde všude jsou právě ta negativa co popisujete rozšířena. Jiné to bude v afrických zemích, jiné na blízkém východě jiné v Asii.

  Já jsem po zjištění skutečné “kvantity” u některých velmi známých a stále šiřených tvrzení, velice opatrný na obecnou paušalizaci be čísel. Irácká kauza budiž nám dobrou učební pomůckou.

  0
  0
 22. Janek
  24.5.2013 – 15 Sivan 5773 v 18:35 — Odpovědět

  Tu je to všetko vysvetlené ako to naozaj je:
  http://www.taoizmusweb.szm.com/usama.html

  0
  0
 23. dada
  24.5.2013 – 15 Sivan 5773 v 22:58 — Odpovědět

  Erichu, já chápu, že Vás ta nevyváženost rozčiluje. A že takové zaslepené označení jediného úhlavního nepřítele je zjednodušující, matoucí, zastírající… a že toho “nepřítele” skutečně může nastrčit jako tajtrdlíka před sebe někdo mnohem nebezpečnější, nějaký zaručený “mesiáš”. Jenže co s tím? Tvářit se, že od toho tajtrdlíka nic nehrozí, že je to jenom zmanipulovaná loutka, a otevřít mu tak dveře dokořán? To by bylo asi stejně krátkozraké, jako když budeme všechno zlo vidět jenom v něm… To zlo tam přítomné je, je třeba ho odhalit, pojmenovat, nenechat se vmanipulovat do kroků, které mu jen pomůžou se tu usadit a rozmáhat… a to právě od těch, kdo stojí v pozadí. A nepodílet se na té jejich nechutné hře. Nic lepšího mě nenapadá.

  Tajtrdlíka bych nazvala třeba rozkurážený islámský bojovník. Pěkně namnožený, vypěstovaný a když je třeba, tak i protlačovaný.

  0
  0
 24. 25.5.2013 – 16 Sivan 5773 v 06:25 — Odpovědět

  K 19, 20 : Iva Pekárková napsala už loni takový prorocký článek o podobných “konvertitech v Anglii konkrétně Londýně.

  http://pekarkova.blog.idnes.cz/c/246141/Londyn-je-pro-islam-nebezpecny.html

  Mladíci příznačně pocházeli sice z křesťanského prostředí, ale už za sebou měli problémy s drogami a “gangsterskou” minulostí…

  0
  0
 25. danny
  26.5.2013 – 17 Sivan 5773 v 05:36 — Odpovědět

  potvrdenie nazoru V.Frankla,ze existuju len dve rasy,rasa slusnych ludi a rasa neslusnych.

  0
  0
 26. dada
  26.5.2013 – 17 Sivan 5773 v 18:22 — Odpovědět

  Erichu, a že teda ještě otravuju… víte, třeba Lukáše já zrovna za fanatika nepovažuju… jistě, má takové polovojenské (nebo nevím jak to nazvat) vyjadřování, takový zvláštní styl, ale nemyslím, že by nebyl schopný uvažovat, přehodnocovat, že by jen zaslepeně něco vyřvával do světa… Je to jeho životní zkušenost, jistě neobsahuje celou složitost situace, na druhou stranu je to cenné svědectví a nakonec kdo má s islámem dobré zkušenosti, může vydat zase svědectví opačné… však holky tady můžou popsat, jak to v pražské mešitě chodí doopravdy, jaká tam zaznívají kázání, jak je obohacují… Lukášovi těžko vyčítat, že když vidí něco jako nebezpečné, snaží se varovat jak umí.
  A to asi podle mě platí i pro celou IVČRN. Jistě, řvou a útočí na lidi často hodně nevybíravým způsobem (a někdy pro mě dost nepochopitelně zbytečně ztrapňují a zraňují), na druhou stranu: varuje někdo stejně důrazně před problémy, které by takové přistěhovalectví muslimů ve velkém mohlo vypůsobit? Sleduje někdo, jaký prostor dostávají u “našich” muslimů nebezpeční islamisté, čím se tam lidé krmí?
  Mně to totiž připadá, že obohacování a sžívání kultur může fungovat, ale je to velice křehká rostlinka a ignorováním vlastností těch kultur, které se mají “sžívat”, se může napáchat mnoho zlého. Takže už kvůli těm muslimům, kteří tady chtějí žít v klidu, kterým je způsob života naší společnosti blízký, bych v nějaké nadměrné otevřenosti brzdila. Je to jako bezstarostně napěstovat ve velkém podhoubí nějaké hodně jedovaté houby, vždyť dokud je sucho, plodniček je vidět jen málo a při dobré vůli je pohlídáme. Jenže ono může zapršet. Přijít období dešťů. A to my těžko můžeme ovlivnit (třeba že popadne Američany nebo koho další spásná myšlenka).

  0
  0
 27. Erich
  27.5.2013 – 18 Sivan 5773 v 10:07 — Odpovědět

  Ad 24. KS moc děkuji, pročítal jsem některé další články a prostě jsem se bavil, no bavil, řehtal jsem se u toho. Ironie, nadhled, sarkasmus, pohlazeni, humor, poukazování na paralely a přitom z toho necítím bagatelizaci problémů.
  A zároveň jsem se dozvěděl i dost pro mně nových informací o častém psychologickém profilu či původu radikálů.

  A třebas i díky tomuto budu příště o něco opatrnější v mém hned-jasnu:
  http://pekarkova.blog.idnes.cz/c/322186/Na-co-jsou-dobri-Jehovisti.html

  Ad 26. Nene Dado. Je moc důležité popsat PROČ a KVŮLI čemu děláte své závěry. A já třeba s Vaším postojem ve třetím odstavci do písmene souhlasím. Jen s názorem na Lukáše nikoliv. Víte asi je to hloupé, ale u některých lidí mne vždy zaráží způsoby, jakými uvažují, jak vyhodnocují či potlačují obecně dostupné informace.

  A pak už je mi více méně jedno o čem hovoří, jaký prapor třímají v rukou i kdyby to byl ten můj. Já z nich cítím ten “islamisus” nebo-li militantní aktivismus či silné nakročení k němu. A je mi jedno, je-li ateistický, křesťanský, židovský nebo muslimský.

  Život nebo smrt, Lukáš nebo Iva?

  http://pekarkova.blog.idnes.cz/

  http://lukaslhotan.blog.idnes.cz/

  0
  0
 28. Erich
  27.5.2013 – 18 Sivan 5773 v 10:28 — Odpovědět

  Ad 25. Danny, ale já jsem kříženec!

  Lekce o chování z malé české hospůdky od Aničky Sorkowitzové:

  0
  0
 29. danny
  27.5.2013 – 18 Sivan 5773 v 16:20 — Odpovědět

  tak toby som si nenechal kryt chrbat.asi by som sa spolahol na synopados.smile.

  0
  0
 30. dada
  27.5.2013 – 18 Sivan 5773 v 16:45 — Odpovědět

  Erichu, jsem ráda, že v tom třetím odstavci se shodneme :-).

  Pokud jde o Lukáše – možná je to i rozdílnými životními zkušenostmi, nevím. Já jsem si už dávno odvykla dát nějak zásadně na první dojem. Na první pohled sympatičtí a komunikativní lidi s nadhledem se mnohdy v nějaké nečekané situaci vybarví k nepoznání a naopak, ti, od kterých byste to nejmíň čekal, vás mile překvapí. Každý máme nějakou povahu, je jasné, že někdo nám svým založením bude bližší, ale dávám si pozor, abych nesoudila lidi jen na základě těch přirozených sympatií nebo antipatií. Nakonec – ten Ivin článek o jehovistech je trefný.

  Pro mě ale volba neleží Iva – Lukáš, já je nevidím jako nějaké zásadní protiklady, naopak, docela klidně se můžou vyskytovat vedle sebe a podávat ucelenější pohled na svět. Jasně, že pro potěchu a pobavení si raději přečtu něco laskavého od Ivy. Ale obávám se, že Lukáš má při svém psaní úplně jiné ambice a je asi zbytečné takové dva autory srovnávat.

  A možná, že kdyby se našel někdo jiný, kdo se na nebezpečí radikální islamizace a neuváženého přistěhovalectví zaměří, Lukáš by se s nějakým psaním ani neobtěžoval. A měli by tu být k tomu povolanější a ráda bych slyšela, že opravdu něco dělají – jenže neslyším… Není mnohem větší problém v selhání těch, kteří jsou takové nebezpeční kompetentní řešit?

  Víte, Karima tady nedávno napsala článek Oblečte Davida, svlékněte Fatimu. V podstatě obvinila celou francouzskou politickou scénu z netolerance a nepřímé podpory radikalizace muslimů. To jsou velice silná slova. Když jsem měla pod článkem pár dotazů, jak by situaci řešila ona, vůbec nereagovala. Někoho nařkne a odmítá své názory jakkoli obhajovat. To je podle mě demagogie. Všímá si jen toho, co se jí hodí. Jistě je Karima sympatická mírumilovná ženská, jistě bude pro mnohé příjemnější komunikovat s ní než s Lukášem, jistě má mnohem vytříbenější sloh, ale pro mě lepší autorkou není.

  0
  0
 31. Lascasas
  4.6.2013 – 26 Sivan 5773 v 18:43 — Odpovědět

  Jen takový detail – Islám je o cca 7 století mladší než křesťanství. Odpočítejme si tedy těch 700 let a srovnávejme Islám v době současné s křesťanstvím kolem roku 1300 !!! O cca 100-150 dříve křesťanská Evropa prováděla genocidu na katarech, vyháněla židy, nedopřávala jinověrcům prakticky ani status člověka a snaha o skutečnou vědu byla tmářstvím. Zatímco v islámském světě kvetla tolerance, rozvíjeli se mnohé vědní obory a byla tam určitá snaha o soužití s jinověrci i když měli jistě nižší status. Jistě ne ve všech oblastech, ale jako vždy záleží na lidech, na výkladu Koránu. On není zlo, jako není zlo TaNaCH, Mišna, Gemara či Nový Zákon…

  0
  0
 32. Erich
  4.6.2013 – 26 Sivan 5773 v 20:59 — Odpovědět

  Ad 31. Promiňte já souhlasím, ale proč nelze též psát, že zdroj islámu, Korán, ať už byl napsán z jakýchkoliv pohnutek, musel přinejmenším reflektovat oněch 700 let křesťanské praxe?

  0
  0
 33. dada
  4.6.2013 – 26 Sivan 5773 v 22:43 — Odpovědět

  Mně se hlavně zdá, že Mohamed “reflektoval” z židovství a křesťanství, co se mu hodilo (co u vytržení viděl a od Gabriela přijal), čímž nepronikl do hloubky ani jednoho (což je veliká škoda) a obojí tak ve své podstatě zneuctil. Ten “vznik nového náboženství” je pěkně pochybný. Obšlehnutí, překroucení a vydávání za něco superdokonalého, završujícího všechna Boží zjevení… to je spíš znak sektářství včetně kultu osobnosti. Se zrodem židovství ani křesťanství se to podle mě nedá srovnávat.

  0
  0
 34. 5.6.2013 – 27 Sivan 5773 v 04:21 — Odpovědět

  Erichu, jsem ráda, že se líbilo. Iva vydala i pár krásných knih, k sehnání v každé knihovně…

  Ad Dada kdesi výš: omlouvám se, pokud jsem nereagovala na nějaké otázky u starších článků – on Lukáš bude mít asi víc času sledovat diskuse a debatovat, anžto na rozdíl ode mne nemá čtyři malé děti a možná ani nebude tak pracovně vytížen (já toho mezi jedenáctou večerní a šestou raní, kdy obvykle bývám doma, musím stíhat trochu víc a bezprostředně důležitějšího). Tolik na mou obhajobu. :)

  0
  0
 35. dada
  5.6.2013 – 27 Sivan 5773 v 17:41 — Odpovědět

  Karimo, nevadí, chápu, že jste zaneprázdněná, já klidně počkám. Ty mé otázky jsou pod článkem “Oblečte Davida, svlékněte Fatimu”, jsou to dokazy 10. a 21., ať se nezdržujete hledáním.
  Jinak ta vytíženost je možná jediná věc, na které se Vy a Lukáš shodnete, ten taky pod nějakým svým článkem psal, že nemá čas pročítat komentáře (i když předpokládám, že čtyři děti opravdu nemá). Tak možná škoda, možná kdybyste oba byli trochu víc ochotní naslouchat, jak na to, co vypustíte do světa (když už to vypustíte), reagují čtenáři, jak si to přeberou, pochopí, případně jaké vznesou protiargumenty, možná byste se pak byli schopní shodnout i vy dva na více věcech, než jen na té vytíženosti :-).

  0
  0
 36. Cipi
  12.6.2013 – 4 Tammuz 5773 v 09:43 — Odpovědět

  jsem asi beznedějně ješitná, ale když někde napíšu nějaký článek, hned si dám sledování příspěvku a klepu se na každou reakci. A to mám prosím taky čtyři děti. A pak si při kojení cizeluju argumenty, jak toho protivníka rozsekám,jen co se budu moci připojit. při vytírání zadků se hádám s nejprotivnějším bloggerem a při potulování supermarketem si vzpomenu na moudrost a laskavost přispěvatele, který se mnou souhlasl a rozvinul mé myšlenky :D

  0
  0
 37. 12.6.2013 – 4 Tammuz 5773 v 09:53 — Odpovědět

  Cipi, ano, tak to bývávalo, dokud jsem byla matka čtyř dětí V DOMÁCNOSTI: http://manzelka.wordpress.com/2011/07/17/materska-dovolena-na-periferii-mesta/
  Od doby, co jsem matka čtyř dětí zaměstnaná na plný úvazek a trávící v zaměstnání (kam hodinu a půl dojíždím) i 204 hodin měsíčně, si při kojení čistím zuby, při vytírání zadků přemýšlím o argumentech uplatnitelných v práci a při potulování supermarketem se chytám za hlavu, že jsem zapomněla zasadit ředkvičky… ;)
  (Hlášení příspěvků mám aktivní dosud. Ovšem do e-mailové schránky se přihlašuju tak dvakrát do týdne. S výjimkou týdne tohoto, kdy viróza a horečky způsobily, že mám volna trochu víc.)

  0
  0

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

Štrajmeln čili strměti

Další článek

Mobilní operátoři se čertí, až by člověk slzičku uronil