Zdroj: twimg.com

Rabbi Marc Schneier je zakladateľ a predseda Nadácie pre etnické porozumenie (Foundation For Ethnic Understanding – FFEU). Interview o židovsko moslimských vzťahoch, spoločných záujmoch a možnom spôsobe riešenia palestínsko-izraelského konfliktu.

IslamiQ: Čo vám dalo podnet  k angažovaniu sa pre moslimsko-židovské vzťahy a akú ste mal motiváciu k založeniu Nadácie pre etnické porozumenie?

Rabín Marc Schneier: Momentálne sa nachádzame v 25. roku založenia Nadácie pre etnické porozumenie. Založil som ju  v roku 1989 a ohnisko našej práce  počas prvých 18 rokov spočívalo v upevňovaní  dobrých vzťahov medzi farebnými ľuďmi a židmi v USA. Ak sa pozrieme späť na hnutie za občianske práva päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch, tak nám z toho vyplynie, že sa nám podarilo  vytvoriť historickú alianciu. Žiadný sektor americkej spoločnosti totiž neponúkol Dr.Martinovi Lutherovi Kingovi ml. a africko-americkej spoločnosti podobnú, trvalejšiu podporu ako ju poskytla židovská komunita.Bolo to práve podnetné spojenectvo a partnerstvo medzi farebnými ľuďmi a židmi, ktoré viedlo pravdepodobne k najväčším spoločenským a politickým zmenám v dejinách USA.

Pred siedmimi rokmi sme stredobod nášho záujmu posunuli k zameraniu sa na muslimsko-židovské vzťahy a rovnako, ako sme boli na národnej úrovni vnímaný ako hlavný adresát  vzťahov medzi farebnými ľuďmi a židmi v USA, tentoraz  sme sa stali prvou adresou  muslimsko-židovských vzťahov na medzinárodnej úrovni.Momentálne pôsobíme  v 35 krajinách sveta. V prvom rade vidíme zmierenie medzi moslimami a židmi ako veľkú výzvu, ako vôbec jednu z najväčších medzi- náboženských úloh 21. storočia. Tak ako 14 miliónov židov,  práve tak 1,4 miliardy moslimov vidia  seba ako deti Abrahámove  a naším spoločným údelom je, že musíme posilniť naše vzťahy ohľadne našich starosti, obojstranného súcitu a vzájomnej úcty.

IslamiQ: Prečo si myslíte, že moslimsko-židovské vzťahy sú tak dôležité?

Rabín  Marc Schneier: Nuž sú mimoriadne dôležité práve teraz v Európe, v ktorej sú moslimovia, práve tak ako aj židia, vystavený útokom radikálnej pravice. Sú to však neoddeliteľné prvky previerky schopnosti praktizovať akékoľvek náboženstvo. Musíme  zdôrazňovať dôveru v túto skúšku našej viery, aby tým mohol prísť skutočný  a poctivý mier medzi Izraelom a Palestinčanmi na Blízkom východe. V Spojených štátoch amerických  pozorujeme narastajúcu islamofóbiu a anti-moslimský fanatizmus. Je to  nedostatok pochopenia zo strany mnohých Američanov, pokiaľ ide o americké moslimské komunity a my stojíme v najprednejšej rade spomenutého úsilia.

IslamiQ: Aké sú Vaše doterajšie úspechy? Prispela činnosť Nadácie pre etnické porozumenie k zlepšeniu vzťahov medzi moslimami a židmi  alebo pomohla k vyriešeniu právných problémov, týkajúcich sa oboch  náboženských spoločnosti?

Rabín  Marc Schneier: Dosiahli sme mnohé úspechy. V prvom rade sme obstáli v zápase proti rozhodnutiu, ktoré bolo schválené Parlamentným zhromaždením Rady Európskeho trustového fondu, týkajúceho sa obradu  praxe rituálnej obriezky moslimov a židov a bola to práve naša koalícia v Európe, nazvaná GLJ, zložená z  európskych  moslimských a židovských predstaviteľov 29 členských štátov EU, čo je sesterská spoločnosť Nadácie pre etnické porozumenie, ktorá vynaložila úsilie v boji proti Trustovému fondu.

Okrem toho sme boli  jediným spoločne  aktívnym  muslimsko-židovským hlasom  proti zákazu rituálnej porážky (Halal / Kóšer) v Dánsku. Prednedávnom sa uskutočnilo moje stretnutie palestínskym prezidentom Abbásom. Spoznal  holokaust a vyjadril solidaritu s židovským ľudom. Medzitým sme kažý rok nadväzovali priateľské styky s veriacimi  zo stoviek a viac než stoviek mešít a synagóg,  ktorí  každoročne v novembri  nadviazali a udržiavali  partnerstvá a partnerské projekty po celom svete . Takto sa nám podarilo dosiahnuť mnoho úspechov.

Na druhej strane, naša cesta sa v posledných siedmich rokoch len začala a v Biblii sa spomína na to, že prešlo 40 rokov, kým sa židom podarilo dosiahnúť  zasľúbenú zem. Takže nebudem tvrdiť, že už sme dosiahli zasľúbenú zem moslimsko-židovského zmierenia – uplynulo  len sedem rokov – avšak máme už za sebou pokrok hodný povšimnutia a je to dobrou správou, že naša cesta sa práve len začala.

IslamiQ: Napriek mnohým  kultúrným  a náboženským  hodnotám, ktoré obe  náboženské komunity spoločne zdieľajú, ako aj   príkladnému  pokojnému a plodnému spolunažívaniu v minulosti, dnes  sa židia a moslimovia pokladajú za dva protiľahlé póly. Je potrebný vyvážený  prístup, ktorý by židov a moslimov dovedna spojil. Aký postoj v komunikácii by mali prijať oboje strany?

Rabín  Marc Schneier: Veru, predstava, že židia a moslimovia sú príliš rozdielní, je veľmi rozšírená. Táto predstava hovorí  o dvoch rôznych póloch, ale v skutočnosti pozorujeme rastúce uznanie zo strany moslimov aj židov, že totiž nezdieľame len spoločnú vieru v  Boha Stvoriteľa. Malo by sa tiež vedieť o našej spolupráci, že je to taká činnosť, ktorá presahuje obyčajný dialóg. Pri tejto činnosti sme sa navzájom našli. Sú židia, ktorí sa vyjadrujú proti islamofóbii a anti-moslimskému fanatizmu a sú moslimovia, ktorí sa ozývajú proti antisemitizmu a hanobeniu holokaustu a teda môžeme sledovať  zosilňujúci sa medzinárodný pohyb zmierenia medzi  moslimami a židmi  po celom svete.

IslamiQ: Objavujú sa pri spoločných zasadnutiach medzi moslimami a židmi aj určité konfliktné témy?

Rabín  Marc Schneier:  Bezpochyby je to konflikt medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi na Blízkom východe. Ale podľa môjho názoru, správne položenou otázkou nie je otázka, kedy Izraelci a Palestinci dospejú k mierovej dohode. Treba sa pýtať na to, ako sa to zrealizuje a ako to bude prebiehať, keď pritom väčšina moslimov nedôveruje židom a väčšina židov nedôveruje moslimom. Podložím tejto terajšej krízy je naše nesprávne porozumenie a chybné vnímanie zjavených textov Koránu a Tóry.

To bolo dôvodom, prečo som nedávno publikoval moju  knihu ” Abrahámove deti“. Je to prvá kniha, ktorá bola vydaná spoločne rabínom a imámom. Zverejnila sa vydavateľstvom Random House. Preambulu knihy napísal Bill Clinton. Pousilovali sme sa  vytvoriť  hlbokú dôveru medzi moslimami a židmi , aby se mohli nazerať na to, čo je najväčším problémom v konkrétnom izraelsko-palestínskom konflikte  a aby sme svojou sumou  prispeli k pokroku mierového procesu.

IslamiQ: So svojím priateľom imámom Shamsi Alim ste teda napísal knihu ” Abrahámove deti”. Ako môže táto kniha pomôcť židom a moslimom k tomu, aby sa vrátili k vzájomnému zblíženiu, priateľstvu a dialógu? Aké posolstvo ste chceli zanechať touto knihou?

Rabín Marc Schneier:  Som presvedčený, že naše priateľstvo je už samo o sebe posolstvom. Takýchto priateľstiev a partnerstiev existuje viac a po celom svete. Považujem to za unikátne, že medzi mnou a špičkovými  moslimskými duchovnými v USA  existuje také také hlboké priateľstvo. Stali sme sa vzorovou ukážkou k tomu, aby si  z nás ďalší zobrali príklad.

IslamiQ:  Medzináboženský dialóg  bol niektorými osobami kritizovaný ako komplot za účelom zlučenia všetkých náboženstiev. Alebo ako vhodný  prostriedok k podlomeniu  náboženského presvedčenia, pri ktorom  je lepšie  jeho zlúčenie  s inými náboženstvami. Čo poviete na tieto obvinenia?

Rabín  Marc Schneier: Tak toto je veľmi ignorantské vnímanie. Nepresadzujem, aby moslimovia konvertovali k judaizmu a moslimovia nepresadzujú, aby sa židia obrátili  k islamu, ale to neznamená, že nemôžeme konať dobré skutky v duchu vzájomného porozumenia a vzájomnej úcty. A toto  musí byť základným východiskom  pre našu cestu do novej zasľúbenej zeme náboženského porozumenia a spolupráce v 21.storočí.

IslamiQ: Je známym faktom , že hlavným problémom, ktorý otrávil vzťahy medzi moslimami a židmi, je konflikt na Blízkom východe. Aj cez ostrú kritiku Bezpečnostnej rady OSN, pokračujúca permanentná výstavba osád izraelskej vlády zrejme neprispieva k mierovému spolužitiu medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi.Takže sa zdá veľmi nepravdepodobné, že sa vzťahy medzi týmito dvoma komunitami zlepšia, pokiaľ sa tento konflikt nevyrieši. Súhlasíte s tým? Aký je váš osobný postoj k izraelsko-palestínskemu konfliktu? Zaoberáte sa touto témou, keď sa stretnete s moslimskými a židovskými politikmi a vyjadrite pritom svoju kritiku?

Rabín  Marc Schneier: Poukázali sme na to, že existuje mnoho ďalších otázok pre moslimov a židov, ktoré prekračujú rámec izraelsko-palestinského konfliktu. Pozrite sa na Európu.Uviedol som práve dva nádherné  príklady útoku na naše základné náboženské práva:rituálnu obriezku a rituálnu šchitu, stúpajúci extrémizmus a skutočnosť, že v posledných voľbách do Európskeho parlamentu získali podporu a hlasy pravicové strany. Nemali by sme byť tak krátkozraký a lacno sa zameriavať na  izraelsko-palestínsky konflikt. Existuje mnoho ďalších tém, ktoré presahujú naše nezhody na Blízkom východe.

IslamiQ:  Teda nehovoríte na túto tému, keď sa stretnete s moslimskými a židovskými politikmi?

Rabín  Marc Schneier: Vždy vychádzame v ústrety hľadaniu riešenia izraelsko-palestínskeho konfliktu, ale ako už som povedal, politiku prenechávame politikom. My smerujeme k zavŕšeniu spirituálneho mierového procesu. Na tejto ceste je potrebné väčšie vzájomné porozumenie našich príslušných tradícií, našej viery a našich svätých textov. Potrebujeme položiť tento fundament  k jeho prevodu do politického mierového procesu. A to nemôžeme robiť jeden bez druhého.

IslamiQ:  Sú určité skupiny židov a moslimov, ktorým sa vyhýbate? Chceli by ste sa napríklad stretnúť s vodcom Hamasu, Khaledom Meshalom, tak ako sa Izraelský prezident Schimon Peres stretol  s prezidentom Palestíny, Mahmoudom Abbasom?

Rabín  Marc Schneier: Domnievam sa, že pre  Khaleda Meshala by bolo báječné ,  keby uznal existenciu štátu Izrael a ďalej  nie iba pre židov z celého sveta, ale rovnako  pre moslimov, vrátane Ligy arabských štátov, ktorá dnes uznáva existenciu štátu Izrael. V našom medzinárodnom úsilí sa snažíme spojiť dovedna všetkých židov a moslimov. Samozrejme, že naším cieľom je zároveň ponúknuť štýl moderácie, umiernenosti a zároveň fixácie pre obe komunity. Štýl, ktorý prehluší rétoriku a sabotérsku, štvavú reč extrémistov a fanatikov. Má to byť hlas, ktorý umožní skutočné zmierenie medzi židmi a moslimami po celom svete.

Autor: Igor Ahmed Harničár Dietrich,

Zdroj: islamiq.de

Žádný komentář

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Předchozí článek

V Sýrii bojuje tisícovka Francouzů

Další článek

Ortodoxní matky nenechávají své děti vyšetřit